Nyhetsarkiv

TLV: Äldres hälsa lika viktig som yngres

När TLV fattar beslut är det i enlighet med vad som sägs i hälso- och sjukvårdslagen och riksdagens prioriteringsriktlinjer som säger att vi ska ta hänsyn till tre beslutsprinciper, nämligen människovärdes, kostnadseffektivitets- samt behovs- och solidaritetsprinciperna.

Dessa innebär att alla människor är lika mycket värda, att de som har de största behoven ska få mest av resurserna, och att vi ska väga läkemedlets pris mot dess nytta utifrån ett samhällsperspektiv. När det gäller våra bedömningar av kostnadseffektivitet vill vi vara tydliga med att ingen patientgrupp ska missgynnas av att vi tar hänsyn till kostnader utanför vården och om en behandling påverkar möjligheten att arbeta.

Vi vill återigen beklaga den formuleringen som skedde i samband med vårt beslut om cancerläkemedlet Zytiga. Låt oss en gång för alla slå fast: Äldres hälsa är lika viktig som yngres.

TLV har nu startat en översyn för att tydliggöra hur de tre principerna vägs samman så att vi blir bättre på att formulera våra beslut och underlag. Vi arbetar för att våra beslut och underlag ska vara så användarvänliga som möjligt. Det betyder att de ska vara tydliga och innehålla den information som vården behöver. Det kommer dock även fortsättningsvis finnas fall där sekretesslagstiftningen begränsar vad vi har möjlighet att publicera när det gäller vissa uppgifter.

I vår översyn ingår också att utveckla hur kostnadseffektivitetsbedömningarna ska utformas så att de harmonierar med de övriga två principerna. I arbetet med översynen har vi bland annat anlitat akademisk expertis inom etikområdet och har en dialog med Statens medicinsk-etiska råd. Vi har också fortlöpande dialog med företrädare för patient- och pensionärsorganisationer.

Utmaningen framöver att finansiera välfärden ställer krav på att samhället hela tiden förbättrar förmågan att lägga skattepengarna rätt så att vi får mesta möjliga hälsa för pengarna. En så kostnadseffektiv användning som möjligt av läkemedel och medicinteknik är målsättningen med TLV:s arbete. Självklart ska dessa bedömningar göras utifrån lagen och den etiska plattformen i riksdagens prioriteringsriktlinjer.

För att utveckla vårt arbete med prissättning av läkemedel vill vi ha ett närmare samarbete med landstingen. Syftet med detta är få med inte bara företagen utan även landstingen i prissättningen redan från början. Därigenom skulle även volymer kunna få betydelse när priserna fastställs.

Douglas Lundin
Chefsekonom, TLV

Leif Lundquist
Chefsjurist, TLV

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera