Nyhetsarkiv

Så vill chefläkarna förbättra patientsäkerheten

Sjukhusläkaren ställde frågan: Vad skulle behöva ändras på just ditt sjukhus/din division/din förvaltning för att färre vårdskador skulle inträffa? Det blev en duell på målsnöret mellan bättre kunskap, fler vårdplatser/mer personal och bättre patientsäkerhetskultur. Som fyra och femma, dock klart distan­serade, kom ökat intresse hos ledningen och ökad kontinuitet. Här är några svar ur enkäten.

1. Öka kunskapen

papperutanbakgrund

”Tillvarata händelseanalysernas slutsatser och handlingsplaner – lär mer av varandra.”

”Systematiskt lärande, ständigt förbättrings­arbete samt synliggörande av fallgropar i vårdens övergångar.”

”Mer information och utbildning.”

”Mer kollegiala konsultationer.”

”Bättre kommunikation, regelföljning och höjning av kompetensen för vissa medarbetare.”

2. Fler vårdplatser och mer personal

Sangplats

”Mindre pressad arbetssituation. Idag framstår det som om allt för många har för mycket att hålla reda på och att det då blir enklare att gena i vissa lägen eller att man helt enkelt inte har kapacitet och tid för att in ytterligare instruktioner och rutiner hur saker och ting ska göras. ”Hårddiskarna” hos personalen är överfulla.”

”Mer ”luft i tillvaron” för all avdelningspersonal, mycket pressad situation för närvarande.”

”Fler vårdplatser, färre satellitpatienter. Mer personal.”

”Mer pengar till vårdplatser, ffa mer tekniska

(intermediärvård).”

”Att bemanningssituationen förbättras så att alla beslutade vårdplatser kan öppnas”.

”Bra bemanning. Färre utlokaliserade patienter. Kortare tid liggande på hård brits på akuten”.

3.Förbättra kulturen

kedjeolycka

”Det behövs både allmän kunskap kring vårdskador, att se små händelsers beroende av varandra och att de kan leda fram till en allvarlig vård­skada, och ytterligare förbättrad patientsäkerhetskultur.”

” Öka graden  av riskmedevetenhet.”

” Förbättra kultur och klimat samt lång­siktighet. Finns inga snabba lösningar.”

4. Öka intresset för säkerhet hos ledningen

Ny_bergsklattrare

” Det behövs ett ökat intresse från den politiska ledningen att följa upp kvalitet och patientsäkerhet med samma noggrannhet och engagemang som man följer upp ekonomi och produktion.”

” En ökande patientsäkerhetskultur i chefsleden och daglig styrning i verksamheterna.”

”Viktigt att resurser avsätts från högsta instans, region/landstingsledning och att patientsäkerhetsarbetet räknas in som en självklar komponent vid produktions – och kapacitetsplanering.”

5. Ökad kontinuitet och bort med hyrpersonal

”Förbättra framförallt läkar­kontinuiteten med till exempel PAL-skap.”

”Fasa ut all hyrpersonal ur verksam­heterna så att vi återfår ett organisatoriskt minne.”

Anna Sofia Dahl och Malin Gavelin

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera