Nyhetsarkiv

Skälet för uppgiftsglidning ska vara förbättrad vårdkvalitet och inte patientfarliga besparingar

Det finns en läkarbrist inom flera specialiteter men generellt finns ingen brist utan snarare arbetsuppgifter som hindrar läkare från att möta patienter och göra de medicinska bedömningar som gör vården säker och effektiv.

Revisorerna i Region Skåne har i år granskat läkarnas produktivitet och kommit fram till att det finns stora skillnader mellan kliniker och verksamheter.
Deras slutsats är att produktivitetsfrågan bör få starkare fokus och att det behövs jämförbara mål för läkarnas produktivitet.

Utmärkt, de flesta läkare är skolade och tränade i kliniskt arbete men ägnar allt mindre tid till detta. Utvecklingen går mot att läkare gör alltmer administrativt jobb framför datorn. Dokumentation, kvalitetsregistrering, insamlandet av relevant journalmaterial och aktuella undersökningsresultat kostar i kombination med dåliga IT-system massor av läkartid.

Sjukvårdsledningar försöker kompensera svinnet med att överlåta läkares arbetsuppgifter till andra personalkategorier. Det sker en uppgiftsglidning (eng taskshifting) av inte bara diagnostiska moment som endoskopier och röntgenundersökningar utan också medicinska behandlingar som aborter och förskrivning av läkemedel.

En säker och ändamålsenlig uppgiftsglidning behövs och är av godo men det är kvalitén som skall vara drivkraften.

Specialiserad diagnostisk personal kan, med väl avgränsade och definierade uppdrag, förbättra undersökningskvalitén, men arbetsuppgifter som infattar bedömning måste åtföljas av ett tydligt ansvar.

Fler involverade i diagnostiken och behandlingsförloppen kan innebära en säkerhetsrisk och det är viktigt att läkaren som ska väga undersökningsresultaten och ta ansvar för slutsatsen inför patienten, kan lita på undersökningen.
Uppgiftsglidning måste innebära lika bra eller bättre säkerhet och argumenten skall inte vara besparingar eller läkarbrist utan patientnytta och styras av den medicinska verksamhetens behov.

I läkarkåren finns inga motsättningar mot teamarbete utan läkare vill ha ett gott samarbete med olika personalkategorier där envar bidrar med sin kompetens.
Mötet mellan patient och läkare är det centrala i sjukvården och en effektivisering av sjukvården idag kräver en prioritering bland läkares arbetsuppgifter och en inventering av vad andra personalkategorier kan göra för att underlätta och stödja patient/läkarmötet.

Uppgiftsglidning från läkare till annan personal skall innebära läkares avlastning från rutinarbetsuppgifter. Effektivt vore att läkarsekreterare övertog mer dokumentation och journalhantering, att undersköterskor assisterade patient/läkarmötet och att sjuksköterskor tog delegerat ansvar för läkarledda medicinska processer.

Sjukhusläkarföreningen vill driva en politik för hur sjukvården och läkarinsatserna kan effektiviseras för att läkarna ska hinna möta patienterna.
Se också:
”Lättviktsdoktor” ett accepterat yrke i USA sedan 40 år tillbaka
Sjukhuset som tagits över av sjuksköterskor

”De medicinska kärnfrågorna har trängts undan av annat”
Sjukhuschef Ingela Tuvegran: Hur kommer det sig att ni har så missnöjda medarbetare?
”Alla blev vinnare när de biomedicinska analytikerna tog över neurografierna”
”Dokumentationshysteri tvingar alla yrkesgrupper att arbeta med fel saker”
Socialstyrelsen positiv till uppgiftsglidning
Skälet för uppgiftsglidning ska vara förbättrad vårdkvalitet och inte patientfarliga besparingar

Endoskopi

– Är det rätt att utbilda sjuksköterskor till endoskopister?
”Beslutet att utbilda sjuksköterskor till endoskopister är illa övertänkt”
”Jag ser bara fördelar”
”Vi är kluvna, endoskopin ett dilemma”
”Ett litet sjukhus har inte möjlighet att utbilda både sjuksköterskor och ST-läkare”
”Yngre läkare behöver träna mer på ingrepp som endoskopier”
I Lund finns inget intresse för endoskopiutbildningen för sjuksköterskor

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera