Nyhetsarkiv

Vad kan ersätta New Public Management och DRG-poäng?

I boken ”Patientens pris” av Marciej Zaremba bidrar läkaren Magnus Lind, som arbetat över 40 år på Karolinska sjukhuset främst som tumörläkare, med ett kapitel.

I det berättar han om hur nära det var att ”bokslutsmakten” korrumperade en hel grupp läkare, innan de besinnade sig, att snabbt öka antalet operationer för att nå bokslutsmålen, genom att prioritera enkla halsmandelsoperationer i stor skala.

Men Magnus Lind kommer också med ett eget förslag på hur ett system utan New Public Management och DRG-poäng skulle kunna se ut.

”Lita på läkarkårens professionalism”

Enligt honom är det inte speciellt svårt att skrota dagens system om bara samhället litar på läkarkårens professionalism och att läkarna vill göra sitt bästa.

Han menar i grova drag att om alla kliniker inom samma specialitet ges ungefär samma ramanslag per invånare (med hänsyn tagen till vårdtyngd mm) och offentliggör resultaten så kommer klinikerna att konkurrera om att ge god vård.

Så här skriver Magnus Lind:

– Allt onödigt arbete med interndebiteringar, ifyllande av enkäter och koder mm för varje patient kan nästan avskaffas, eftersom individuella variationer mellan olika patienter tar ut varandra i stora befolkningsunderlag.

Stimulera god etik och effektivitet

Stora personresurser kan därför överföras till arbetsuppgifter som stimulerar mot utveckling mot god etik och effektivitet.

En utvärderingsgrupp för varje specialitet bör tillsättas med erfarna, omdömesgilla personer, till exempel två läkare, en sjuksköterska, en ekonom och en jurist som ordförande.

Grupperna ska ges två uppdrag. Dels att utveckla effektiva metoder för utvärdering och jämförelse, dels att varje år genomföra sådana utvärderingar av landets samtliga kliniker.

Resultatet ska sammanställas, presenteras och diskuteras på seminarier med alla berörda klinikchefer närvarande, varefter de publiceras.

”Skrota NPM”

De väsentliga är att gruppens subjektiva bedömningar av klinikernas sätt att arbeta ges stor tyngd vid sidan om hårda data. Först då kan man värdera arbetsmoralen, omdömet och omvårdnaden, vikten av goda personalrelationer, arbetsmiljö, bemötande etc.

Vårdetiken kan överordnas bokslutsspelets vinstmål så länge kliniken håller sig inom ramen för tilldelade resurser.

Resultaten kommer att vara normalfördelade. De flesta ligger i mitten, i mer eller mindre orättvis relation till varandra. Men detta är ointressant i ett större perspektiv. Det intressanta är vad de bästa gjort för att vara så bra och vad de sämsta bör göra för att bli bättre…

Skrota New Public Management, köp-sälj- och DRG-systemen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera