Nyhetsarkiv

Sjukhusläkarna inte nöjda med SACO

Även om det blev en hel del debatt kring motionen från Uppsala om att införa en särskild certifiering av arbetsmiljöarbetet var det kanske ändå ordförande Marie Wedin som levererade det mest dramatiska budskapet:

– En mås i ena motorn till det flygplan som skulle ta en del skånska ledamöter från Ängelholm till Stockholm gjorde att planet inte kunde lyfta.

Det skånska manfallet späddes på ytterligare av flygledarstrejk på Sturup. Fullmäktigesalen på Klara Södra Kyrkogata blev ändå välfylld.

Förutom att Thomas Zilling, förste vice ordförande, gjorde en intressant exposé i ord och bild om Sjukhusläkarföreningens 110-åriga historia (mer om detta i nästa nummer) och gästtalare Harriet Wallberg-Henriksson, rektor på Karolinska institutet, gav sina framtidsvisioner för sjukvården och forskningen, var det tre motioner som stod i centrum för årets fullmäktigemöte.

Sjukhusläkarföreningen i Uppsala är oroad över den ökade sjukskrivningen bland läkare. Eftersom läkarnas arbetsmiljö kontinuerligt försämrats menar föreningen att behovet av arbetsmiljöcertifiering blivit allt tydligare.
Sjukhusläkarföreningens styrelse hade valt att avslå motionen och hänskjuta frågan till Läkarförbundets arbetslivsgrupp där Marie Wedin är ordförande.

Men det opponerade sig flera fullmäktigeledamöter mot. Christina Spjuth från Stockholm pläderade för att styrelsen själv skulle jobba med frågan och tyckte inte alls att det var något bra förslag att skicka frågan vidare till Läkarförbundet. Vid den senare omröstningen vann dock styrelsens förslag

Från Lund fanns två motioner. I den ena krävdes att styrelsen skulle verka för att Läkarförbundet lämnar SACO.

Styrelseledamoten Torbjörn Karlsson från Uppsala svarade:

– Vi delar helt motionärernas vrede och förtvivlan över det förlorade statliga avtalet och känner oss svikna av SACO. Av politiska och taktiska skäl anser vi dock att vi i nuläget inte kan lämna SACO.

– Men vi kommer under avtalsperioden att följa utvecklingen noga och överväga om vi ska vara med i SACO-S eller ej. Men i dagsläget är det svårt att se något annat naturligt avtalsområde.

I debatten betonade Hans Hjelmqvist från Stockholms Sjukhusläkarförening att det är viktigt att varje SACO-förbund har en egen förhandlingsrätt för sina medlemmar och att man lokalt bevakar detta.

Styrelseledamoten Viktoria Hjalmar undrade om det även gällde de statliga verken.

– Nej, så är det inte och därmed finns det en betydande risk för att icke läkare kommer att förhandla våra medlemmars löner, svarade Hans Hjelmqvist.

Evita Zoucas från Lund tyckte dock att tre år var för lång tid att vänta med utvärderingen av SACO-samarbetet.
Torbjörn Karlsson lovade att styrelsen redan till nästa fullmäktigemöte skulle avrapportera vad som hänt under det kommande året.

Göran Holmberg riktade till sist en uppmaning till styrelsen att även inleda ett samarbete med Svenska Militärläkarföreningen, som i allra hösta grad berörs av frågan.

Den andra motionen från Lund om att avskaffa signeringstvånget bifölls av såväl styrelsen som fullmäktige. Det innebär bl a att Sjukhusläkarföreningen ska verka för att man istället inför lokala bestämmelser om vilka handlingar som måste signeras och att ”tvånget” ersätts med rutiner som främjar patientsäkerheten.

Medlemsavgiften blir oförändrad 450 kronor år 2006. Det fastställde fullmäktige. Medlem som betalar reducerad avgift till Läkarförbundet kommer att debiteras 20 procent av medlemsavgiften för 2006.

Val

Thomas Zilling omvaldes som förste vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen fram till fullmäktigemötet 2007. Omval för samma period blev det även av styrelseledamöterna Viktoria Hjalmar, Lars Nevander och Torbjörn Karlsson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera