Nyhetsarkiv

Så går IVO:s granskningar till

Så står det i IVO:s beslut, den 24 juni 2014, där IVO avslutar sin granskning av en Lex Maria-anmälan från en överläkare på Centralsjukhuset i Karlstad, trots att vårdgivaren ännu inte kommit med några färdiga förslag på åtgärder.

I beslutet står också att IVO ”inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder” trots att cheferna bara hållit två möten och tagit fram alternativa lösningar som ”analyseras och riskbedöms för närvarande” och att cheferna är ”medvetna om att det brådskar att hitta en hållbar lösning och är väl medvetna om att åtgärderna måste vara flera”.

Lex Maria-anmälan 8.1.1-30120/2013 är typisk för hur IVO:s tillsyn går till idag.

Löften från arbetsgivaren räcker

Löften från arbetsgivaren räcker för att besluta att ”IVO bedömer att vård­givaren har utrett händelsen i tillräcklig omfattning och vidtagit de åtgärder som krävs för att en hög patientsäkerhet uppnås”.

Vilka de alternativa förslagen slutligen blev har granskarna ingen aning om och om bedömningen att arbetsgivaren vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patient­säkerhet fungerade vet de och IVO ännu mindre något om.

Fallet avslutades mot löften att bättra sig den 24 juni innan några förslag var klara.

Detta gällde anmälan

Bakom lex Maria-anmälan 8.1.1-30120/2013 står en överläkare på medicinkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad som under en bakjour tvingades skicka hem fyra patienter, på grund av platsbrist, som han ansåg av medicinska skäl borde läggas in.

• En kvinna med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) som från vård­centralen behandlats med antibiotika men blivit sämre fick gå hem med byte av antibiotika och kortvarig sterioidkur trots att hon fortfarande var påverkad i sin andning.

• En man som tidigare haft stroke inkommed domningar i tungan och nedstämdhet fick gå hem med telefonuppföljning dagen efter.

• En kvinna med lungcancer i palliat­ivt skede som 2-3 dagar innan fått ett stent insatt i luftvägarna, sökte på grund av tilltagande andfåddhet. Undersökning och prover visade ingen säker orsak. Hon fick gå hem med snabb uppföljning via cytostatikamottagningen.

• En man som nyligen varit inneliggande hade smärtor från amputerat ben. Han fick gå hem med smärtstillande, men återkom två dagar senare och lades då in på vårdavdelning.

Granskarna av lex Maria-anmälan var Lena Gabrielsson och Lisbeth Ljunggren, de två ambitiösa inspektörer som vi intervjuat i artiklarna på detta uppslag. Vi frågade dem om deras bedömning.

Så här svarade Lena Gabrielsson till Sjukhusläkarens reporter Sara Gunnarsdotter:

– Det är vad vi enligt lagen ska bedöma. Bedömningen gäller om utredningen är ordentligt gjord och om åtgärderna som vidtagits eller ska vidtas är tillräckliga i sammanhanget.

– Är det allvarliga brister som inte vårdgivaren identifierat och utrett begär vi in kompletterande utredning av dessa brister innan vi fattar beslut. Sedan får vi lita på att vårdgivaren vidtar de redovisade åtgärderna.

– I det här fallet skulle man kunna åka på en inspektion och granska vad som blev av vårdgivarens uppföljning. Nu är ju lex Maria så att vi granskar och godkänner det de har sagt till oss. Men vi skulle vilja kolla, vi skulle önska att vi kunde göra det mycket oftare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera