Nyhetsarkiv

Statlig utredning ville skrota patientdatalagen

Patientdatalagen infördes 2008, men bara efter några år tvingades staten att tillsätta en ny utredning med uppgift att komma med förslag på förbättringar av lagen som skapat stort missnöje och osäkerhet inom sjukvården.

Utredningens förslag var att helt skrota patientdatalagen och ersätta den med två nya lagar – en socialtjänstdatalag och en hälso- och sjukvårdsdatalag. Utredningens slutsats var att det krävdes nya lagar som tydliggjorde de bakomliggande intentionerna och ändamålet med patientdatalagen, som är att underlätta tillgången till information för att förbättra patientsäkerheten. Utredarna menade att fokus hamnat för mycket på att förhindra det oönskade, istället för att stimulera det önskade och ville ta bort kopplingen och formuleringen att man måste delta i vården av patienten för att ha rätt att ta del av journalinformation. Utredningen föreslog istället att ”den som arbetar hos en vårdgivare ska få ta del av dokumenterade uppgifter om en patient om han eller hon behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården och ska användas för något av de ändamål som är tillåtna enligt lagen”. Utredningen ville också införa en ändamålsbestämmelse som grundbult i lagen där det tydliggjordes att ”person­uppgifter får behandlas om de behövs för att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten”. Utredarna exemplifierade också vad som var lagliga skäl (samma som anges i  patientdatalagens §4 i andra kapitlet).

Så här skrev utredarna:

”Genom hänvisningen till ändamålsbestämmelsen blir det tydligt att den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av uppgifter om en patient om det behövs exempelvis för:

  • patientens vård och behandling,
  • att föra journal,
  • att upprätta administration som rör patientens vård,
  • planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten,
  • att framställa statistik om hälso- och sjukvården, eller
  • att kunna administrera utlämnanden av patientuppgifter.

Utredningen lades fram 2014, men lades i malpåse, och efter det har det varit helt tyst om förslagen som skulle klargöra tolkningen av de paragrafer som riskerar att göra sjukvårds­anställda till brottslingar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera