Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarföreningen vill bygga bort vårdens flaskhalsar

Flaskhalsmiljard
Bygg bort flaskhalsarna i vården, istället för att införa ekonomiska styrmedel som skapar undanträngningseffekter och anlita konsulter som ensidigt jobbar med förbättring av ett flöde på bekostnad av annan verksamhet.

Det vill Sjukhusläkarföreningen som i en motion till Läkarförbundets fullmäktige föreslår att en särskild flaskhalsmiljard inrättas.

Alla verksamheter har sina flaskhalsar – exempelvis brist på operationskapacitet, vårdplatser, patologer i cancervården och otillräcklig utredningskapacitet inom radiologin. Riktade insatser för att bygga bort dessa trånga sektorer har därför stora möjligheter att effektivisera sjukvården.

Sjukhusläkarföreningen vill att Läkarförbundet i kontakter med politiker och myndigheter driver frågorna om flaskhalsmiljarden, bristen på operationskapacitet och behovet av att läkare får en framträdande roll för att förbättra helhetsperspektivet i olika patientflöden.

Nationell finansiering av särläkemedel
Tidningen Sjukhusläkaren och Sjukhusläkarföreningens arbete under hösten med att uppmärksamma den ojämlika vården följs upp av en motion om lika rätt till vård över landet. Föreningen vill att Läkarförbundets fullmäktige väcker opinion för nationell finansiering av särläkemedel och på längre sikt hela sjukvården, för att säkerställa att hela befolkningen får vård på lika villkor.

Sjukhusläkarföreningen vill även att Läkarförbundet verkar för att Socialstyrelsen får bättre verktyg för att följa upp de nationella riktlinjerna, så att medicinsk evidens kan få genomslag över hela landet.

”Sjukvårdens framtida finansiering behöver utredas”
Sjukvården står inför ett avgörande vägval. Den medicinska utvecklingen ger nya och ofta dyra möjligheter, samtidigt som antalet äldre i befolkningen kommer att öka mycket kraftigt de närmaste 20-40 åren.

SKL:s utredning skissar på att ett finansieringsgap på motsvarande 13 kronor i kommunalskatt kan uppstå redan till år 2035. Det behövs en strategi för en långsiktig finansiering av sjukvården och en precisering av hur det offentliga åtagandet ser ut i framtiden. Då kan invånarna rusta sig för att, via eget sparande eller försäkringar, själva stå för det som inte finansieras med allmänna medel. Men hittills har politikerna undvikit att diskutera frågan och duckat för att diskutera lösningar.

Därför vill Sjukhusläkarföreningen att Läkarförbundet agerar för att det snarast tillsätts en brett sammansatt utredning om sjukvårdens framtida finansiering.

Smutsiga sjukhus
Svenska sjukhus är ofta rejält smutsiga, trots att det finns ett stort antal regler och anvisningar om städning i sjukvården.

Smutsen på sjukhusen har fått stor uppmärksamhet i medierna och den har satts i samband med vårdrelaterad smitta och spridning av multiresistenta bakterier. Bristen på vårdplatser leder till särskilda risker då patienter läggs på svårstädade platser som är avsedda för annan verksamhet. Problemen blir mer uttalade i nedskärningstider, då servicefunktioner dras ner och vårdpersonal inte alltid hinner med att rengöra ytor kring patienten, som sängbord, handtag och sänggrindar och som har störst betydelse för smitta.

Sjukhusläkarföreningen vill att Läkarförbundet uppmärksammar bristande städning i sjukvården och verkar för att vårdgivarna utarbetar rutiner för godtagbar städning i alla sjukhuslokaler.

Utse en ansvarig läkare för patienten vid varje läkarbesök
Det måste finnas en ansvarig läkare för den enskilda patienten vid varje vårdtillfälle och läkarbesök i öppen vård, för att stärka patientsäkerheten, kvaliteten och läkarkontinuiteten, anser Sjukhusläkarföreningen. Därför föreslår föreningen att Läkarförbundet verkar för att en ansvarig läkare utses vid varje vårdtillfälle och öppenvårdsepisod.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera