Nyhetsarkiv

Vad innebär det nya avtalet?

Utrymmet för lokala löneöversyner är lägst 2 procent per den 1 april 2010 och lägst 1,5 procent per den 1 april 2011.

Utrymmet beräknas på den sammanlagda lönesumman för Läkarförbundets tillsvidareanställda medlemmar och det finns inga individgarantier.

Från 1 april ska AT-läkare och vikarierande, examinerade men ej legitimerade läkare, ha lägst 25 000 kr i lön men nästa år försvinner lägstlönerna och då kan AT-läkarna ta upp förhandling om ny lön var 12:e månad.

Lokala överenskommelser fortsätter att gälla om inte parterna kommer överens om annat. Lägstlönen till medicine studerande höjs till 18 300 kr per den 1 april 2010 och till 18 800 kr per den 1 april 2011.
Läkarförbundets lokalföreningar och arbetsgivaren kan träffa avtal som möjliggör för enskilda läkare att förhandla om fler semesterdagar än vad allmänna bestämmelser (AB) anger. Kombinationsanställda professorer anställda from april 2010 får samma semesterförmåner i landstingsanställning som på statliga sidan, det vill säga 35 dagar.

Det har tillkommit en skrivning för att förstärka gravida läkares möjligheter att bli befriade från jour och beredskap. ”Arbetsgivarna bör beakta vilka möjligheter som finns att bereda gravida läkare, som så önskar, befrielse från jour och beredskap under de sista månaderna av graviditeten”.

Föräldrapenningstillägget på 10 procent av månadslönen, förlängs från 90 till 150 kalenderdagar, för barn födda 1 juli 2010 och senare. Precis som tidigare kan tillägget endast tas ut sammanhängande och i samband med första föräldraledigheten. Observera att en enda jour bryter ledigheten och kan bli väldigt dyr!

Förhandlingar om löneöversyn 2010 har nu flyttat ut till landsting och regioner. Vi önskar Läkarförbundets lokalföreningar lycka till och ber dem speciellt arbeta med löneanalys och lönekartläggning.

Diskrimineringslagen kräver endast lönekartläggning och löneanalys vart tredje år numera, men lokalt kan man komma överens om att göra en sådan varje år för att förhindra osakliga löneskillnader.

Det är viktigt att bevaka att föräldralediga inte missgynnas i lönehänseende. Föräldralediga ska i enlighet med Föräldraledighetslagen lönesättas som om de vore i tjänst.

Det är också viktigt att bevaka att arbetsgivaren genomför lönesamtal med individerna, som grund för löneförhandlingen. ”Lönebeskedsmodellen” där chefen bara meddelar lönen utan diskussion om mål och mening, är erkänt dålig.

Det kan också finnas möjlighet för lokalföreningar att lokalt få gehör för att avsätta en del av den lokala potten för arbetsmiljöförbättrande arbete inom området jour och beredskap t.ex. höjd bundenhetsersättning vid beredskap samt nattjoursbefrielse på egen begäran för läkare över 55 år och befrielse från bakjour för läkare över 60 år.

▼ Mer information om avtalet och aktuell lönestatistik finns på www.slf.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera