Nyhetsarkiv

Storregionernas vårdvalsmodeller kräver stora åtaganden

Patientpengen i Hälsoval Skåne baseras till 80 procent på vårdtyngd och 20 procent på socioekonomisk belastning.
Kritiker menar att det finns risk att modellen uppmuntrar vårdenheterna att sätta ”luckrativa” diagnoser för att få maximal ersättning.

Ett mål med modellen är att flytta över mer av öppenvården på sjukhusen till primärvården; resurser tas från sjukhusen till vårdcentralerna.
De krav som ställs på de vårdenheter som söker ackreditering är att det ska finnas minst tre läkare, varav minst en är specialist i allmänmedicin, samt psykolog- och sjukgymnastkompetens. Tanken är att vårdenheterna ska arbeta i multiprofessionella team och kunna möta patienternas samlade vårdbehov.

Systemet gynnar stora företag och vårdenheter: små etableringar som enstaka läkare och sjukgymnaster får svårt att överleva, menar kritikerna. Konkurrensverket har fått in anmälningar för att systemet sätter den fria konkurrensen ur spel. Det är diskriminerande, menar de, att en patient som går till en privatläkare enligt taxan får betala 200 kr, medan taxan till övriga är 120 kronor. Likaså vänder de sig mot att patienter inte kan lista sig hos privatpraktiserande läkare.

Ersättningen per listad patient utgår ifrån patientens samlade sjukdomsbild. Ju sjukare patienterna är eller ju större risk de löper att bli sjuka, desto mer pengar får vårdcentralerna.

VG Primärvård kallas det nya vårdvalssystemet som Västra Götalandsregionen inför den 1 oktober.

Modellen bygger i huvudsak på fast ersättning. För varje listad patient följer en primärvårdspeng som omfattar över 80 procent av ersättningen till vårdcentralerna. Primärvårdspengen baseras på patientens ålder, kön, vårdbehov och man tar även hänsyn till socioekonomiska och geografiska faktorer.
Det blir ingen fri etableringsrätt i VG Primärvård. För att bli godkänd krävs att man uppfyller de krav och villkor som ställs vad gäller grundutbud, uppföljning och kvalitet.

Det måste till exempel finnas tillgång till specialist i allmänmedicin under hela öppettiden, minst hälften av läkartjänsten ska bemannas av specialist i allmänmedicin. Det ska även finnas specialutbildad distriktsköterska, psykolog eller psykoterapeut, BVC-sjuksköterska och BVC-läkare, medicinsk fotterapeut, sjuksköterska med specialisering inom kroniska sjukdomar.

Vårdcentralerna ska hålla öppet minst 45 timmar i veckan, det ska också finnas jourverksamhet fram till klockan 22 alla vardagar och minst sex timmar under helgerna.

Uppföljning och mätning av tillgänglighet, bemötande, kvalitet och kostnader ska göras av en nyinrättad medicinsk revisionsenhet. Resultaten ska vara tillgängliga för patienter och vårdgivare.
Vårdcentraler som uppfyller vissa kvalitetskrav kommer att få en högre ersättning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera