Nyhetsarkiv

Socialstyrelsen positiv till uppgiftsglidning

– Jag ser den som mycket positiv. Det finns vissa risker, men dem måste man vara medvetna om och bearbeta. Jag har sett väldigt få Lex-Maria-ärenden som kan kopplas till task-shifting.

Istället kan vi se att när vissa specifika arbetsuppgifter överförs från läkare till sjuksköterska, frigörs läkararbetstid för mer kvalificerade uppgifter. Vi kan också se att patienterna får en ökad tillgänglighet, säger Göran Mellbring.

Han arbetar på enheten för behörighet och patientsäkerhet på Socialstyrelsen i Stockholm. Mellan 2004 till 2009 var han chef för regionala tillsynsenheten i Göteborg.

Med jämna mellanrum får myndigheten frågor som rör gränserna för en sjuksköterskas kompetens och befogenheter.
– I allmänhet blir svaret att det är verksamhetschefen eller motsvarande som ansvarar för att den personal som ska utföra olika arbetsuppgifter har den kompetens som krävs. Arbetet ska fördelas så att de grundläggande kraven på hälso- och sjukvården, som anges i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, uppnås, säger Göran Mellbring.

Men det finns vissa bestämmelser som begränsar friheten för arbetsledningen, eftersom vissa arbetsuppgifter är regelstyrda och förbehållen en viss yrkesgrupp.
Sjukskrivning, beslut om psykiatrisk tvångsvård och fastställande av dödsfall till exempel, tillhör en läkares kompetensområde och kan inte delegeras till en sjuksköterska eller någon annan. Även i smittskyddslagen finns bestämmelser om läkares och smittskyddsläkares skyldigheter som inte kan delegeras.

Socialstyrelsens rapport ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?” ger en vägledning om hur det befintliga regelverket ska tolkas.

Rätten att ställa diagnos är inte reglerad i någon författning

– Rapporten publicerades 2004 för att öka kunskapen och medvetenheten om frågor som bland annat rör uppgiftsglidning. Vissa saker är detaljreglerade i författningar, men när det gäller till exempel behörighet för kliniska bedömningar och behandlingsåtgärder är de ofta mer allmänt reglerade genom att vården ska ske enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Göran Mellbring.

Rätten att ställa diagnos inom hälso- och sjukvården är alltså inte reglerad i någon författning. I allmänhet är det läkare som gör det, men i praktiken kan dock all sjukvårdspersonal som har tillräcklig kunskap om en sjukdom, ett funktionshinder eller en skada, ställa diagnos inom ramen för sin yrkeskompetens.

– Det är snarare möjligheterna att vidta åtgärder med anledning av diagnosen som skiljer olika yrkesutövare åt. Medan en läkare har rätt att ordinera behandlingar av de mest skilda slag, har en sjuksköterska inte samma vida rätt, säger Göran Mellbring.

År 2004 gjorde Socialstyrelsens en tillsyn av 68 sjuksköterskeledda mottagningar inom sjukhus- och primärvård i Sydöstra sjukvårdsregionen. Syftet var bland annat att få en bild av patientsäkerheten och identifiera riskområden.

– Verksamheten innebär att sjuksköterskor ställs inför uppgifter som inte ingår i deras grundutbildning. Och det ställer krav på särskild utbildning, erfarenhet, personlig lämplighet och ett väl definierat medicinskt ledningsansvar. Även definierade mål och arbetsuppgifter samt en god verksamhetsuppföljning är viktiga säkerhetsfaktorer, säger Göran Mellbring.

Utifrån de tillsynsbesök som gjordes kunde Socialstyrelsen konstatera att patientsäkerheten var väl tillgodosedd. En minoritet av de granskade mottagningarna brast när det gällde utvecklingen av vårdprogram och arbetsbeskrivningar.

– I dag är frågan om task-shifting inte lika aktuell som den var 2004 då vi gjorde vår tillsyn. Det finns en stor medvetenhet och kunskap ute i vården om yrkesansvaret och var gränserna går mellan olika legitimationsyrken. Ett aktuellt exempel är utbildningen av särskilda endoskopisjuksköterskor. Det är ju särskilt lämpliga sjuksköterskor med stor erfarenhet som väljs ut. Sedan har de fått praktisk träning och man har dubbelgranskat deras kompetens under en period för att veta att det fungerar. Enligt Socialstyrelsens uppfattning är det sedan viktigt att man utvärderar den nya verksamheten.
Se också:
”Lättviktsdoktor” ett accepterat yrke i USA sedan 40 år tillbaka
Sjukhuset som tagits över av sjuksköterskor

”De medicinska kärnfrågorna har trängts undan av annat”
Sjukhuschef Ingela Tuvegran: Hur kommer det sig att ni har så missnöjda medarbetare?
”Alla blev vinnare när de biomedicinska analytikerna tog över neurografierna”
”Dokumentationshysteri tvingar alla yrkesgrupper att arbeta med fel saker”
Socialstyrelsen positiv till uppgiftsglidning
Skälet för uppgiftsglidning ska vara förbättrad vårdkvalitet och inte patientfarliga besparingar

Endoskopi

– Är det rätt att utbilda sjuksköterskor till endoskopister?
”Beslutet att utbilda sjuksköterskor till endoskopister är illa övertänkt”
”Jag ser bara fördelar”
”Vi är kluvna, endoskopin ett dilemma”
”Ett litet sjukhus har inte möjlighet att utbilda både sjuksköterskor och ST-läkare”
”Yngre läkare behöver träna mer på ingrepp som endoskopier”
I Lund finns inget intresse för endoskopiutbildningen för sjuksköterskor

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera