Nyhetsarkiv

Så fungerar det i några andra länder

Flera EU-länder, bl.a. Frankrike och Tyskland, liksom flertalet stater i USA, har också system för generisktut byte på apotek. I Storbritannien praktiseras generisk förskrivning men däremot inte generiskt utbyte.

Danmark

Läkemedel som innehåller samma aktiva substans är sedan november 1991 föremål för generiskt utbyte i Danmark.

Är prisskillnaden mindre än 5–20 danska kronor (beroende på läkemedlets pris) får patienten det läkemedel som läkaren skrivit på receptet. För flergångsrecept gäller att apoteken skall lämna ut samma läkemedel som första gången.

I Danmark återrapporterar inte apoteken läkemedelsbyten till läkaren.

Sedan den 1 september registreras istället de danska patienternas samtliga läkemedelsuttag i en “Elektronisk medicinsk profil” hos det danska Läkemedelsverket.
Både läkaren och patienten har rätt att gå in i databasen och se vilka läkemedel patienten tagit ut.

– Meningen är att läkaren ska kunna se om patienten använder för mycket medicin, säger Birger Lenvig, kommunikationsdirektör för Apotekarföreningen.

I Danmark har apoteksmonopolet avskaffats, men apoteken kan också gå in i databasen om patienten ger sitt tillstånd.

Åtta av tio recept skrivs ut elektroniskt i Danmark, vilket underlättat införandet av Läkemedelsverkets elektroniska registrering. Det är främst på sjukhusen det fortfarande skrivs ut receptet för hand.
Norge

Den nya norska apotekslagen som trädde i kraft den 1 mars 2001 öppnar för att apoteket kan byta ett ordinerat läkemedel mot ett som är generiskt likvärdigt.

Apoteket har en plikt att informera patienten om det billigaste alternativet. Läkarna uppmanas att verka för systemet och ordinera de billigaste läkemedlen.

Vid kortvarig läkemedelsbehandling – mindre än tre månader – föreslås att utbyte enbart skall ske vid inledningen. Vid långvarig behandling med samma läkemedelssubstans tycker man i Norge att utbytet ska begränsas, om patientens situation är sådan att det kan vara förvirrande att få ett nytt läkemedel vid varje nytt besök på apoteket.

I Norge finns inte längre en automatisk återrapportering av läkemedelsbyten. Den avskaffades eftersom få läkare brydde sig om att ta emot informationen.
Idag kan läkaren få återrapportering om läkemedelsbyten på begäran.

Precis som i Sverige kan läkaren i Norge på receptet ange att läkemedlet inte får bytas ut. Möjligheten utnyttjas sällan. Bara på 1-2 procent av recepten har läkarna angett att utbyte inte får göras.

Därmot utnyttjar de norska patienterna sin rätt att vägra utbyte betydligt oftare. I 7-8 procent av alla uttag vägrar patienten att byta. Tidigare behövde inte patienten betala hela mellanskillnaden mellan det billigaste läkemedlet och originalet, men sedan en tid tillbaka får patienten stå för hela merkostnaden själv.
Finland

Generiskt utbyte infördes i Finland den 1 april 2003. Det uttalade syftet var att verka för en kostnadseffektivare läkemedelsbehandling. Apoteket byter ut det läkemedel som läkaren förskrivit mot det billigaste eller näst billigaste utbytbara generiska eller parallellimporterade läkemedlet.

Det finska läkemedelsverket fastställer på motsvarande sätt som de danska, norska och svenska läkemedelsverken en lista över vilka läkemedel som är utbytbara mot varandra.

Generisk förskrivning är också tillåten men förekommer i väldigt liten omfattning.

Patienten har rätt att få samma läkemedel under receptets hela giltighetstid. Om patienten så önskar har han eller hon rätt att vid köptillfället få det billigaste läkemedlet, om inte förskrivaren har motsatt sig utbyte.
Patienten kan alltid motsätta sig att ett läkemedel byts ut utan att behöva motivera det och behöver då inte betala merkostnaden.

I Finland har apoteken ingen skyldighet att återrapportera ett byte till förskrivaren. Apoteken sparar uppgifter om läkemedelsbyten i fem år.
Storbritannien

Generiskt utbyte är inte tillåtet i Storbritannien, medan däremot generisk förskrivning tillämpas sedan lång tid tillbaka. Ett skäl är att läkarens kliniska bedömning av patienten inte skall kunna ifrågasättas, något som anses kunna skada patient–läkarrelationen och bl.a. ge en negativ förväntanseffekt

Läkare förskriver generiskt i Storbritannien också för att spara på de offentliga resurserna. Det är även en fördel i ett land där apoteken är privata och inte har alla produkter i lager.

Vissa läkemedel bör enligt NHS (National Health Service) inte förskrivas generiskt. Dessa är antiepilepsiläkemedel och vissa långtidsverkande läkemedel som diltiazem och nifedipin eftersom det anses finnas skillnader mellan olika produkter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera