Ledare

Det är en läkares plikt att stå upp för människovärdet

Artikeln ingår i temat Dödshjälp

Vi läkare skall kunna verka i enlighet med vår yrkes­etik, såväl i Sverige som internationellt. En viktig grundbult är människo­värdet, och för oss läkare innebär det att vi ska bota, lindra och trösta, men aldrig medvetet skada. Vård ska ges efter behov, och vi får självklart inte diskriminera eller exkludera vård för vissa.

Vår yrkesetik måste vara aktuell, och moderniseras efter behov för att bli lättbegriplig. Läkarförbundet reviderade efter en omfattande remissrunda våra etiska regler 2017.

Sveriges läkarförbund är medlem i World Medical Association (WMA), som består av läkarorganisationer från drygt 110 länder. WMA kom efter ett gediget arbete, där läkarförbundet deltog aktivt, med en ny version av den internationella läkareden – ”declaration of Geneva”, även detta 2017.

Yrkesetiken säger oss att vi har ett ansvar att behandla patienten framför oss på allra bästa sätt.

Yrkesetiken säger oss att vi har ett ansvar att behandla patienten framför oss på allra bästa sätt. Vi har även ett uppdrag att stå upp för mänskliga rättigheter och en värdegrund där alla människor är lika mycket värda.

Vi ser nu på flera håll i världen hur läkares autonomi hotas. I Turkiet dömdes nyligen 10 kollegor från Turkiska läkarförbundet till 20 månaders fängelse. Brottet – att ha tagit upp att krig är skadligt för civilbefolkningen. Detta betraktades som illojalitet, som alltså till och med var straffbar. Bakgrunden är ett pressmeddelande daterat 24 januari 2018, där det turkiska läkarförbundet påtalade att krig och väpnade konflikter utgör ett hot mot folkhälsan och miljön. Uttalandet avslutades med orden ”Nej till krig – fred nu!”.

Här har vi som förbund och kollegor en uppgift att sprida information och uppmärksamma frågan internationellt, med målet att påverka den absurda behandlingen av de turkiska läkarna. Vi måste också aktivt försvara vår yttrandefrihet, då förändringar kan gå fort. Sjukhusläkarnas visslarpris fyller här en viktig roll!

Senaste tiden har abortfrågan debatterats­­ och jag har med bestörtning följt utvecklingen i USA. Flera delstater har kraftigt försämrat aborträtten, värst är Alabama som vill förbjuda abort till och med vid våldtäkt och incest. Läkare eller övrig vårdpersonal som medverkar vid abort riskerar livstids fängelse. Det anses om lagen går igenom straffmässigt betydligt värre att hjälpa en kvinna avsluta en graviditet än att begå incest(!). Man försöker här förhindra läkare att prioritera patienten – det vill säga kvinnan som söker för abort. Om detta går igenom är illegala aborter med höga risker för kvinnors hälsa att vänta.

När lagar och regler frångår vår yrkes­etik bör vi gemensamt agera, och alla kan dra sitt strå till stacken. Detta kan ske genom att våga ta debatten, påverka politiker eller engagera sig i forum på sociala medier. Som förbund kan vi påverka våra politiker till att lyfta för oss viktiga frågor i internationella sammanhang och genom våra paraplyorganisationer såsom WMA.

Yrkes­etiken är här glasklar och går hand i hand med rådande lagstiftning.

I det här numret tas dödshjälp upp. Det är ett ämne som berör, och som återkommer med jämna mellanrum. Yrkes­etiken är här glasklar och går hand i hand med rådande lagstiftning – vi får inte utföra handlingar vars syfte är att avsluta livet.

Ett argument i debatten från förespråkare för dödshjälp är ofta att man internationellt ser en ökad acceptans för dödshjälp. Denna retorik är inte hållbar, vi behöver själva ta ställning och ha en grund när och varför förändringar ska ske. Majoriteten av oss är exempelvis inte beredda att förändra synen på aborträtten och kvinnors möjlighet att bestämma över sina kroppar beroende på hur vindarna blåser i omvärlden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera