Nyhetsarkiv

Renässans för närsjukhus i Stockholm

Sabbatsbergs sjukhus är först ut av de närsjukhus i Stockholmsområdet som får utvidgade uppgifter. Redan under 2013 ska Sabbatsberg bygga ut verksamheten med sikte på att bli profilsjukhus med inriktning på geriatrik och psykiatri, enligt ”Framtidsplanen för Hälso- och sjukvården . andra steget”.

Särskilda satsningar kommer att göras även på Dalens och Sollentuna sjukhus. Som exempel på möjliga inriktningar för dessa sjukhus nämns gynekologi, internmedicin med diabetes, kardiologi och neurologi, ortopedi/kirurgi, reumatologi och smärta, njurmedicin samt gastroverksamhet.

För att bygga upp kompetensen planeras ett kunskapsutbyte med akutsjukhusen och viss rotation av personal.

Cancersjukvården samlas till något eller några akutsjukhus. Merparten av bröstcancervården placeras på Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus och Karolinska Huddinge får huvudansvaret för övre gastro. Kolorektalcancer samlas till Kaolinska i Solna, Södersjukhuset (i samverkan med Ersta sjukhus) och Danderyds sjukhus. Merparten av övrig cancerbehandling placeras på Karolinska i Solna (planceringen av prostatacancervård är dock fortfarande under utredning.

Delar av psykiatrin flyttas från S:t Görans sjukhus till Sabbatsberg. Enligt Framtidsplanen ska specialiserad psykiatrisk vård finnas även på Karolinska i Solna.

Astrid Lindgrens barnsjukhus kommer att finnas kvar i Solna även sedan Nya Karolinska sjukhuset (NKS) står klart. NKS kommer inte att ha en öppen barnakut. Ett utökat uppdrag för Sachsska sjukhuset och Huddinge sjukhus (Astrid Lindgrens barnsjukhus-Huddinge) utreds för att minska inflödet till Solnasjukhusen från de södra länsdelarna.

Nya vårdval planeras i Stockholm för bland annat allergologi, reumatologi, neurologi, urologi, allmän kirurgi, internmedicin och smärtbehandling. I Framtidsplanen betonas att uppdragen för den specialiserade öppenvården utökas, vilket ställer högre krav på resurser och samverkan med andra vårdgivare. I klartext innebär det ett fokus på större enheter, åtminstone för att få mer avancerade uppdrag inom ramen för vårdvalet.

Vårdvalen delas in i tre nivåer – verksamheter med basuppdrag, verksamheter med tilläggsuppdrag (ett eller flera) och ”mer avancerad vård” med möjligheter att även bedriva slutenvård. I Framtidsplanen betonas att vårdvalsverksamheterna ska ingå i ett större sammanhang i samverkan med flera andra vårdgivare, ha etablerad samverkan med ett akutsjukhus kring patientströmmar, FoUU, personalsamverkan inklusive jour och beredskap.

En förutsättning för att genomföra Framtidsplanen är att de ska vara lättare att röra sig mellan olika arbetsgivare.”De arbetsrättsliga och avtalsmässiga frågeställningar som kan uppstå beroende av olika driftformer bland vårdgivarna, till exempel olika pensionsavtal, är viktiga frågor i detta arbete.” enligt Framtidsplanen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera