Nyhetsarkiv

Vad säger lagen om det medicinska ledningsansvaret?

Den stora förändringen för läkarkåren var att yrkeskravet på medicinsk kompetens och utbildning avskaffades för att leda medicinska verksamheter. Verksamhetschefen som fick det samlade ansvaret för verksamheten, måste inte längre ha hälso-och sjukvårdsutbildning.Syftet med de nya bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen är att få ett tydligt ledningsansvar för patienter, anhöriga och tillsynsmyndighet. Det ska finnas en bestämd person som de kan ställa till ansvar och vända sig till när det gäller verksamheten.

De viktigaste paragraferna i nya hälso- och sjukvårdslagen när det gäller verksamhetens ledning och verksamhetschefens befogenheter är paragaraferna 28, 29 och 30.

28 §: Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet.

29 §: Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

Inom psykiatrisk tvångsvård och vid tvångsisolering enligt smittskyddslagen (1988:1472) skall verksamhetschefens uppgifter utövas av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare) eller, vid tvångsisolering, av sådan befattningshavare som förordnats enligt 50 § smittskyddslagen.

30 §: Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.

Det betyder att en verksamhetschef som saknar hälso- och sjukvårdsutbildning kan överlåta ledningsansvar på andra, men inte nödvändigtvis är tvungen att göra det utan mycket väl själv kan besluta om medicinska rutiner, medicinsk säkerhet, med mera.

Så säger lagen om verksamhetschefens befogenheter, men lagen ställer också krav på att ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården.

Ansvarig för detta är vårdgivaren, som förutom hälso- och sjukvårdslagen har att rätta sig efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

I Socialstyreslens allmänna råd: ”Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård” sägs att ”vid enheter där medicinsk diagnos och behandling utgör det dominerande innehållet i verksamheten är det lämpligt att det medicinska omhändertagandet av patienterna leds av en person med god medicinsk sakkunskap inom det område som är aktuellt.

Saknar verksamhetschefen denna kompetens, bör ansvaret att leda verksamheten i denna del överlåtas på befattningshavare med sådan kompetens.

Eftersom verksamhetschefen representerar vårdgivaren är det vårdgivaren som bestämmer vilka befogenheter, rättigheter och skyldigheter samt vilket ansvar, inklusive resultatansvar, utöver det författningsreglerade ansvaret, respektive verksamhetschef skall ha.

Vårdgivarna är också enligt lagen fria att organisera och bedriva verksamheten efter lokala förutsättningar så att den tillgodoser lagens krav. Verksamhetsområden vilka leds av en verksamhetschef kan därför uppvisa stora skillnader i storlek och omfattning.

I Socialstyrelsens allmänna råd för verksamhetschefen står att ”hänsyn måste också tas till verksamhetschefens kompetens och erfarenhet”.

Verksamhetschefen har, antingen själv eller genom att anlita personer med lämplig kompetens, att säkerställa de krav som ställs på honom/henne. Vårdgivaren ansvarar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften.

Vad betyder det att verksamhetschefen kan uppdra åt andra att ansvara för vissa ledningsuppgifter?
Verksamhetschefen kan uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter med stöd av 30 § hälso- och sjukvårdslagen, men verksamhetschefen har alltid det samlade ledningsansvaret och detta kan inte överlåtas till annan befattningshavare.

Verksamhetschef som uppdrar åt annan att fullgöra viss ledningsuppgift bör då tydligt ange uppdragets omfattning och eventuella inskränkningar i uppdragstagarens befogenheter.

Den befattningshavare som med stöd av 30 § i hälso- och sjukvårdslagen tilldelats en viss ledningsuppgift bär själv ansvaret för att det med uppgiften förenade syftet uppnås.

Verksamhetschefen har dock ansvar för sitt beslut att uppdra åt annan att fullgöra viss ledningsuppgift och skall dessutom bevaka att denna uppgift fullgörs på ett tillfredsställande sätt.

Beslutet att uppdra åt annan att fullgöra viss ledningsuppgift skall återkallas av verksamhetschefen,om denne finner att detta strider mot patientsäkerheten eller verksamhetens målsättningar.
Verksamhetschefens ledningsansvar är således ett och odelbart.

Fotnot: Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera