LÄKARFÖRBUNDETS FULLMÄKTIGEMÖTE 2020

Karin Båtelson: ”Bra att fullmäktige vill gå mycket längre än förbundsstyrelsen”

Kanske inte helt oväntat var covid-19 som arbetsskada ett hett ämne under Läkarförbundets fullmäktige. Sjukhusläkarnas två motioner i frågan föll fullmäktige i smaken, precis som motionen om vikten av transparens och insyn i SKR. – Bra att fullmäktige vill gå mycket längre än förbundsstyrelsen. Vi måste ta strid för medlemmarna och alltid våga utmana regelverket, sa Karin Båtelson efter mötets slut.

Läkarförbundets fullmäktigemöte, som i år hölls helt digitalt, innehöll utöver val till ordförandeposten ett stort antal motioner. Av de 63 stycken som inkommit hade tolv Sjukhusläkarna som avsändare. Två av dem, som också var två av de hetaste under fullmäktigemötet, handlade om covid-19 i form av arbetsskada och vikten av att arbetsgivare tar sitt ansvar.

– Covid är en arbetsskada! Och vi måste stötta våra medlemmar, sa Elin Karlsson, andre vice ordförande för Sjukhusläkarna, som också påpekade att det är omöjligt att bevisa att man blivit smittad av covid-19 på arbetet när det finns en samhällsspridning.

Därför vill Sjukhusläkarna att en omvänd bevisbörda ska gälla – det vill säga att arbetsgivaren ska lägga fram bevis för att smittan inte skett på eller under resa till och från arbetet. Dessutom vill föreningen att arbetsgivaren ska stå för karensdag och full lönekompensation samt pensionsavsättningar vid smitta. Och att detta även ska gälla för säsongsbundna sjukdomar som kan härröras till arbetet – så som vinterkräksjuka eller influensa.

Förbundsstyrelsen framhöll att de delar oron och är bekymrade, men ville ändå avslå motionen med motiveringen att det är svårt för arbetsgivaren att bevisa att en läkare inte kan ha smittats på arbetet. I sitt svar pekade de också på att ”dessa risker självklart ska minimeras” och att ”läkares löner ska spegla krav, ansvar och risker i arbetet”.

Elin Karlsson menade dock att löneläget inte är i paritet med den risk som läkare utsätts för under pandemin och att det dessutom inte är skäl till att inte verka för att arbetsgivaren ska ta sitt ansvar i frågan.

I en andra covid-motion ville Sjukhusläkarna att Läkarförbundet ska verka för att sjukvårdspersonals covidsjukdom – om de insjuknar då de varit i tjänst under pandemin och sannolikt träffat covid-patienter – ska klassas som arbetsskada om smittan kan ha uppstått på jobbet, under resa till och från jobbet eller om arbetsytor krävt att många personer vistas på samma yta samtidigt.

Även den motionen ville förbundsstyrelsen avslå, med undantag för en att-sats som handlade om att gravida i möjligaste mån inte ska exponeras vid nya okända sjukdomar.

Fullmäktige höll dock med Sjukhusläkarna om vikten av att Läkarförbundet arbetar med frågorna och valde att bifalla båda motionerna.

Vi måste ta strid för medlemmarna och alltid våga utmana regelverket. Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna

Även frågan om transparens och insyn i SKR var uppe för diskussion under Läkarförbundets fullmäktigemöte.

– De kallar sig för en ideell förening, men det är en intresseorganisation som är offentligt finansierad och styrs under ljusskygga former, sa Anna Rask Andersen, som representerade Upplands allmänna läkarförening.

Förbundsstyrelsen menade å sin sida att det råder föreningsfrihet i Sverige och att en ideell förening inte kan övertas av staten och omvandlas till en myndighet. Dock delar de uppfattningen om att SKR borde vara mer transparent.

Efter att Sjukhusläkarna och Upplands allmänna läkarförening, som tillsammans stod bakom motionen, inkommit med varsitt nytt yrkande – ”att läkarförbundet framför vikten av ansvarsutkrävande och transparens i SKR:s verksamhet” samt ”att Läkarförbundet verkar för att SKR omfattas av kraven på offentlighet och sekretess” – valde fullmäktige att gå på motionärernas linje och ge Läkarförbundet i uppgift att driva frågan vidare.

– Bra att fullmäktige vill gå mycket längre än förbundsstyrelsen. Vi måste ta strid för medlemmarna och alltid våga utmana regelverket, sa Karin Båtelson efter mötets slut.

– Ur många aspekter har det varit en lyckad dag. Vi har lyckats få många för oss mycket viktiga frågor till förbundspolitik vilket är mycket glädjande, kommenterade Elin Karlsson efter att årets fullmäktigemöte var till ända.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-04

En dag på SÖS / Kritik mot SKR:s rapport / SKR:s svar på kritiken / Krönika: "Hur prioriteras resurserna?" / Medicinsk etik: "Det finns ett uppdämt behov av att föra samtal" / Musik som medicin

Prenumerera