Nyhetsarkiv

Så tycker partierna om dödshjälp

Sju av åtta riksdagspartier anser inte att Sverige bör legalisera eutanasi eller assisterat döende. Miljöpartiet har inte tagit ställning. Det visar Sjukhusläkarens enkät.

Artikeln ingår i temat Dödshjälp

Vänsterpartiet anser inte att Sverige bör legalisera eutanasi eller assisterat döende.

”Vänsterpartiet har noterat och tagit intryck både av förespråkarna och motståndarna och har landat i åsikten att partiet anser att eutanasi inte bör vara tillåtet.

Huvudargumenten för vårt ställningstagande är att hälso- och sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Att öppna upp för eutanasi står i motsättning till detta. Om sjukvården skulle erbjuda detta skulle det väcka många etiska frågor och principer som måste vägas mot varandra. Dessutom finns det i dagens palliativa vård väldigt bra metoder för att lindra ångest och smärta.

Assisterat döende är inte samma sak som eutanasi, men är i gränslandet till det, varmed vi med samma argument säger nej även till detta.”

Vill partiet verka för att en parlamentarisk utredning, som tittar på för- och nackdelar med dödshjälp, ska tillsättas?

Nej.

Socialdemokraterna anser inte att Sverige bör legalisera eutanasi eller assisterat döende.

”Det finns risker med att legalisera döds­hjälp. Patienten kan känna att den ligger både samhället och de anhöriga till last, att den borde välja att dö. Det finns också risk för att en legalisering minskar intresset för forskning om exempelvis smärtlindring vid svåra sjukdomstillstånd. Man måste även räkna med en risk för att den negativa synen på utsatta, funktionshindrade och sjuka människor förstärks. Förtroendet för vården kan minska när den aktivt medverkar till att avliva patienter.”

Vill partiet verka för att en parlamentarisk utredning, som tittar på för- och nackdelar med dödshjälp, ska tillsättas?

Nej.

Miljöpartiet har ej tagit ställning till om partiet vill legalisera eutanasi eller assisterat döende.

”Detta är en svår etisk fråga, där individens rätt att i livets slutskede bestämma över sitt eget liv ligger i den ena vågskålen och risken för förskjutning av sjukvårdens ansvar, indirekt tvång och rädslan av att ligga sina anhöriga till last ligger i den andra.

Miljöpartiet har inte någon officiell linje i frågan annat än att partiets kongress har tagit ställning för att frågan ska utredas.”

Vill partiet verka för att en parlamentarisk utredning, som tittar på för- och nackdelar med dödshjälp, ska tillsättas.

Ja.

Centerpartiet anser inte att Sverige bör legalisera eutanasi eller assisterat döende.

”Centerpartiet anser att eutanasi strider mot sjukvårdens etiska grundprinciper om att stå i livets tjänst, bota, lindra och trösta. Det står även i strid med den etik som samhället baseras på, nämligen att ingen har rätt att ta en annan människas liv.

Centerpartiet anser inte att det är rimligt att kräva av sjukvårdspersonal att medverka till självmord.”

Vill partiet verka för att en parlamentarisk utredning, som tittar på för- och nackdelar med dödshjälp, ska tillsättas?

Nej.

Liberalerna anser inte att Sverige bör legalisera eutanasi eller assisterat döende.

”Frågor om livets början och livets slut är och ska vara stora och svåra frågor. Liberalerna anser därför att frågan om döds­hjälp för döende människor skulle kräva breda samtal och djupa utredningar innan vi skulle ha möjlighet att som parti ta ställning.

Liberalerna anser att en patient ska ha rätt att välja att avsluta livsuppehållande behandling­­, och få så mycket lindring av smärta och ångest som är möjligt, inklusive palliativ sedering. Däremot vill vi inte i dagsläget ta ställning för att tillåta eutanasi eller assisterat döende. Ett beslut att dö går inte att ångra i efterhand.

Det är en svår fråga, både etiskt och praktiskt, och vi vill se en bredare samhällsdebatt om den, med brett deltagande från allmänheten, professioner och patientföreningar.”

Vill partiet verka för att en parlamentarisk utredning, som tittar på för- och nackdelar med dödshjälp, ska tillsättas?

Ja.

Moderaterna anser inte att Sverige bör legalisera eutanasi eller assisterat döende.

”Moderaterna hyser stor respekt för att frågan om dödshjälp är komplex eftersom den ofta berör människor i en mycket svår situation. Ingen människa vill att ens nära och kära ska uppleva stor smärta och ångest. Moderaterna är emellertid inte för en legalisering av dödshjälp i Sverige. Samhället ska värna rätten till liv. Dödshjälp strider mot den principen. Dessutom ser Moderaterna att en legalisering av dödshjälp ofrånkomligen för med sig stora problem i tillämpningen, till exempel vad gäller avvägningar om frivillighet och den medicinska yrkesetiken.”

Vill partiet verka för att en parlamentarisk utredning, som tittar på för- och nackdelar med dödshjälp, ska tillsättas?

Nej.

Kristdemokraterna anser inte att Sverige bör legalisera eutanasi eller assisterat döende.

”Kristdemokraterna vill fortsatt att det ska vara förbjudet. Vi anser inte att detta kan vara en del av sjukvårdens uppgifter; vilka handlar om att bota, lindra och trösta. Sjukvårdens uppgift är inte, och ska inte vara, något annat än att finnas där för att bota, trösta och lindra.”

Vill partiet verka för att en parlamentarisk utredning, som tittar på för- och nackdelar med dödshjälp, ska tillsättas?

Nej.

Sverigedemokraterna anser inte att Sverige bör legalisera eutanasi eller assisterat döende.

Vill partiet verka för att en parlamentarisk utredning, som tittar på för- och nackdelar med dödshjälp, ska tillsättas?

Nej.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera