Nyhetsarkiv

Så vill patientriksdagen förbättra vårdtagares ställning

Mer personcentrerad vård, stärkta patientnämnder, patientombudsman, samt en integrering av behandlingsplaner i journalerna. Ett flertal patientorganisationer presenterade i samband med den första patientriksdagen en rad förslag för att stärka patientens ställning och villkor, och de får medhåll från politiskt håll.

Riksförbundet HjärtLung, Neuro, Astma- och allergiförbundet, Huvudvärksförbundet och Blodcancerförbundet har tillsammans med Novartis tagit initiativ till en patientriksdag, en ny typ av forum där patienter ska ges utrymme att utbyta erfarenheter, samt formulera problem och lösningar, i ett försök att förbättra deras ställning och villkor. Ambitionen är att patientriksdagen ska bli ett årligt återkommande evenemang.

– Det är viktigt att diskutera vården utifrån profession, organisation och resurser, men vi måste inte minst diskutera vården utifrån patienten. Varför avsätter vi skattemedel till sjukvården? Jo, för patienternas skull. På relativt kort tid har ett tydligt patientfokus vuxit fram, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Temat för patientriksdagen, som arrangerades på tisdagen, var patientlagen. Lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, syftar till att tydliggöra och stärka patientens ställning, men också patientens delaktighet, självbestämmande och integritet. Lagen har inte minst utvidgat och förtydligat informationsplikten i relation till patienten, tydliggjort att vård inte får ges utan samtycke, utvidgat möjligheten till ”second opinion”, samt öppnat för patienter att välja utförare av öppen specialiserad vård och offentligt finansierad primärvård i hela landet. Lagen omfattar också bestämmelser om exempelvis fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, vårdgaranti och individuell planering.

Trots lagstiftarens intentioner är många patientorganisationer missnöjda med hur lagen tillämpas – eller snarare inte tillämpas – i praktiken. Under patientriksdagen, som besöktes av uppskattningsvis 100 personer, ventilerades en rad förslag, som representanter för patientorganisationer tog fram gemensamt. En mer personcentrerad vård, särskilt för kroniskt sjuka, stärkta patientnämnder och införandet av en patientombudsman – en funktion som kan utöva tillsyn och se till att patientlagen efterlevs – var några av förslagen som fick störst stöd under sammanträdet.

Ett annat förslag som ventilerades var att behandlingsplaner måste integreras i journalerna.

– Patienten måste ha möjlighet att vara delaktig genom hela vårdprocessen, säger Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Varje region borde ge alla medarbetare en timme att gå igenom patientlagen.

Flera av förslagen möttes av positiva tongångar från politiskt håll, inte minst förslaget om behandlingsplanerna och journalerna.

– Som patient blir jag glad av att kunna gå in i journalen och kolla vad man har kommit överens om. Det här kan vi utveckla ytterligare, säger Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott.

Emma Spak, samordnare av Nära Vård vid Sveriges kommuner och landsting, och Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet, välkomnar flera av patientorganisationernas förslag. Foto: Adam Öhman

Hon betonar att det fanns stor enighet i riksdagen när lagen kom till. Samtidigt håller hon med patientorganisationerna om att det finns brister i hur lagen tillämpas, vilket delvis beror på att vårdens medarbetare har för lite kunskap om lagen, enligt henne.

– Varje region borde ge alla medarbetare en timme att gå igenom patientlagen. Det är just samtalet – vad innebär patientlagen för oss? – som är central. Vi måste föra samtal med vårdens medarbetare, säger hon.

Det handlar om en successiv kulturförändring.

Anders Henriksson (S), regionstyrelsens ordförande i region Kalmar län, säger att såväl vårdens som politikens företrädare måste prata mer med patienterna, snarare än om dem.

– Det handlar om en successiv kulturförändring. Inga beslut ska tas om mig som patient, utan med mig. Vi ska inte göra något åt patienten, utan tillsammans med patienten. Det är den viktigaste frågan för hälso- och sjukvården just nu.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera