Nyhetsarkiv

Sjukhuschefens blufförsök

I början av april sänder Lisbeth Cederwald ut ett mail till ledningsgruppen på Helsingborgs lasarett där hon skriver att Kjell Ivarsson friats från jäv i den utredning som sjukhusledningen begärt från juridiska enheten vid koncernkontoret. Beskedet uppger hon har getts av Region Skånes förhandlingschef Gösta Rehnstam som inkommit med ett yttrande. Men allt är bara en bluff och ett försök att vilseleda ledningsgruppen.

Sanningen är att det aldrig gjorts någon utredning om Kjell Ivarsson varit jävig eller inte, varken av Region Skånes juridiska enhet eller av förhandlingschefen Gösta Rehnstam. Och det vet Lisbeth Cederwald.

Däremot har förhandlingschefen Gösta Rehnstam på Lisbeth Cederwalds och regiondirektören Jonas Rastads uppdrag utrett och bedömt om Kjell Ivarssons bisysslor ska betraktas som otillåtna av arbetsgivaren.

Bara cheferna har hörts

Frågeställningen har varit om Kjell Ivarsson haft bisyssla som skadat förtroendet för Region Skåne samt om han agerat på ett sådant sätt att förtroendeskada uppkommit.

Som utredning betraktat en farsartad historia där ingen annan än de två sjukhuscheferna hörts och där inga av deras uppgifter ifrågasatts, trots att det funnits mängder med oroande uppgifter som det funnits stora skäl att kontrollera.

I praktiken har de två sjukhuscheferna fått utreda sig själva. Gösta Rehnstam kontaktade aldrig någon på det medicintekniska företaget CLS för att bringa klarhet i när Kjell Ivarsson meddelade att han ville lämna styrelsen, vilket hade varit lätt att göra.

Inte heller forskningschefen Per Anders Larsson på Helsingborgs lasarett hördes trots att han själv kontaktade Gösta Rehnstam och begärde att få lämna upplysningar.

Inga uppgifter ifrågasattes

De enda som fick ge sina versioner var Lisbeth Cederwald och Kjell Ivarsson och inte en enda av de uppgifter de lämnade ifrågasattes.

När Sjukhusläkaren ringer upp Gösta Rehnstam och ställer frågor hur utredningen gått till och om han försökt kontrollerat sanningshalten i Kjell Ivarsson uppgifter bekräftar han att utredningen grundar sig på sjukhusledningens egna versioner.

– De uppgifter som Kjell Ivarsson och sjukhusledningen lämnat har varit tillräckliga för mig. Man får ju lita på folk i det här avseendet, är hans besked.

Lisbeth Cederwald har i ett mail till ledningsgruppen hävdat att din utredning friat Kjell Ivarsson från jäv, stämmer det?

– Nej, jag har inte undersökt jävsfrågan, det har inte varit min uppgift, den frågan får du fråga Lisbeth Cederwald om. I den frågan har jag överhuvudtaget inga synpunkter. Jag har gjort en bedömning av den bisyssloprövning som gjordes 2012 i samband med att Kjell Ivarsson blev förordnad som biträdande sjukhuschef.

”Jag slarvade”

När Sjukhusläkaren några dagar senare intervjuar Lisbeth Cederwald och nämner att Gösta Rehnstam svarat att han inte utrett jäv medger hon att jävsfrågan inte utretts. På frågan varför hon sände ut ett sådant meddelande till ledningsgruppen svarar hon:

– Det var slarv, det var slarv, några fler kommentarer till det har jag inte.

Men meddelandet till ledningsgruppen är långt ifrån slarvigt skrivet. Formuleringarna är tydligt genomtänkta.

Först nämns att det misstänkts jäv, sedan kopplas två olika utredningar ihop som inte har med varandra att göra för att stärka påståendet att biträdande sjukhuschefen friats från jäv av juridiska enheten.

Slutligen konstateras att inget jäv förekommit. I meddelandet till ledningsgruppen skriver Lisbeth Cederwald: ”Sjukhusledningen begärde därför en utredning vid juridiska enheten vid koncernkontoret region Skåne. Region Skånes förhandlingschef har nu inkommit med ett yttrande och kan konstatera att inget jäv förelegat”.

Opartisk utredning lades ned

Sanningen är att den juridiska enheten aldrig gjorde någon utredning och det embryo till utredning som gjordes hade ingenting med Gösta Rehnstams senare undersökning och yttrande om Ivarssons bisyssla att göra.

Från början var det meningen att den juridiska enheten ”som opartisk person” skulle utreda Kjell Ivarssons koppling till bolaget CLS och om han varit tillräckligt öppen att redovisa dessa i samband med att den kliniska studien förankrades.

I den utredningen skulle förutom Kjell Ivarsson, forskningschefen Per Anders Larsson och Peter Qvarfordt höras. Det blev aldrig av.

Ingen ytterligare utredning

Den juridiska enhetens första svar betraktade sjukhusledningen som så kryptiskt (se svaret nedan) att man omedelbart beslutade att lägga ned den oberoende utredningen, trots att det kryptiska svaret avslutades med ett bete att om sjukhusledningen ville så kunde man gå vidare och utreda jävsfrågan närmare om frågan blev aktuell.

Men sjukhusledningen högg inte på betet.

Så frågan blev aldrig aktuell för den juridiska enheten. Men det var kanske inte heller meningen, menar flera personer som Sjukhusläkaren talat med, som hävdar att Lisbeth Cederwald under hela processen trott blint på Kjell Ivarsson och att begäran till den juridiska enheten egentligen var ett medvetet trick för att lägga locket på.

När Sjukhusläkaren frågar Lisbeth Cederwald om hon aldrig tvivlat på Kjell Ivarsssons uppgifter, han har ju slirat på sanningen i ansökan till etikprövningsnämnden, så svarar hon:

– Nej, jag har aldrig tvivlat. Jag har hela tiden trott på Kjell och det gör jag fortfarande.

Du har inga tvivel trots att frågan är outredd?

– Nej, jag och regiondirektören har gjort bedömningen att han kan sitta kvar som biträdande sjukhuschef.

Hur resonerade ni då?

– Vi resonerade som så att vi tror ju på Kjell för Kjell är en väldigt bra person, väldigt kompetent som verksamhetschef för Akutcentrum, men även kompetent som biträdande sjukhuschef. Han har jobbat med viktiga processer, både sjukhusövergripande och regionövergripande, så både jag och Jonas Rastad har förtroende för honom.

Men det är ju mer en bedömning av Kjell Ivarssons kvalitet som människa, än agerandet i den här frågan?

– Svar ja, svar ja, svar ja.

Generös tolkning

I bedömningen om Kjell Ivarsson haft förtroendeskadliga bisysslor gjorde sjukhusledningen och regionledningen en generös tolkning. Kjell Ivarsson fick kritik för att han inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att se till att hans uppdrag i CLS bolagsstyrelse avvecklades officiellt innan han tillträdde som biträdande sjukhuschef och man ansåg att planen att genomföra den kliniska studien i någon mån ansågs ha skadat förtroendet för Helsingborgs lasarett och Region Skåne.

Juridiska enhetens svar

”I kommunallagen och förvaltningslagen finns regler om jäv som tar sikte på att t.ex ett beslut kan bli ogiltigt. Det framgår inte att det i ärendet gjorts gällande att ansökan till etikprövningsnämnden blivit ogiltig eller i övrigt diskvalificerad. Denna juridiska aspekt kan dock utredas närmare om frågan blir aktuell.”

Så här skrev Lisbeth Cederwald till ledningsgruppen

Allmän information

Studie – misstänkt jävsförhållande

Ett medicintekniskt bolag initierade en klinisk studie för laserbehandling av tumörer vid Helsingborgs lasarett. Frågan uppkom om jäv förelegat för biträdande sjukhuschef Kjell Ivarsson p g a dennes koppling till bolaget. Sjukhusledningen begärde därför en utredning vid juridiska enheten vid koncernkontoret Region Skåne. Skånes förhandlingschef har nu inkommit med sitt yttrande och kan konstatera att inget jäv förelegat.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera