SJUKVÅRDSUPPROP

Vittnesmål: Korridorerna var fulla med patienter som skrek

Ovärdiga arbetsförhållanden, patienter som vårdas i korridorer och hotad patientsäkerhet. Närmare 400 vittnesmål har kommit in till Stockholms sjukvårdsupprops hemsida. Här är ett antal av dem.

Vittnesmål från akuter:

En patient hittas avliden på akutmottagningen på morgonen när morgonskiftet började. Hen var stabil vid ankomst. Blev lagd på ett bås där hen sedan dragit för draperierna. På grund av överbelastning på akutmottagning hade ingen hunnit titta till hen innan morgonen, då var hen kall och hade begynnande likstelhet.

Ett halvår senare genomfördes neddragning av bemanningen på akutmottagningen i besparingssyfte, de uppgav att patientsäkerheten ej var hotad. /Läkare, akuten

Äldre patient kommer in på grund av tilltagande orkeslöshet och sjukdomskänsla. Klarar sig inte hemma längre. Men prover, värden och röntgen är normala. Det är överbelagt överallt, i hela Stockholm. Inklusive geriatrik. Tvingas skicka hem patienten, som gråter och säger att hen inte klarar sig. Ovärdigt. Värsta är att patienten återkommer två dygn senare på grund av blivit liggande hemma och nu fått ett svårt sjukdomstillstånd av detta. /Läkare, akuten

En äldre patient rapporterades (en av många) över vid passbyte efter en fallolycka i hemmet. Kunde inte prata för sig själv. Hade inga anhöriga med på akuten. Initial rapport om läge stabilt, väntar på svar från röntgenundersökning. Prioriteras ned i listan av de överrapporterade patienterna som ska tittas till. Sköterskor har också haft fullt upp och inte heller tittat till patienten som blivit liggande. Visar sig vid påtitten att patienten har ett blodkoagel i munnen. Potentiellt hotad luftväg som akut åtgärdas. En händelse med fel begångna i flera led som sannolikt undvikits med mer personal, fler vårdplatser och lägre arbetsbelastning (överrapporter). /Läkare, akuten

Tidigare frisk patient med potentiellt dödligt tillstånd. Godkänd för övertag till intensivvård men på grund av platsbrist fick patienten vårdas på akuten under flera timmar, trots att hen inte på något sätt kunde övervakas adekvat för tillståndet. /Läkare, akuten

På grund av detta fick patienten i efterförloppet gravt nedsatt hjärtfunktion. Läkare, akuten

Ensam läkare som bemannar hjärtakuten på natten. En patient dras som internlarm och jag medföljer på akutrummet. Utanför ligger 30 patienter utan läkar- eller sjuksköterske översyn (då de också är på larmet), varav två patienter med pågående hjärtinfarkt. /Läkare, akuten

Patient som inkommer på grund av andningsbesvär. Är vid ankomst helt stabil i vitalparametrar, men behöver syrgas. Då jag är ensam läkare på akutmottagningen och inte har tid att bedöma patienten fortsätter sjuksköterskan administrera syrgas till patienten i enlighet med ambulansens behandling. När jag hinner komma till patienten ca 30-60min senare är hen medvetslös på grund av för höga halter av koldioxid i blodet (en komplikation av syrgasbehandlingen). /Läkare, akuten

Patient som söker för bröstsmärta. Placeras i väntrum och får vänta länge på att EKG tas. Ingen läkare bedömer EKG, noteras först efter flera timmar att patienten har en pågående hjärtinfarkt. På grund av detta fick patienten i efterförloppet gravt nedsatt hjärtfunktion. /Läkare, akuten

Blir uppringd av personen med platsansvar på sjukhuset då jag jobbar på akuten. Endast en plats kvar på hjärtavdelning och jag har önskat plats för två patienter. Den ena har en pågående hjärtinfarkt, den andra har en grav hjärtsvikt och är instabil i syresättning och blodtryck. Vem ska få platsen och vem ska vänta kvar på akuten till nästa dygn? /Läkare, akuten

Korridorerna var fulla med patienter som skrek, av smärta eller förvirring. Läkare, akuten

Patient som inkommit för sex timmar sedan på grund av allvarlig saltbalansrubbning, högt kalium med EKG-förändringar. Prov togs i samband med ankomst men ingen såg svaren varför saltbalansrubbningen ej åtgärdats på sex timmar. /Läkare, akuten

Jag träffade en patient som tagit en överdos och ordinerade läkemedlet som skulle minska skadan på patientens kropp. Alla sjuksköterskor hade mycket att göra. Korridorerna var fulla med patienter som skrek, av smärta eller förvirring. Jag gick vidare till nästa patient och fick senare höra att min patient hamnat på intensivvården i följderna av sin överdos. Jag kontrollerade journalen, patienten fick inte läkemedlet jag ordinerade på akuten. /Läkare, akuten

En ung patient kommer in medvetslös till akuten. Medvetslösheten bedöms bero på att hen har tagit droger. Patienten är så gravt medvetslös att hen inte kan hålla luftvägen fri och öppen. Patienten har ett självklart behov av intensivvård men på grund av platsbrist blir patienten kvar på akuten hela natten. På akuten har man inte möjlighet att övervaka patienten i den utsträckning som behövs vilket betyder livsfara för patienten. /Läkare, akuten

Jag har inget specifikt fall utan flera exempel där äldre patienter tvingas kvar på akuten för vård i slutskedet av livet på grund av vårdplatsbrist. Patienter som tvingas vara kvar på akuten för intensivvård på grund av brist på intensivvårdsplatser. Vinter efter vinter kommer patienter och fyller våra lokaler på akuten, influensa och magvirus som trängs ihop med andra patienter (äldre, patienter med nedsatt immunförsvar) och smittar då de väntar på enkelrum på avdelningar. På akuten har vi ingen möjlighet att isolera dem. /Läkare, akuten

Vittnesmål från vårdavdelningar: 

Hög press från akuten ledde till att jag mer eller mindre blev tvingad från överläkare att byta från intravenös antibiotika till antibiotika i tablettform trots att infektionsläkaren avrått. Resultatet blev att många patienter (samtliga äldre och sköra) skickats hem för tidigt, många kom tillbaka till akuten inom några dagar försämrade. Andra skickades hem i förtid trots att inte hemtjänst var beredd att ta emot. Mådde dåligt nästan varje vecka över hur de allra sköraste och sjukaste patienterna skickades hem då de inte kunde prata för sig medan yngre och friskare fick stanna för att de stod på sig. /Läkare, vårdavdelning

På avdelningen träffade jag en patient som lagts in för att påbörja utredning av en kronisk sjukdom. Man misstänkte en akut episod av sjukdomen och man kan då ta prover, och ibland sätta in behandling tidigt. Jag tänkte genomföra undersökningen själv, men detta hanns inte med eftersom jag täckte för en kollega som var sjuk. Nästa dag upptäckte jag att patienten skrivits ut av överläkaren, en halvtimme efter att jag gått hem, utan att undersökningen gjorts. Det fanns många svårt sjuka patienter på akuten som behövde sjukhussängen mer. /Läkare, vårdavdelning

Barnet fick vid ett tillfälle 30 gånger för hög dos då hen gavs rätt mängd men i vuxenstyrkan istället. Läkare, vårdavdelning

Arbetar som läkare på hjärtintensiven. Både läkare från akuten och avdelningar ringer med instabila patienter; pågående tillstånd med vätska i lungorna, svåra lunginflammationer, hjärtinfarkter som får behandlas inadekvat och provisoriskt då hjärtintensiven eller vårdavdelningar ej kan ta emot ytterligare patienter. /Läkare, vårdavdelning

Ett barn som vårdades för svåra smärtor flyttades från barnavdelning till vuxenavdelning på grund av platsbrist. Smärtorna var morfinkrävande och patienten stod därför på ett läkemedel för att förebygga förstoppning. Hos barn används en annan styrka än hos vuxna. Barnet fick vid ett tillfälle 30 gånger för hög dos då hen gavs rätt mängd men i vuxenstyrkan istället. Som tur var gav det inga större biverkningar. Men vilket läkemedel feldoseras nästa gång? /Läkare, vårdavdelning

Varje vecka läggs patienter på uppvakningsavdelningen i brist på intensivvårdsplatser. ’Uppis’ är såklart bättre än att skrivas ut till vårdavdelning, men här kan en nyutexaminerad sjuksköterska jobba till skillnad från en vidareutbildad intensivvårdssköterska. Det är patientfarligt. Uppvaket kan inte vara sjukhusets ’intermediäravdelning’ (avdelning med högre övervakningsmöjlighet) i brist på sådana platser, då personalen på uppvaket inte har den kompetens som krävs. Men så blir fallet ofta, då en sjukare patient behöver intensivvårdsplatsen. Tills den på uppis blir sämre o tränger ut någon annan från intensivvården… /Läkare, vårdavdelning

Är det värdigt att flyttas på en transportbår mellan två avdelningar klockan 03 på natten? Är det god sjukvård när man är över 80 år? Läkare, vårdavdelning

Klockan 03.30 flyttas patienter som somnat för natten på sin avdelning till en annan ny avdelning eftersom andra patienter behöver deras platser. En av dem, en äldre patient , skriker och är förvirrad av situationen. Hen har varit frisk hela sitt liv fram till nu. Betalt skatt hela sitt liv. Är det värdigt att flyttas på en transportbår mellan två avdelningar klockan 03 på natten? Är det god sjukvård när man är över 80 år? Patienten vårdas för en invärtesmedicinsk sjukdom och placeras nu på kvinnokliniken (helt annat specialistområde) klockan 03 på morgonen. /Läkare, vårdavdelning

Som intensivvårdsjour på vårt sjukhus ingår att gå och bedöma patienter på akuten, avdelningar etcetera som är dåliga och potentiella kandidater för intensivvårdsplats. Under en sådan jour nyligen fanns det redan från början inga intensivvårdsplatser, och vi var tvungna att prioritera att ta emot patienter som annars skulle dö eller få svåra men, och tvungna att låta de som var på gränsen och kanske snart skulle tippa över till att bli intensivvårdskrävande ligga kvar på akuten med råd om övervakningsgrad som inte kommer vara möjlig att genomföra eftersom läkarna och personalen ofta är upptagna på andra larm eller med andra patienter. /Läkare, vårdavdelning

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera