Nyhetsarkiv

Svart på vitt om undanträngningseffekter

Landstingsrevisorerna har i rapporten Vårdval och vårdgaranti – hur följs effekter för patienter med störst behov? följt utvecklingen av nybesök och återbesök för ett antal kronikergrupper (diabetes, KOL, astma, MS, epilepsi och inflammatoriska polyartriter) under åren 2008-2011.

Resultaten visar att antalet nybesök på sjukhus under perioden ökat med 12,1% i hela underlaget medan återbesöken ökat med 4,7%. Variationen mellan kronikergrupperna var dock stor. Den största minskningen av återbesöken återfanns i grupperna astmatiker och reumatiker (-25,7 respektive -10,2 %). För patienter med KOL och Diabetes typ 2 ökade återbesöken, med 13,9 respektive 5,6 procent.

”Samtliga dessa siffror pekar i riktningen att nybesök tenderat att prioriteras högre än återbesöken”, skriver landstingsrevisorerna.

Genomgången av statistik har kompletterats med en intervjuundersökning på Danderyds sjukhus. ”…på sjukhuset finns en gemensam bild av att återbesök/kontroller glesas ut och att det förekommer undanträngning. Patienter kallas till återbesök senare än den tidsbedömning som gjorts av läkarna. En effekt av detta är att det händer att dessa patienter kommer in via akuten”, enligt rapporten.

Flera orsaker anges till undanträngningseffekterna, förutom vårdgarantin även den beställda volymen besök, vårdens organisation och tillgången till läkare.

Revisorerna skriver i sin sammanfattning att: ”Den bild som framkommit vid intervjuerna är att ersättningssystemens ekonomiska incitament och uppföljningsparametrar har stark styreffekt. När faktorer om att ge vård till dem som har störst behov inte finns med från beställaren utgår heller ingen centralstyrning från SLSO eller Danderyds sjukhus på området. Ytterst ligger ansvaret på varje läkare.”

I rapporten föreslås att hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar fram en eller ett fåtal indikatorer för att mäta undanträngningseffekter.

I rapporten beskrivs också det försök som pågår i Örebro läns landsting, med mätning av hur många patienter som får vänta på återbesök längre än medicinskt måldatum, plus en toleransgräns. SKL driver ett projekt oma tt införa denna typ av uppföljning i alla landsting. Detta förhandlas inom ramen för Kömiljardsöverenskommelsen för 2013, och kan komma att införas från andra halvåret 2013.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera