Nyhetsarkiv

Socialstyrelsen oroad över patientsäkerheten

Den tredje oktober i år träffades representanter för Socialstyrelsen och ledningen för Karolinska universitetssjukhuset för att diskutera frågor kring bland annat kvalitet och patientsäkerhet och Lex Maria ärenden.Socialstyrelsen ville även informera om de nya kvalitetssäkerhetsföreskrifterna som trädde i kraft den första september i år (SOSFS 2005:12).

Före mötet i oktober hade även Socialstyrelsen besökt olika kliniker på Karolinska universitetssjukhuset. Inom flera verksamheter som exempelvis kvinnokliniken, neonatalkliniken samt ortopedkliniken ansvarar cheferna för gigantiskt stora områden som finns i såväl Huddinge som i Solna. Socialstyrelsen fick vid ett flertal tillfällen signaler på att sammanslagningen inneburit en risk för att patientsäkerheten blivit eftersatt.

– Vi träffade frustrerade chefer och vårt intryck var att de inte hade grepp om sina verksamheter, dels på grund av klinikernas storlek, men också på den geografiska spridningen. Vi upplevde också att de behövde stöd i sin chefsroll. Besöken talade ett och samma språk, många var oroade och bekymrade, säger Torsten Mossberg.

Socialstyrelsen menar att det funnits ett alltför stort fokus på ekonomi i samband med sammanslagningen. I intervjuer med verksamhetschefer på KU har diskussionerna dominerats av budgetfrågor, något som är förståeligt med tanke på de hårda besparingskraven, menar Torsten Mossberg.

– Men patienterna har hamnat i skymundan och vi anser att KU inte har genomfört någon risk- och konsekvensanalys för att identifiera, analysera och bedöma förändringarna ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

I slutet av november skickade Socialstyrelsen ett beslut till sjukhusdirektören med anledning av tidigare besök.
Enligt Socialstyrelsens bedömning är det inte möjligt att bedöma om sammanslagningen påverkat patientsäkerheten. Eftersom det inte har funnits några genomgripande analyser eller uppföljningar av mätbara kvalitetsmål, ges ingen möjlighet till en samlad bedömning för om eller hur patientsäkerheten har påverkats.

Socialstyrelsen skriver: ”Karolinska Universitetssjukhuset som vårdgivare måste i sitt ledningssystem säkerställa att det finns rutiner som säkerställer att särskilda riskbedömningar ur ett patientsäkerhetsperspektiv genomförs vid väsentliga förändringar i verksamheten”.
KU anmodas också att förbättra hanteringen och rutinerna kring Lex Maria anmälningar.

– Vi kommer fortlöpande att följa upp och stödja arbetet med att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten inom Karolinska universitetssjukhuset, säger Torsten Mossberg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera