Nyhetsarkiv

”Socialstyrelsen: Överbeläggningar hotar patientsäkerheten”

Alltför sällan görs riskanalyser för att bedöma konsekvenserna av platsbristen, enligt Lars-Erik Holm:

”Vården kan inte som hotell- och resebyråbranschen eftersträva så hög beläggningsgrad som möjligt, eftersom det finns studier som talar för att antalet oönskade händelser ökar med ökande beläggningsgrad. Frågan är istället vad som är möjligt och rimligt ur patientsäkerhetssynpunkt.”

I nyhetsbrevet gör Socialstyrelsen det som få andra vågar: Ger konkreta exempel på händelser där patienter kommit till skada och där bristen på vårdplatser varit en starkt bidragande faktor. Det ena fallet rör en patient som fick för hög dos av ett läkemedel och till följd av det utvecklade brist på blodceller samt blodförgiftning sedan han flyttats från hudkliniken till infektionskliniken. Det andra fallet beskriver en gravid kvinna som förlorat sitt barn efter förflyttning till annat sjukhus på grund av platsbrist.

Inom ramen för Socialstyrelsens och SKL:s gemensamma projekt har vårdplatsbegreppet definierats, vilket gör det möjligt att mäta antalet vårdplatser och överbeläggningar på samma sätt i hela landet. Man konstaterar även att det är en risk för patientsäkerheten är att ”problem med återkommande överbeläggningar och utlokaliseringar uppfattas som ett normaltillstånd och därmed inte bedöms som en avvikelse.”

Projektet går nu in i nästa fas, vilket bland annat innebär att indikatorer för överbeläggningar och utlokaliserade patienter ska ingå i Öppna jämförelser, om möjligt redan 2012.

Fakta: Nya definitioner

Disponibel vårdplats: Vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Utlokaliserad patient: Inskriven patient som vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. (Innebörden i begreppet ”medicinskt ansvar” måste tolkas lokalt utifrån vårdgivarens organisatoriska förutsättningar. En patient räknas inte som utlokaliserad när det är medicinskt motiverat att vårda på annan vårdenhet, t.ex. kirurgisk vård på barnavdelning, isoleringsvård, vård på akutvårdsenhet och intensivvård).

Överbeläggning: Händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera