Nyhetsarkiv

Socialstyrelsen: Nuvarande föreskrifter är tillräckliga

Artikeln ingår i temat Fortbildning

Socialstyrelsen vidhåller att föreskrifterna om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är tillräckliga för att reglera fortbildningen för specialistläkare.

– Föreskriften ställer krav på att vårdgivare har ett systematiskt kvalitetsarbete också vad gäller personalens behov av vidareutbildning, säger Jenny Edelgård, jurist på Socialstyrelsens enhet för hälso- och sjukvårdsjuridik.

Specialistläkare på universitetssjukhus, sjukhus som i flera avseenden representerar sjukvårdens spetskompetens, vittnar om stora problem kopplade till fortbildningen för specialistläkare och kräver tydligare strukturer. En central aspekt som nämns är tydligare nationella föreskrifter, ett krav som också har riktats från fackligt håll.

Socialstyrelsen har i dag inte föreskrifter om fortbildning för specialistläkare. Myndigheten, som däremot har förskrifter när det gäller specialisttjänstgöringen, har inte något bemyndigande att ta fram regler eller riktlinjer för specialistutbildade läkares fortbildning.

Myndigheten hänvisar i stället till sina föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Föreskrifterna handlar om ledningssystem och kvalitetsarbete i stort, inom bland annat hälso- och sjukvården, och reglerar hur kvaliteten i vårdgivares verksamhet systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Det handlar i korthet om att vårdgivare ska uppfylla de krav och mål som regleras i lag, däribland hälso- och sjukvårdslagen.

För att reglera till exempel antal fortbildningsdagar, öronmärkta pengar eller liknande krävs ett bemyndigande från regeringen, men det finns inte. Jenny Edelgård, jurist

– Föreskriften ställer krav på att vårdgivare har ett systematiskt kvalitetsarbete också vad gäller personalens behov av vidareutbildning. Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på att det ska finnas tillräckligt med personal och kompetens för att kunna bedriva en god vård. Utifrån det anser vi att det finns en tillräcklig reglering vad gäller fortbildning, säger Jenny Edelgård, jurist på Socialstyrelsens enhet för hälso- och sjukvårdsjuridik

Hur ser ni på Socialstyrelsen på kraven på tydligare nationella föreskrifter?

– För att reglera till exempel antal fortbildningsdagar, öronmärkta pengar eller liknande krävs ett bemyndigande från regeringen, men det finns inte, säger Jenny Edelgård.

– Vi vidhåller inställningen att föreskrifterna om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete tillgodoser behovet vad gäller fortbildningen.

Samtidigt betonar Sveriges kommuner och landsting, SKL, vikten av att fortlöpande utveckla fortbildningen för specialistläkare, i likhet med för andra professioner inom hälso- och sjukvården. Men organisationen är dock ytterst försiktig med sina uttalanden.

Fredrik Lennartsson, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg, hänvisar till att stöd för lärandet i vardagen är under utveckling genom exempelvis ett nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården.

Fredrik Lennartsson, chef för SKL:s avdelning för vård och omsorg, hänvisar till att stöd för lärandet i vardagen är under utveckling genom ett nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Foto: Hans Alm

– Utveckling av det systemet möjliggörs genom ett stort och landstäckande samarbete som våra medlemmar driver tillsammans med professionerna. Det livslånga lärandet kommer också att utvecklas över tid, inte minst i ljuset av kunskapsstöd i digitala former. Mot denna bakgrund förs diskussioner på SKL, bland annat kring hur förutsättningarna för kontinuerlig kompetensutveckling och lärande kan stärkas.

Han fortsätter:

– Omfattande arbete sker kring detta inom flera olika områden. SKL har en stödjande roll i samordningen av arbetet. Det är ett långsiktigt och systematiskt arbete.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera