Nyhetsarkiv

Skrota dagens vårdgaranti – ge patienten kontrakt om garanterad vård

Mina patienters väg genom sjukvården börjar med någon veckas väntan på att få komma till distriktsläkaren på vårdcentralen och få en remiss skriven. Därefter väntar de 6-12 månader på tid till ortopedmottagningen.

När de kommer till mig för 10 minuters konsultation behöver vissa utredas med exempelvis magnetkamera eller elektroneurografi och dit är väntetiden 6-9 månader. Om tillståndet går att lindra medelst operation är kön halvårslång. Två års väntetid till en uppskattningsvis sammanlagd mindre än 3 timmars sjukvårdsinsats är varken ett rimligt eller medicinskt försvarbart omhändertagande.

En väntan på diagnostik och behandling innebär för individen osäkerhet, lidande, nedsatt funktion och kanske sjukskrivning. Det finns stora vinster i att förbättra tillgängligheten till sjukvård i Sverige.

Det krävs en vassare garanti för en verkligt förbättrad tillgänglighet. Den nationella vårdgarantin har under sina tre år satt fokus på bristande tillgänglighet i sjukvården men har inte botat bristen i sig.

Antalet patienter som väntat längre än 90 dagar på specialistläkarbesök, liksom dem som väntat längre än 90 dagar på behandling eller operation, har enligt SKL ökat under det gångna året.I enlighet med garantin om tre månaders tillgänglighet till specialist och till behandling erbjuds många patienter att välja annan vårdgivare men köerna är långa överlag och de flesta väljer att stå kvar i sin kö för de har förtroende för läkaren de träffat och för sjukhuset de känner till

I Danmark har man sedan ett år en garanti som ger patienterna rätt till medicinsk behandling inom en månad. Det är bra för den ger rättighet till vård men tar för liten hänsyn till medicinska och etiska normer, anser de danska läkarna.Nu har Stortinget, p.g.a. en 2 månader långa sjuksköterskestrejk, valt att lägga garantin på is till nästa höst och under tiden satsa på att öka utbudet av sjukvård, i en ordning där de svårast sjuka behandlas först. I Norge och Finland finns också rättighetslagstiftningar med behandlingsgarantier där läkarna, enligt medicinska och etiska normer, prioriterar hur snabbt patienterna behöver behandlas.

Alliansen i Stockholms län har beslutat skärpa besöksgarantin i Vårdval Stockholm till maximalt 30 dagars väntetid till specialistläkare. Det är ett ambitiöst och bra förslag som skulle öka i värde av att förstärkas med en rätt till, att vid besöket hos specialisten, få upprättat en plan över ett sammanhängande utrednings- och behandlingsförlopp.

Patienten borde garanteras att inom 30 dagar, få träffa en specialistläkare och tillsammans med denne forma en logistisk och ändamålsenlig plan över vad, när och hur den tänkta medicinska utredningen och behandlingen skall se ut.

Planen skall baseras på medicinska och etiska överväganden men också ta hänsyn till befintliga resurser och personliga behov. Den bör, så vitt möjligt, omfatta en planering av rehabilitering och uppföljning och målen för behandlingen skall specificeras så att resultatet senare kan följas upp.
Ett sådant planlagt sammanhängande behandlingsförlopp tydliggör patienternas medicinska behov och rätt till sjukvård. De sammanställda planerna kommer dessutom snabbt avslöja såväl logistiska flaskhalsar som annan felaktig dimensionering av sjukvården.

Planerade behandlingsförlopp sätter den medicinska verksamhetens kvalitet och kvantitet i fokus och kan bidra till att ge nationella riktlinjer för prioritering och behandling ett ändamålsenligt större genomslag vilket kan ge en förbättrad folkhälsa.

För att kunna erbjuda svenska folket rätten att få träffa en specialistläkare och få ett sammanhängande behandlingsförlopp planerat inom 30 dagar, krävs flera åtgärder: Det behövs läkarledd översyn och förädling av läkares arbetsuppgifter på sjukhusen, fler sekreterare som hanterar planeringen för de sammanhängande behandlingsförloppen samt överskådliga IT-system som stödjer dessa processer.

Idag råder patientfarligt kaos i sjukvården

Ett ökat antal bemannade sängplatser krävs också. Idag råder ineffektivt, patientfarligt kaos i sjukvården p.g.a. vårdplatsbrist vilket försämrar logistiken och förlänger köerna då läkarnas arbetstid går åt att jaga plats, stuva in och skriva ut, istället för att bedöma och behandla patienternas sjukdomar.
Sjukhusläkarna kan öka sina arbetsinsatser i den öppna vården, på och utanför sjukhusen men då behövs möjlighet till tjänstledigheter från den offentliga vården samt incitament för ökad öppenvårdsproduktion. Det behövs möjlighet för specialister till etablering på hel- eller deltid så att en verklig mångfald vårdgivare kan få konkurrera och visa vad den kan klara av.

Slopa vårdgarantin och inför kontrakt om garanterad vård

Sverige behöver patienträttigheter värda namnet och patienterna behöver garantier för ett ändamålsenligt utrednings- och behandlingsförlopp inom en tidsram som är medicinskt och etiskt försvarbar.
Patientens plan för ett sammanhängande behandlingsförlopp bör ses som ett kontrakt med sjukvården.
Klarar inte den offentliga sjukvården det planerade åtagandet skall patienten, som i Danmark, ha rätt att vända sig till annan vårdgivare inom eller utom landet.

Upprepade kontraktsbrott från vårdgivarens sida indikerar dålig medicinsk kvalitet som bör bestraffas medan bra resultat och god logistik skall belönas. Med ett kontrakt på fickan om ett planerat behandlingsförlopp kan patienters makt och inflytande i sjukvården vässas.
Hägglunds miljard till ett prestationsbaserat ersättningssystem för kortare köer i vården är ett bra förslag om det tar fasta på att belöna medicinskt motiverade sammanhängande behandlingsförlopp.

Det är dåligt om det främjar kreativ vårdgarantiredovisning i landstingen eller leder till att mindre allvarliga sjukdomar prioriteras på bekostnad av äldre och kroniskt sjuka patienters behov.
Det är dessa grupper som idag far mest illa i vården och där god tillgänglighet och kvalitet ger de bästa effekterna. Dessa patienter behöver allra mest ett kontrakt för kontakt och kontinuitet i vården.


Marie Wedin, ordförande
i Sjukhusläkarföreningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera