Nyhetsarkiv

Sjukvården gör för få anmälningar om barn som far illa

Sjukvårdspersonal anmäler inte att barn far illa i den omfattning de borde. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar på att bristande kunskaper om socialtjänstlagen och sjukhusens interna hierarkier är bidragande orsaker till varför det är så.

Tidigare forskning visar på att barn med långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar löper större risk att utsättas för olika formar av våld än barn generellt. De barnen möter ofta sjukvården och sjukvårdspersonal är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om att ett barn far illa. Men sjukvården gör i allmänhet färre anmälningar än skolor och andra samhällsinstanser som möter barn. Det har Veronica Svärd, doktorand i socialt arbete tittat närmare på.

– Orsakerna ligger framförallt i bristande kunskaper om vad lagen säger och i hur man bedömer om ett barn far illa. Men vårdinstitutionernas interna hierarkier spelar också in, säger Veronica Svärd i ett pressmeddelande.

Hennes studie bygger på djupintervjuer med fjorton kuratorer på åtta olika barn- och ungdomssjukhus samt en enkätstudie bland trehundra läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på de fyra största barnsjukhusen i landet. De anmälningar som görs kommer vanligtvis från läkare och kuratorer, sjuksköterskor och undersköterskor anmäler nästan aldrig misstankar, trots att lagen även omfattar dem.

– De här yrkesgrupperna har mindre kunskap om vad lagen faktiskt kräver av dem och är väldigt osäkra i att bedöma om ett barn riskerar att fara illa. Men de är inte heller tillräckligt tränade i att hantera de situationer när de skulle behöva göra en anmälan, säger Veronica Svärd.

Anledningar till att sjuksköterskor och undersköterskor inte anmäler kan vara stress, rädsla för att bli hotade av föräldrarna, eller ett bristande förtroende för socialtjänsten.

– Men de verkar också vara osäkra på om de går utanför sina befogenheter i sjukvårdshierarkin om de gör en anmälan.

När läkare låter bli att anmäla rör det sig oftast om osäkerhet i bedömningen, enligt Veronica Svärds studie, men även en oro för att förstöra relationen till föräldrarna och att läkarna prioriterar den medicinska vården. Kuratorer verkar enligt studien låta bli att anmäla om de upplever en osäkerhet kring om de ska försöka lösa problemet själva.

Sjukhusläkaren har tidigare berättat om att allt fler barnskyddsteam bildas för att hjälpa utsatta barn. Den artikeln kan du läsa här. 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera