Nyhet

Slutbetänkande från Kreativa Vårdplatsutredningen

Vårdens framtid ter sig ljus. Det konstaterar överläkaren Staffan Wahlin i denna humoristiska krönika. För vad sägs om att vårda patienter på jumbojetplan, på pråmar i svenska farvatten eller kanske rullande runt i kulvertarna i så kallade transitsängar?

Slutbetänkande från Kreativa Vårdplatsutredningen
Avdelning TK, TB & TP löser lokala, regionala och nationella vårdplatsproblem.

Landstingsmyndigheten gav under 2022 utredningsgruppen uppdraget att tänka nytt och kreativt för att arbeta med de stimulerande utmaningar som uppstått då många vårdgivare inte har förmått leverera den vårdvolym som kloka politiker skapat optimala förutsättningar för.
Utredningsarbetet har strävat efter full harmoni med myndighetens tydliga direktiv:

1)  Resursbrist är inte problemet. Man behöver bara arbeta smartare.
2)  Patientsäkerheten är aldrig äventyrad.

Utredningsarbetet har inspirerats av redan genomförda kreativa lösningar, vilka självklart alltid har varit förenliga med punkt två ovan:
a) En befintlig sängplats kan beläggas med flera patienter. Avdelningar för kirurgisk vård belägger ofta en vårdplats med tre patienter. Det möjliggörs av cirkulation mellan preoperativa-, operativa- och postoperativa faser samt transitfaserna mellan dessa vårdflödesfaser.
b) Alla patienter som kan förflytta sig till patienthotell utanför sjukhus, för egen maskin eller med måttlig hjälp av anhöriga, kan sova där. Centrala infarter och intravenös läkemedelsbehandling utgör inget hinder. Undersökningar, behandlingar och mindre ingrepp kan administreras vid korta besök i sjukhusbyggnaden.
c) Patienter kan vårdas var som helst. Inläggning på avdelning med särskild kompetens för aktuellt sjukdomstillstånd är inte nödvändig.

Utredningsgruppen konstaterar att det inte råder brist på resurser, bara ett behov av att se med nya ögon på dem vi har och med små insatser utnyttja dessa bättre. Utredningen har med detta synsätt identifierat en gravt underutnyttjad resurs: patienternas transitfaser. Denna resurs bör exploateras.

Kreativa Vårdplatsutredningen föreslår en stegvis implementering av tre lösningar med beteckningarna TK, TB resp. TP. Tillsammans beräknas de lösa alla vårdplatsproblem såväl lokalt, regionalt som nationellt. Första lösningen torde kunna vara igång mycket snart. Efter enstaka månaders förberedelser kan ytterligare två lösningar igångsättas.

1. Lokal lösning. Avdelning TK, ”Transit Kulvert”

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är ytterligt lämpligt som illustrativt exempel. Sjukhuset har många kilometer av underutnyttjade kulvertar. Dessa ger utmärkta förutsättningarna för att expandera den idag begränsade transitfasen i patienters vårdflöden.
Om man genom sjukhusets kulvertsystem lägger en sicksack-bana så motsvarar ett fullt varv en 3,8 km sträcka. Begränsning av den sängtransporterande vaktmästarens promenadhastighet till 2,3 km/h ger en varvtid på ca 1 timme och 40 minuter. Med en kort paus vid kontrollstation som förläggs på lämplig plats utmed transportbanan utgör varvtiden ett tidsintervall som är utomordentligt lämpligt för patienters individuella behov av registrering av vitalparametrar varje till var fjärde varv. Registreringen sker vid en vårdstation som bemannas med en sjuksköterska och en undersköterska medan eventuellt behov av läkarinsats kan täckas av befintlig akutläkarorganisation. En patientsäng i transit var 30:e meter utmed sicksack-banan möjliggör 125 nya vårdplatser på avdelning TK. Bara på Karolinska Huddinge.

Bemanning och infrastruktur

Rekryteringssituationen avseende vaktmästare är lokalt gynnsam. Med låga förutbildningskrav krävs för igångsättning endast en introduktionsmånad för att täcka Karolinskas obligatoriska medarbetarkurser i sjukhusets visioner, värdegrund, ledord, långsiktighet i matavfallshantering etc. Under tiden för denna verksamhetskritiska introduktionsutbildning hinner ett nytt IT-system för kulvertlogistik upphandlas. Kostnaden för IT-systemet torde kunna understiga den besparing som lösningens minskade behov av 50–100 sjuksköterskor ger på ett, eller åtminstone två år. Förutsatt att sedvanligt låga krav på IT-funktionalitet ställs.

Patientkategorier/vårdnivå

Patienter som är lämpliga för placering på Avdelning TK är sådana som inte har behov av intensivvård men har ett större behov än patienter under inspirationspunkt b) ovan. Alla faser i de kirurgiska patienternas vårdflöden torde vara lämpliga med möjlig reservation för den kirurgiska fasen, då utredningen förutser svårigheter för kirurgerna att samtidigt gå och skära rakt.

Utvecklingsmöjligheter

  1. Vårdplatslösningen har betydande potential för generaliserbarhet och vidareutveckling. Efter en kort inkörningsperiod kan en förtätning av systemet göras. Varje meter mindre avstånd mellan transitsängarna resulterar i en betydande ökning av antalet vårdplatser: ett reducerat sängavstånd från 30 till 20 meter skulle i Karolinska Huddinges fall möjliggöra en ökning från 125 till 190 vårdplatser inom avdelning TK.2. Regional lösning. Avdelning TP, ”Transit Pråm”

Samma grundläggande premisser och innovativt tänk som för avdelning TK. Pråmar upphandlas och byggs om för att rymma patientsängar. Lösningen är ytterligt lämplig inom ett geografiskt område med särskilt stimulerande behov av kreativa vårdplatslösningar: Götaland och Svealand. Mindre pråmar som inte hämmas av storleken på Göta kanals slussar följer lämpligen kanalens sträckning medan större pråmar kan följa sträckor som inkluderar sjöar som Vättern och Vänern. Lämpliga kajplatser finns nära många sjukhus: från Göteborg, Mariestad och Jönköping till Linköping och Norrköping.

Patientkategorier/vårdnivå

Pråmarnas behagligt makliga transittempo lämpar sig för och fungerar läkande för patienter inom till exempel demensvård, rehabilitering och psykiatri. De geografiskt och temporalt glesare platserna för specialistöversyn och in/utskrivningar bidrar här till en hög kvalitet och förväntat hög patientnöjdhet. Pråmarnas kök torde kunna vara självförsörjande på fisk vilket utöver positiva effekter på vårdlösningens ekonomi även kan lämpa sig för vård av livsstilssjukdomar.
Om det trots fantastisk arbetsmiljö blir svårt att rekrytera sjuksköterskor kan avdelning TP främst bemannas med juniora nyutexaminerade läkare som ju är avsevärt billigare än inhyrda sköterskor från bemanningsföretag. Vi förutser en hög andel paramedicinsk personal och servicefunktioner. Det begränsade kravet på kvalitativ talad kommunikation hos flera patientkategorier, tillsammans med det låga vardagstempot, medger tid för personalundervisning i svenska.

Utvecklingsmöjligheter

Enorm utvecklingspotential. De svenska farvattnen är, liksom sjukhusens kulvertar, gravt underutnyttjade. Vi förutser att ett mycket stort antal pråmar får plats. Vi förutser också att arbetet i vackra omgivningar ger hög personalnöjdhet.

3. Nationell lösning. Avdelning TB, ”Transit Boeing”

Rikssjukvårdsreformer, Nationell högspecialiserad vård, ojämn regional koncentration av kompetens och vårdplatsbrist innebär redan idag att patienter förflyttas kors och tvärs i ökande omfattning. Även denna form av transit kan och bör vidareutvecklas. Riktad transport av enstaka patienter utan fullt utnyttjande av resterande plats i transportfordonet utgör resursslöseri och underutnyttjande av potentiell vårdplatsyta. Utredningen ser här tydliga potentiella synergieffekter mellan behovet av transport och behovet av vårdplatser. Större fordon ger större synergieffekter.

Boeing 747 är ett jumbojetplan som säljs begagnade men fullt funktionella till mycket förmånliga pris. Flygplanet kan enkelt byggas om för att rymma 50–60 patientsängar plus ytterligare ett antal på övre däck. Lämpliga flygsträckor, här kallade vårdsträckor, kan anpassas efter behov men lämpligast torde vara att starta med sträckan Kallax-Sturup. Med tid för taxning, tankning, förrådspåfyllnad och läkarbedömning tar en enkel tur tre till fyra timmar vilket är ett lämpligt tidsintervall för in- och utskrivningar.

Bemanning och infrastruktur

Utredningen förutser hög grad av patientnöjdhet om flygbolagens matcatering levererar mat istället för inplastade mikrovågsmat från sjukvårdsregionala industrikök. Personalrekryteringssituationen torde gynnas av arbete i en högstatusmiljö och av att personalkläderna inhandlas från de kommersiella flygbolagens leverantörer. Sköterskor torde lockas av att för första gången i sitt yrkesliv få bekväma figurnära arbetskläder.

Patientkategorier/vårdnivå

Högre vårdnivå än på avdelning TK och TP möjliggörs av gott bemanningsläge och en naturligt god tillgång på syrgas utan extra behov av strukturell uppgradering av avdelningskonstruktionen. De få platserna på övre plan får en ca tre meter högre vårdnivå. TB utgör en särskilt attraktiv högteknologisk framkantslösning. Kanske kan AI också vara med på ett hörn.

Utvecklingsmöjligheter

Möjliga antalet samtidiga plan i transit är för dagen svåruppskattat; utredningen inväntar slutbetänkande från Luftfartsverket i frågan. Preliminär uppskattning talar för ett initialt antal på 10 Boeing 747 vilket ger ett tillskott på minst 700 vårdplatser på nationell nivå. Tillgången på begagnade plan anses god vilket borgar för goda expansionsmöjligheter.

Sammanfattning

Vårdens framtid ter sig ljus. Det av Socialstyrelsen identifierade behovet av 2300 vårdplatser under närmaste året torde kunna lösas med lätthet. Som vi visar så kan man med små insatser och investeringar skapa ett mycket stort antal nya vårdplatser genom att expandera underutnyttjade delar av nuvarande vårdflöden. Personalbrist åtgärdas genom att locka med attraktiva arbetsplatser och med kreativt införande av nya bemanningsmixar. Expansionsmöjligheterna stora. På sikt kan man tänka sig att de till transitlösningarna associerade sjukhusen kan reduceras till service- och omlastningsstationer vilket kommer att ge betydande framtida besparingar. Utredningsgruppen förutser inga risker för patientsäkerheten.

Ordf för Kreativa Vårdplatsutredningen

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera