IVO

IVO: ”De stora bristerna och riskerna finns på systemnivå”

I rapporten ”Vad har IVO sett 2019” har myndigheten analyserat de tillsyns- och tillståndsärenden som avslutats under året som gått. Man har också analyserat uppgifter som personer som möter vård och omsorg har berättat samt offentlig statistik och öppna jämförelser, vilket är en nyhet jämfört med tidigare år. Sofia Wallström, generaldirektör för IVO, säger i ett pressmeddelande att det är ”ett steg mot att IVO ska kunna genomföra en mer precis analys av kvalitet och säkerhet på övergripande nivå”.

En av slutsatserna i rapporten är att brist på personal och kompetens försämrar kvalitet och säkerhet, något som IVO menar syns tydligt i de ärenden som inkommit.

En annan slutsats är att ”utmaningar inom ledning och styrning av vårdens och omsorgens verksamheter påverkar kvalitet och säkerhet”. Bland annat handlar det om ekonomistyrningen där 19 av 21 regioner överskred sin sjukvårdsbudget 2019.

IVO pekar också på att det finns brister i att nå god tillgänglighet och jämlik kvalitet, samt bristande personcentrering och samordning.

I de iakttagelser som IVO gjort av den akuta och prehospitala vården 2019 nämner man bland annat de långa väntetiderna på akutmottagningarna och att oerfarna AT-läkare får arbeta självständigt och utan handledning på akutmottagningarna. Bristande kommunikation är dock den vanligaste orsaken till lex Maria-anmälningar, följt av bristande dokumentation.

För den somatiska specialistsjukvården har IVO bland annat gjort iakttagelsen att utmaningen med kompetensförsörjningen och bristen på vårdplatser innebär en högre risk för vårdskador. Som ett exempel nämner IVO ökade risker i och med förflyttningar av intensivvårdspatienter på grund av resursbrist, vilket Sjukhusläkaren tidigare rapporterat om.

I den psykiatriska specialistsjukvården har IVO bland annat gjort iakttagelsen att bristerna i samordningen ger negativa konsekvenser för personer med psykisk ohälsa.

IVO menar att verksamheterna dels påverkas av exempelvis demografiska förändringar, men också att förändringstrycket är strakt. Bland annat nämns omställningen till nära vård och den digitala utvecklingen.

– Det är tydligt i IVO:s tillsyn att de stora riskerna och bristerna inom vården och omsorgen finns på systemnivå. När styrning och organisering inte förändras i samma takt som befolkningens behov, uppstår det glapp där patienter och brukare kommer i kläm. Det kan exempelvis visa sig genom en lång väntan på olika vård- och omsorgsinsatser och att patienter, brukare och närstående själva får ta ansvar för att samordna vården och omsorgen, säger Sofia Wallström i pressmeddelandet.

Läs hela rapporten här.

Det senaste från SjukvårdsSvepet:

UTREDNINGAR

Läkarförbundet: Det krävs medicinskt ansvarig läkare

Regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska titta närmare på en äldreomsorgslag, ta fram en nationell omsorgsplan och se hur man kan stärka den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.

Läkarförbundet välkomnar initiativet och framhåller i ett pressmeddelande att utredningen ska titta på flera frågor som förbundet har föreslagit, bland annat frågan om att införa medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna.

– En medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna behövs för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården. Behovet av detta har blivit än tydligare under pandemin, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande i förbundet.

– Vi hoppas dessutom att utredningen får mandat att ge förslag på ökad statlig styrning. Staten behöver reglera en miniminivå på läkarmedverkan på äldreboendena.

Läs mer: ”Medicinskt ansvarig läkare krävs”

COVID-19

Löfven: Det är samma strategi hela vägen

Den svenska strategin mot coronaviruset och följderna av smittspridningen är fortsatt densamma. Det säger Stefan Löfven (S) i en intervju med SVT.

De senaste dagarna har flera nya restriktioner presenterats. Det maximala antalet för sällskap på restauranger sänks till fyra personer från och med julafton. Samtidigt ska ett maxantal för personer i butiker, gym och simhallar bestämmas och Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd används i kollektivtrafiken vid vissa tidpunkter.

Enligt Stefan Löfven är det emellertid inte ett skifte i den svenska strategin vi nu ser.

– Det är samma strategi hela vägen. I grunden är det exakt samma strategi, säger han.

– Men det är klart, beroende på situationen måste man också kunna ändra. Nu trodde nog de flesta att vi i höst skulle få kluster av smitta. Men vi har inte fått det. Vi har snarare fått en mycket bredare våg. Då är det dags att med den utvecklingen också fatta beslut utifrån hur den situationen är.

Läs mer här.

COVID-19

Stora delar av personalen på IVA i Sollefteå sjuk i covid

Intensivvårdsavdelningen på sjukhuset i Sollefteå har drabbats av ett coronautbrott. En stor del av de anställda har insjuknat. Det rapporterar Sveriges Radio.

– Det är extremt ansträngt. Vi smittspårar och har smittstäd kontinuerligt inne på avdelningen, säger IVA-chefen Emma Lassen-Molander.

– De som är friska får arbeta mer. Vi har fått transportera en del patienter och prioritera vilka som kommer in.

Emma Lassen-Molander betonar, i likhet med många andra, vikten av att allmänheten följer gällande restriktioner och är försiktig under storhelgerna.

– Vården är ansträngd, och det gäller ju inte bara covid-vård.

Läs mer: ”Stort coronautbrott på Sollefteå sjukhus”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-06

Covid-19 fanns i Italien redan sommaren 2019 / Tema: Hur rustad är sjukvården mot cyberattacker / Krönikor / Friska Sjukvårdspriset / Tips för avkoppling under storhelgerna

Prenumerera