Nyhetsarkiv

Vad vill de politiska partierna?

Vad vill moderaterna?

Ska vi ha ett husläkare eller familjeläkaresystem i Sverige?
Om ja: Vem ska finansiera ett sådant system? Staten, landstingen eller kommunerna?
Om nej: Hur ska primärvården organiseras istället?

Bäst är att olika modeller tillåts växa fram för att man skall kunna utvärdera och jämföra vårdkvalitet, men mest för att kunna tillfredsställa patientens behov och möjligheten för personalen att kunna utforma just ”sin” arbetsplats.
Många, speciellt äldre önskar fast läkarkontakt, men för andra finns inget behov av att byråkratisera vården genom krav på husläkare eller listning.
Olika patientgrupper har olika krav och behov. Patienter mitt i livet kanske föredrar god tillgänglighet där man just då befinner sig. Andra värderar närhet och kontinuitet.

Hur vill ni lösa bristen på läkare i öppenvården?

Vad öppenvård eller närsjukvård skall innehålla diskuteras, men för oss moderater betyder det en nära och trygg vård som måste få se olika ut.
När vi då säger att vi vill satsa på närsjukvården så menar vi också att fler specialister än de med allmänmedicin skall kunna verka som fast läkarkontakt. Samverkan, inte minst med den kommunala hemsjukvården måste också stärkas

Tycker ni att husläkare och läkare inom primärvården ska gå jour eller på annat sätt ta hand om sina egna patienter dygnet runt?
Om nej: Vem ska ta hand om patienterna istället?

De patienter som konsumerar mycket vård skall ägnas särskild uppmärksamhet. Idag hamnar de ofta mellan olika vårdsystem. För denna grupp kan en ”vårdvisare” vara till stöd och hjälp och säkerställa en hållbar vårdkedja.
En sådan funktion är mest lämplig att erbjudas inom närsjukvården.
Med ett sådant nytt synsätt och nya ersättningssystem som gör det lönsamt att ta ett helhetsansvar för patienten kommer vården för dessa grupper att förbättras avsevärt. När det gäller joursystem så är detta en avtalsfråga, men här är kanske nya driftsformer något att tänka på.

Kommer ert parti att tillåta sjukhusspecialister att verka i egna etableringar i den öppna vården?

Ja.

Hur vill ni lösa frågan om patientens fria vårdval?

Alliansen har föreslagit en lag om ”Fritt val”. Dessutom skall en patienträttighetslag införas. Eftersom vi moderater vill ha en statlig finansiering som ersätter dagens landstingsskatt vill vi utforma ett rättvist och konkurrensneutralt ersättningssystem – som följer patienten.
Denna valfrihet kräver att man som patient har något att välja på och därför krävs också en mångfald av vårdgivare.

Hur vill ni öka tillgängligheten i vården?

Ökad tillgänglighet kan ske genom etableringsfrihet, (ackreditering hos en ny tillsynsmyndighet) fler drifts- och ägarformer som bejakar personalens intresse av att forma sin verksamhet och ett ersättningssystem som är rättvist och som också stimulerar förebyggande insatser. Politikerna ansvarar för att vård finns tillgänglig för alla.

Kan ert parti tänka sig att kommunerna organiserar och styr primärvården?

Eftersom vi vill ta bort den administrativa överbyggnaden som landstingen utgör ser vi inte som något positivt att bygga fler diken. Däremot krävs en bättre samverkan mellan de olika vårdnivåerna, än idag. Inte nödvändigtvis på kommun-landstingsnivån utan likaväl kan vårdgivare säkerställa en hållbar vårdkedja mellan sig.

När slipper vi landstingens arbetsgivar-monopol?

/Fredrik Broman, överläkare Falun

Under mandatperioden efter 2006 utreder vi en nationell finansiering och ett ersättningssystem, där resurserna följer patienten och vårdgivarna får betalt efter utförd prestation.
Vi inför en oberoende tillsynsmyndighet som skall ackreditera vårdgivare. Vi bejakar nya drifts- och ägarformer.

Vad tänker ni göra åt den hotande bristen på sjukhusspecialister?

/Torbjörn Linde, överläkare, specialmedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Genom att bl.a. tillföra vården mer resurser, öppna upp för fler driftsformer, säkerställa och utveckla vårdkvaliteten, utveckla ledarskapet i vården, stimulera FoU och vidareutbildningen. Dessutom krävs en politisk viljeinriktning.

Varför har utbyggnaden av primärvården till stora delar misslyckats?

/Ebba Curman, Norrköping.

Resurserna har inte ökat i samma takt som man uttalat sin satsning. Dessutom fattas fortsatt läkare med allmänmedicin i primärvården, andra specialister tillåts inte verka som ”husläkare”, tillgängligheten är fortsatt dålig och samverkan mellan den slutna och öppna vården går fortsatt trögt.
Dessutom stimulerar inte dagens ersättningssystemen vårdutveckling.

Kan ni tänka er skattereduktion för donationer till forskning?

/Per Windh, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Alliansen har lagt förslag om att utreda skattereduktion på gåvor och donationer.

Hur stor del av BNP bör gå till vården?

/Gunnar Green, anestesiolog, Östersund.

Först skall vi bättre använda resurserna, såväl personalens höga kompetens som pengar på ett bättre sätt än idag. Därefter kan vi sätta en procentsats. Vad som direkt kan sägas är att det krävs mer pengar till kösatsningar och till vårdens IT utveckling.

 Vad vill folkpartiet?

Ska vi ha ett husläkare eller familjeläkaresystem i Sverige?
Om ja: Vem ska finansiera ett sådant system? Staten, landstingen eller kommunerna?
Om nej: Hur ska primärvården organiseras istället?

Ja, vi vill ha ett nationellt husläkarsystem och alltså en ny husläkarlag.
Vi vill slå samman landstingen och försäkringskassorna och skapa sex-tio vårdregioner. Finansieringen av systemet ska ske på regionnivå. Om vi inte får en majoritet för sjukvårdsregioner ska finansieringen ske på landstingsnivå.

Hur vill ni lösa bristen på läkare i öppenvården?

Vi vill föra ut mer verksamhet i öppenvård, exempelvis genom en mer utbyggd hemsjukvård.
Ett nationellt husläkarsystem kommer att kunna leda till att antalet allmänläkare ökar så att målet om en allmänläkare/1500 medborgare nås.

Tycker ni att husläkare och läkare inom primärvården ska gå jour eller på annat sätt ta hand om sina egna patienter dygnet runt?
Om nej: Vem ska ta hand om patienterna istället?

Det är självklart bra om det finns ett jouransvar där det är praktiskt genomförbart. De husläkare som vill utveckla en jourverksamhet ska självklart vara fria att göra det. Frågan om bättre öppettider i primärvården drivs av flera folkpartister i olika landsting.

Kommer ert parti att tillåta sjukhusspecialister att verka i egna etableringar i den öppna vården?

Vi vill ha fri etableringsrätt för gynekologer, geriatriker, barnläkare och barnmorskor.

Hur vill ni lösa frågan om patientens fria vårdval?

Som grundprincip ska pengarna följa med patienten till den vårdgivare som väljs. Vi vill dessutom öppna upp för fler olika alternativ inom vården. Den s k stopplagen ska rivas upp och ersättas av en startlag. Den patient som inte får vård inom ramen för den vårdgaranti vi vill införa ska ha rätt att söka behandling hos en annan vårdgivare på hemlandstingets bekostnad.

Hur vill ni öka tillgängligheten i vården?

De viktigaste åtgärderna är att införa ett nationellt husläkarsystem samt en fungerande vårdgaranti.

Kan ert parti tänka sig att kommunerna organiserar och styr primärvården?

Nej, primärvården ska skötas av de sjukvårdsregioner som vi beskrivit ovan.

När slipper vi landstingens arbetsgivar-monopol?

/Fredrik Broman, överläkare Falun.

När vi åter får en liberal socialminister. Direkt efter en borgerlig valseger ska vi riva upp den s.k. stopplagen och införa en startlag för att öka alternativen inom vården.

Vad tänker ni göra åt den hotande bristen på sjukhusspecialister?

/Torbjörn Linde, överläkare, specialmedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vi vill öka antalet platser på läkarutbildningen för att möta den läkarbrist som riskerar att komma. Dessutom behöver vi se till att ST-utbildningen inom samtliga specialiteter håller god kvalitet. Inom vissa specialiteter, exempelvis cancervården, behöver en rad åtgärder vidtas för att förbättra arbetsförhållandena.

Varför har utbyggnaden av primärvården till stora delar misslyckats?

/Ebba Curman, Norrköping.

Därför att husläkarlagen revs upp av den socialdemokratiska regeringen och därför att dagens politiska majoritet inte klarar att omsätta ord till handling. Vi vill skapa ett nationellt husläkarsystem och det kommer att leda ökade satsningar på primärvården.

Kan ni tänka er skattereduktion för donationer till forskning?

/Per Windh, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nej, vi har inget förslag om skattereduktion. Däremot vill vi öka anslagen till forskning samt koncentrera resurserna till de vetenskapligt starkaste forskningsmiljöerna. Den ”utsmetning” av forskningsresurser som sker i dag riskerar att skada forskningsklimatet i Sverige.

Hur stor del av BNP bör gå till vården?

/Gunnar Green, anestesiolog, Östersund.

Vi har inte slagit fast en konkret procentsiffra, men större resurser behöver gå till vården än i dag. Vi har bedömt det omedelbara behovet inom sjukvård och äldreomsorg till fyra och en halv miljarder kronor.
Vi menar att det kan finansieras, dels genom en omprioritering av statliga resurser dels genom införandet av de större vårdregionerna, som skulle kunna spara in stora belopp på minskat dubbelarbete.

Vad vill centern?

Ska vi ha ett husläkare eller familjeläkaresystem i Sverige?
Om ja: Vem ska finansiera ett sådant system? Staten, landstingen eller kommunerna?
Om nej: Hur ska primärvården organiseras istället?

Ja, den normala ingången i vården ska vara en fast kontaktperson i primärvården som medborgarna själva väljer.
Denna fasta vårdkontakt ska även ha ett koordineringsansvar för patienten i vårdkedjan och hjälpa henne eller honom att använda det fria vårdvalet.
Vårdkontakten ska i normalfallet vara allmänläkare, men vi är öppna för att det i vissa fall kan röra sig om en distriktssköterska, eller specialistläkare, eller vårdteam om det svarar mot individens behov och önskemål. Självfallet ska man kunna välja privata vårdgivare. Systemet bör finansieras av landstingen.
Protos är intressant och vi vill vara med i fortsatt utvecklingsarbete

Hur vill ni lösa bristen på läkare i öppenvården?

Vi vill skapa en friare etablering och ett fritt val av vårdkontakt. Med en tydligare roll och större självständighet för allmänläkaren kommer denna specialitet att bli mer populär.
Med större inslag av privata och ideella utförare kommer de mindre klinikerna och sjukhusen att uppvärderas och alternativa karriärvägar att öppnas. Vi behöver också öka antalet platser på läkarutbildningen, underlätta validering och kompletterande utbildning av läkarutbildade från andra länder och vid behov rekrytera läkare i andra länder.

Tycker ni att husläkare och läkare inom primärvården ska gå jour eller på annat sätt ta hand om sina egna patienter dygnet runt?
Om nej: Vem ska ta hand om patienterna istället?

Vi har inte något ställningstagande i denna fråga. En stor tillgänglighet under de tider när patienten har behov av sin läkare ökar självklart tydligheten och tryggheten i systemet. Men det är också en arbetsmiljö- och kostnadsfråga. Därför är det nog lämpligast om den löses i dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Om den fasta vårdkontakten inte personligen kan ta ansvar under dygnets alla timmar bör det vara vårdgivarens skyldighet att garantera en fungerande backup.

Kommer ert parti att tillåta sjukhusspecialister att verka i egna etableringar i den öppna vården?

Ja.

Hur vill ni lösa frågan om patientens fria vårdval?

Vi stödjer det fria vårdvalet.
Centerpartiet har lämnat långtgående förslag på att stärka ”informations-infrastrukturen” i Vård-Sverige genom ett Nationellt Hälsonät.
Hälsonätet ska – bland mycket annat – inkludera öppna kvalitetsregister och möjligheter till snabbare bokning av undersökning/behandling hos specialist eller i sjukhusvården.
Den fasta vårdkontakten ska hjälpa patienten att boka behandling eller liknande på ett sådant sätt att individen är delaktig i valet av vårdgivare.

Hur vill ni öka tillgängligheten i vården?

Med hjälp av ett system med fast vårdkontakt, med en nationell vårdgarantii, med ökad mångfald, konkurrens och effektivitet, samt med ett Nationellt Hälsonät som ger medborgarna större möjligheter till överblick i vården.
Trots möjligheten till ökad effektivitet kommer det också att behövas mer resurser till vården för att säkra en god tillgänglighet.

Kan ert parti tänka sig att kommunerna organiserar och styr primärvården?

Det är inte vårt huvudalternativ. Kopplingen mellan primärvård och specialiserad vård är värdefull. Varken en statlig byråkratisering eller en kommunal sönderdelning är någon kardinallösning på vårdens problem. Vi fortsätter analys och diskussioner och tar del av erfarenheter från andra länder.

När slipper vi landstingens arbetsgivar-monopol?

/Fredrik Broman, överläkare Falun.

När det blir borgerlig regering och/eller icke-socialistisk majoritet i landstinget efter valet 2006. Detta är för mig en viktig fråga. Många goda idéer och mycken initiativkraft hämmas idag av långa beslutskedjor i den offentliga driften.

Vad tänker ni göra åt den hotande bristen på sjukhusspecialister?

/Torbjörn Linde, överläkare, specialmedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ungefär samma som bristen på läkare i öppenvården. Fler utbildningsplatser men också en aktiv politik för validering och uppgradering av läkare från andra länder samt arbetskraftsinvandring. Vid en akut bristsituation kan en del av behovet täckas på den europeiska vårdmarknaden.

Varför har utbyggnaden av primärvården till stora delar misslyckats?

/Ebba Curman, Norrköping.

Det är icke önskvärt, att centralstyra vårdpolitiken från Rosenbad och riksdagen. I slutändan avgörs primärvårdens möjligheter av om läkare, sjuksköterskor och annan personal vill arbeta i den. En av politikernas uppgifter är därför att skapa arbetsvillkor som är attraktiva. En friare etablering och en större mångfald av vårdgivare kan vara ett sätt, liksom lönerna.

Kan ni tänka er skattereduktion för donationer till forskning?

/Per Windh, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ja, vår inställning är positiv. Vi har fört sådana diskussioner, men inte lagt fram något konkret förslag.

Hur stor del av BNP bör gå till vården?

/Gunnar Green, anestesiolog, Östersund.

10 procent av BNP är en rimlig nivå under den närmaste tioårsperioden om man räknar med möjligheterna till ökad effektivitet.
Men nivån avgörs ytterst av hur demografi och folkhälsa utvecklas, hur mycket som finansieras offentligt och privat, samt vad medborgarna är beredda att betala i konkurrens med andra behov. Det är mycket möjligt att den långsiktiga nivån blir ännu högre.

 Vad vill kristdemokraterna?

Ska vi ha ett husläkare eller familjeläkaresystem i Sverige?
Om ja: Vem ska finansiera ett sådant system? Staten, landstingen eller kommunerna?
Om nej: Hur ska primärvården organiseras istället?

Ett sådant system ska vara frivilligt. Om man vill gå hos en och samma doktor ska man kunna det, men det ska inte vara ett obligatorium. I nuläget är det landstingen som ska finansiera systemet.

Hur vill ni lösa bristen på läkare i öppenvården?

Det finns inget annat sätt än att både öka informationen och skapa en arbetsmiljö som gör det attraktivt att arbeta i den öppna vården. Jag tror inte att man kan tvinga studenter att bli allmänläkare.
Jag tror att man måste stimulera första linjens läkare, nämligen primärvården.

Tycker ni att husläkare och läkare inom primärvården ska gå jour eller på annat sätt ta hand om sina egna patienter dygnet runt?
Om nej: Vem ska ta hand om patienterna istället?

Ja, jag tror att på en del ställen fungerar det bra att man delar på jouren mellan oika vårdcentraler och kanske till och med finns på sjukhuset på de mindre orterna där det blir en central på kvällar och helger.
Jag är inte säker på att vi ska tillbaks till ett system där varje läkare ska ta hand om sin egen patient. Då får de vara jour jämt. Det viktigaste är att någon från primärvården är jour.

Kommer ert parti att tillåta sjukhusspecialister att verka i egna etableringar i den öppna vården?

Ja, jag skulle vilja se mer av specialister ute i primärvården för det skulle höja statusen.

Hur vill ni lösa frågan om patientens fria vårdval?

Lösningen är en lättillgänglig god sjukvård med hög kvalitet, då är det fria vårdvalet inget problem för någon.
Vårdgarantin skapar de incitament som behövs för att man ska göra det fria vårdvalet, men vi måste bli bättre att informera om vilka resultat man har och hur man arbetar och att det finns andra ställen där det inte är så långa köer.

Hur vill ni öka tillgängligheten i vården?

Mångfald av vårdgivare och att doktorer och vårdpersonal sysslar med det som de är utbildade för. Mindre byråkrati. Det är väldigt mycket sammanträden på sina håll och det är väldigt många läkare som har jättemycket med budget och ekonomifrågor att göra och det har de ingen utbildning för.
Vi måste bli bättre på att ta tillvara varandras kompetenser och att ha det mångprofessionella arbetslaget för ögonen.

Kan ert parti tänka sig att kommunerna organiserar och styr primärvården?

Vi har en Ansvarskommitté som diskuterar detta. En del tycker att det vore bra om primärvården och äldrevården var under samma hatt. Vi kanske kan tänka oss det, men vi har inte satt ner fötterna i den frågan.

När slipper vi landstingens arbetsgivar-monopol?

Fredrik Broman, överläkare Falun.

När vi får en ny regering år 2006. Då vill vi inte ha stopplagar utan startlagar.

Vad tänker ni göra åt den hotande bristen på sjukhusspecialister?

/Torbjörn Linde, överläkare, specialmedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Den specialistutredning som bollats fram och tillbaks de senaste åren behöver sätta ner fötterna. Vi behöver specialister och de behöver uppvärderas.
Det har gått lite troll i diskussionen om ett obligatoriskt husläkarsystem där vissa hävdat att allmänläkarna kan och vet allt och att patienterna inte ska kunna välja något annat.

Varför har utbyggnaden av primärvården till stora delar misslyckats?

/Ebba Curman, Norrköping.

– Jag tror att att det människor vill ha idag är valfrihet att gå till specialisten. Vi kvinnor går gärna till gynekologen, föräldrarna går gärna med barnen till barnläkaren. Jag tror helt enkelt att vi måste skapa det folk vill ha. Om primärvården är bra, som den är på många ställen, så väljer folk den.

Kan ni tänka er skattereduktion för donationer till forskning?

/Per Windh, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Personligen tycker jag att det är riktigt. Jag tycker överhuvudtaget att man ska kunna donera pengar till ideella organisationer. Partiet har inte tagit ställning i frågan.

Hur stor del av BNP bör gå till vården?

/Gunnar Green, anestesiolog, Östersund.

10 procent.

Vad vill socialdemokraterna?

Ska vi ha ett husläkare eller familjeläkaresystem i Sverige?
Om ja: Vem ska finansiera ett sådant system? Staten, landstingen eller kommunerna?
Om nej: Hur ska primärvården organiseras istället?

Alla har laglig rätt till fast läkarkontakt med en specialist i allmänmedicin. Viktigt är tillgängligheten, och vi har nu satsat stora resurser på vårdgarantin. Alla ska få kontakt med sin vårdcentral samma dag och tid hos läkaren inom en vecka.

Hur vill ni lösa bristen på läkare i öppenvården?

Staten ansvarar för läkarutbildningen. I budgeten har vi ökat antalet utbildningsplatser för läkarstuderande. Sjukhusen ansvarar själva för dimensioneringen av
specialistutbildningarna och
arbetsgivarna ansvarar för rimliga och attraktiva arbetsvillkor.

Tycker ni att husläkare och läkare inom primärvården ska gå jour eller på annat sätt ta hand om sina egna patienter dygnet runt?

Om nej: Vem ska ta hand om patienterna istället?
Jourarbete ser olika ut på olika platser. Jag tror att vi kommer få se allt mer av lokalt anpassad närsjukvård.

Kommer ert parti att tillåta sjukhusspecialister att verka i egna etableringar i den öppna vården?

Ja. Det är upp till sjukvårdshuvudmännen att sluta vårdavtal med de läkare man önskar.

Hur vill ni lösa frågan om patientens fria vårdval?

Det fria vårdvalet finns redan och det är mycket bra. Mer kan göras för att informera patienterna om möjligheterna.
Dessutom vill jag att kvalitetsregistrenas resultat redovisas öppet och ger möjlighet till jämförelser.

Hur vill ni öka tillgängligheten i vården?

Statliga miljarder har satsats i flera år på att öka tillgängligheten. Vårdgarantin kommer att öka
tillgängligheten, liksom en nationell telefonrådgivning och it-satsningar.

Kan ert parti tänka sig att kommunerna organiserar och styr primärvården?

Det är inte aktuellt.
Sjukvårdsansvaret i särskilda boenden är redan kommunalt upp till sjuksköterskenivå, och i många kommuner även hemsjukvården. Detta fungerar enligt min mening bra.

När slipper vi landstingens arbetsgivarmonopol?

/Fredrik Broman, överläkare Falun.

Landstingen har inte och ska inte ha arbetsgivarmonopol. Landstinget har däremot det yttersta ansvaret för alla medborgares sjukvård. De flesta landsting sluter avtal med vårdentreprenörer.

Vad tänker ni göra åt den hotande bristen på sjukhusspecialister?

/Torbjörn Linde, överläkare, specialmedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Detta är inget generellt problem, utom inom vissa specialiteter. Staten ansvarar för läkarutbildningen. I budgeten har vi ökat antalet utbildningsplatser för läkarstuderande.
Sjukhusen ansvarar själva för dimensioneringen av specialistutbildningarna.

Varför har utbyggnaden av primärvården till stora delar misslyckats?

/Ebba Curman, Norrköping.

Primärvården är inget misslyckande. Man har i primärvården påtagit sig många nya, stora
uppgifter. Jag håller med om att mycket återstår för att klara framtidens utmaningar.

Kan ni tänka er skattereduktion för donationer till forskning?

/Per Windh, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nej.

Hur stor del av BNP bör gå till vården?

/Gunnar Green, anestesiolog, Östersund.

En större andel än idag, men det är viktigt att vården styrs av patienternas behov, vetenskap och beprövad erfarenhet, inte av procentandel av BNP.
Med en åldrande befolkning är det rimligt att sjukvårdens resurser ökar i framtiden.

Vad vill vänsterpartiet?

Ska vi ha ett husläkare eller familjeläkaresystem i Sverige?
Om ja: Vem ska finansiera ett sådant system? Staten, landstingen eller kommunerna?
Om nej: Hur ska primärvården organiseras istället?

Vi ska ha en väl fungerande primärvård och närsjukvård. Allmänspecialisten, läkaren, är en viktig del i det team som har att möta patientens behov. Vi anser att begreppen husläkare eller familjeläkare leder fel. Det blir en onödig och otidsenlig fokusering på läkaren som person. Det riskerar också att områdesansvaret och folkhälsoperspektivet glöms bort.

Hur vill ni lösa bristen på läkare i öppenvården?

Vi måste aktivt visa att vi anser primärvården vara hälso- och sjukvårdens bas och att den allmänmedicinska specialiteten har ett lika stort värde som andra medicinska specialiteten.
Vi behöver också göra satsningar på arbetsmiljön och skapa förutsättningar för primärvården att kunna göra ett bra arbete. Det tror vi kan göras med bl.a. mer utvecklat teamarbete, utökat antal specialister från andra områden än allmän medicin.

Tycker ni att husläkare och läkare inom primärvården ska gå jour eller på annat sätt ta hand om sina egna patienter dygnet runt?

Om nej: Vem ska ta hand om patienterna istället?

Vi tror att man kan utveckla närsjukvården ytterligare för att minska trycket på akutsjukvården.
En utveckling av primärvårdsjour är också något vi gärna ser. Men det är inte en fråga som handlar om enskilda läkares ansvar och krav på jour.
Kontinuitet är viktigt, men om den ansvarige läkaren ges möjlighet att tillsammans med patient och övriga i arbetslaget planera vården och behandlingen under ordinarie arbetstid så är det möjligt att andra kan ha jour för akuta behov som kan hanteras till dess ordinarie personal är i tjänst. En bra informationsöverföring gör detta möjligt för ingen kan vara i tjänst alltid.

Kommer ert parti att tillåta sjukhusspecialister att verka i egna etableringar i den öppna vården?

Det finns idag ett regelverk för etablering av privatläkare och som vi inte har några förslag att i nuläget kräva förändringar av med ett undantag. Vi anser att regelverket bör ändras så att landstingen kan besluta var i länet etablering får ske samt ökade möjligheter till styrning så att resurserna kan föras dit behoven är.

Hur vill ni lösa frågan om patientens fria vårdval?

Det krävs kunskap hos patienter och vårdpersonal så att alla får tillgång till samma möjligheter och information om sina rättigheter.
Det fria vårdvalet är inte okomplicerat – på det sättet att människor som har resurser ofta är de som också bäst kan utnyttja möjligheten till ett aktivt vårdval, medan de som ofta har stora medicinska behov, äldre, patienter som har en ekonomiskt utsatt situation eller de som har annat modersmål än svenska inte kan eller har möjlighet att utöva sitt vårdval.

Hur vill ni öka tillgängligheten i vården?

Både pengar och personal.
Därutöver finns det skäl att se över vad vi med den teknik som faktiskt finns att tillgå idag kan göra för att utveckla nåbarheten.
Vi tror att det är av vikt att styra patientströmmarna så att patienten direkt kommer till rätt person eller verksamhet.
När det gäller primärvården är det ohållbart med system där läkarna både ska ta emot patienter och svara på telefon.

Kan ert parti tänka sig att kommunerna organiserar och styr primärvården?

Vi har ställt krav på att kommunerna ska kunna ha möjlighet att anställa läkare, framförallt geriatriker eftersom kommunerna idag har övrig hälso- och sjukvårdspersonal inom sitt ansvarsområde inom äldreomsorgen på särskilda boenden.
Det finns stora kvalitetsvinster i att kunna hålla samman de som finns runt våra äldre med stora medicinska och omvårdnadsmässiga behov.

När slipper vi landstingens arbetsgivarmonopol?
Fredrik Broman, överläkare Falun
Landstingen är självfallet den största arbetsgivaren inom hälso- och sjukvården men det finns inget förbud idag mot privata arbetsgivare. Det finns både privata sjukhus, primärvård, enskilda utövare m fl.

Vad tänker ni göra åt den hotande bristen på sjukhusspecialister?

/Torbjörn Linde, överläkare, specialmedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vi är aktiva i beredningen av resultatet från utredningen om medicinska specialiteter. Vi delar inte alla slutsatser som framställdes i den första utredningen och anser det viktigt att också anlägga ett patientperspektiv i den frågan.
Det får inte vara en administrativ konstruktion vilka medicinska specialiteter som fastställs.

Varför har utbyggnaden av primärvården till stora delar misslyckats?

/Ebba Curman, Norrköping.

Behoven tycks fortfarande vara större än resurserna. På många håll har man lyckats bra och på andra mindre bra. Det finns inte minst geografiska skillnader. I vissa delar har satsade resurser på primärvården urholkats av kostnader för akutsjukvård, varför det återigen blir viktigt att slå fast att en bra primärvård kan styra patientströmmar rätt och frigöra både pengar och personal.

Kan ni tänka er skattereduktion för donationer till forskning?

/Per Windh, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nej. Det finns risk för att det inte är behovet och samhällsnyttan som då kommer att styra forskningen. Det ska inte vara donatorer som styr inriktningen.

Hur stor del av BNP bör gå till vården?

/Gunnar Green, anestesiolog, Östersund.

BNP är egentligen inget bra mått för hur stora resurser som behöver tillföras hälso- och sjukvården. Men vi har sagt att runt 10 procent är en rimlig procentsats i nuläget.

Vad vill miljöpartiet?

Ska vi ha ett husläkare eller familjeläkaresystem i Sverige?
Om ja: Vem ska finansiera ett sådant system? Staten, landstingen eller kommunerna?
Om nej: Hur ska primärvården organiseras istället?

Dagens familjeläkarsystem är att föredra. Det ska finansieras via landstingsskatten och med stöd av statsbidrag.

Hur vill ni lösa bristen på läkare i öppenvården?

Ökad delegering till andra personalgrupper. Vi vill minska administrationen för doktorerna (rätt använd kompetens på rätt ställe), fler utbildningsplatser och skapa förutsättningar för forskning inom primärvården m.m.

Tycker ni att husläkare och läkare inom primärvården ska gå jour eller på annat sätt ta hand om sina egna patienter dygnet runt?
Om nej: Vem ska ta hand om patienterna istället?

Nej, under icke-kontorstid får man vända sig i första hand till sjukvårdsupplysningen och sedan vid behov till akuten. Men eventuellt skulle man kunna tänka sig ett längre öppethållande och tvåskift med kortare arbetstid för arbetslagen. Detta skulle underlätta för patienter att nå primärvården.

Kommer ert parti att tillåta sjukhusspecialister att verka i egna etableringar i den öppna vården?

Nej.

Hur vill ni lösa frågan om patientens fria vårdval?

Det fria vårdvalet finns och fungerar.

Hur vill ni öka tillgängligheten i vården?

Se till att vårdgarantin håller. Ökad kompetens och resurser till sjukvårdsupplysningen (telefon). Nya och bättre kontroller av kölistor och övrig förbättring av tillgänglighet/kontakt med personer som finns i kö.

Kan ert parti tänka sig att kommunerna organiserar och styr primärvården?

Nej.

När slipper vi landstingens arbetsgivarmonopol?

/Fredrik Broman, överläkare Falun.

Det är fel att påstå att vi har ett arbetgivarmonopol innom sjukvården i Sverige. Det har alltid varit och är fortfarande tillåtet att starta och driva en vårdinrättning.
Vi tror inte att sjukvården förbättras genom att öka antalet privata vårdgivare och entreprenader.

Vad tänker ni göra åt den hotande bristen på sjukhusspecialister?

/Torbjörn Linde, överläkare, specialmedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Precis som i samhället i övrigt är det problem med de stora pensionsavgångarna. Vi måste satsa på fler utbildningsplatser i alla yrkeskategorier inom vården. För att möta problemet med pensionsavgångar ville vi tidigare satsa på fler
utbildningsplatser men då var läkarfacket avvisande och ville hellre satsa på höjda löner.

Varför har utbyggnaden av primärvården till stora delar misslyckats?

/Ebba Curman, Norrköping.

Vi politiker har misslyckats att föra över resurser i tillräcklig omfattning till primärvården trots ovan nämnda intentioner och ambitioner. En av huvudanledningarna är att slutenvårdens krav varit så omfattande och svåra att inte tillgodose.

Kan ni tänka er skattereduktion för donationer till forskning?

/Per Windh, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tveksamt, i så fall måste det till en rigorös kontroll av vilken typ av forskningsverksamhet det rör sig om. Men redan idag kan ett företags överskott/vinst gå till forskning och därmed minskar den beskattningsbara vinsten.

Hur stor del av BNP bör gå till vården?

/Gunnar Green, anestesiolog, Östersund.

BNP är inget idealiskt mått i detta sammanhang, men målet bör ligga kring 10 procent. Dock är miljöpartiets faktiska mål att så få som möjligt skall behöva konsumera vård. Vi arbetar för ökad folkhälsa och mindre sjuklighet. Mer resurser till förebyggande och mindre till vård är ett mål.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera