Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna laddar – här är fullmäktiges hetaste frågor

Sjukhusläkarna Östra Skåne vill göra mer reklam, återinföra kravet på att verksamhetschefer ska vara läkare och lyfter ännu en gång behovet av att öka säkerheten på akutmottagningarna. Och från Göteborg vill man bland annat se krafttag mot workshifting.

På torsdag hålls den första av två dagar av Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte. I år har två av de lokala föreningarna motionerat – Östra Skåne och Göteborg.

Bland annat pekar Sjukhusläkarna Göteborg på det så kallade workshifting – det vill säga att omfördela arbetsuppgifter – vilket man menar är ett någorlunda nytt koncept inom vården och där utvecklingen på en del håll gått för långt. Bland annat menar man att detta leder till att läkares tid går till andra saker än patientkontakt och kvalificerat kunskapsarbete. Därför vill motionärerna att Sjukhusläkarna arbetar för att ”omvänd workshifting” undviks och för att säkerställa ”läkares inflytande i hur arbetet organiseras och arbetsuppgifter fördelas”.

Även Sjukhusläkarnas styrelse anser att workshifting och taskshifting är en viktig fråga och att det förvisso kan leda till en effektivare vård samt utveckling om det utförs på rätt sätt, men att det alltid måste bottna i att det ger medicinska fördelar. Sjukhusläkarna vill därför till exempel öka antalet undersköterskor, medicinska sekreterare och även sjukvårdsbiträden. Styrelsen pekar också på vikten av att fler läkare tar på sig utvecklingsprojekt samt söker chefstjänster.

Samma motionärer vill också att Sjukhusläkarna ”verkar för att det inför val av förtroendeposter inom Läkarförbundets förbundsstyrelse ska redovisas de föreslagnas akademiska/vetenskapliga meriter” samt att frågan om behovet av rutiner för etisk granskning av forskningsprojekt och utvecklingsarbeten som inte omfattas av etikprövningslagen åter lyfts.

Frågan om ökad säkerhet på akutmottagningarna är inte på något sätt ny, men inte desto mindre aktuell enligt Sjukhusläkarna Östra Skåne. Då den diskuterades under Läkarförbundets fullmäktigemöte i fjol fastnade man i vad motionärerna kallar en ”alltmer krystad diskussion om personlig integritet”. Man menar att både patienter och personal på en akutmottagning ska kunna känna sig trygga och vill därför driva debatten vidare. Därför föreslår man att Sjukhusläkarna ska ”våga ta debatten när omsorgen om den personliga integriteten blir till större problem än nytta för akutmottagningarnas vårdpersonal” samt att arbeta på att öka säkerheten på akutmottagningar samt möjligheten till ökad övervakning och visitering med larmbågar.

Sjukhusläkarnas styrelse menar att arbetet mot hot och våld inte ska sättas i motsats till att värna den personliga integriteten och att man därför på varje arbetsplats behöver ta hjälp av experter på området för att se vilka tekniska hjälpmedel som behövs. Det är också arbetsgivarens skyldighet att säkerställa att det finns en handlingsplan för att motverka hot och våld.

Sjukhusläkarna Östra Skåne vill också att Sjukhusläkarna ska synas mer. Bland annat föreslår man att reklammaterial tas fram centralt, vilket sedan kan beställas och sättas upp lokalt på sjukhusen. Man vill också se en reklamkampanj för att värva nya medlemmar.

Motionärerna lyfter också vikten av att det medicinska ansvaret inom sjukvården ska vara kopplat till en chef med läkarkompetens och vill återinföra kravet på att verksamhetschefer är läkare.

I samband med fullmäktige delas även priserna Årets Visslare och Friska Sjukvårdspriset ut, som instiftades av Sjukhusläkarna år 2008.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera