Nyhetsarkiv

Regionala centrum ska göra cancervården mer jämlik

Kjell Asplund, samordnare för regeringens nationella cancerarbete, tror att regionala cancercentrum kan öka jämlikheten i vården, åtminstone inom regionerna.

Tanken med att skapa sex regionala cancercentrum, RCC, i Sverige är att hela regionen ska få del av den kvalitetsutveckling som pågår inom cancervården på alla nivåer, från förebyggande vård till palliativ vård och att man inför en gemensam regional strategi.

– Men startsträckan varierar för de regionala centrumen, konstaterar Kjell Asplund, före detta generaldirektör för Socialstyrelsen med ett samordningsuppdrag som ska vara slutfört den 15 januari 2011.

Kjell Asplund påpekar att en region som Västra Götaland som redan har en regional linjestruktur har ett försprång framför de andra delarna i landet som fortfarande jobbar var för sig i landsting. Det gäller också region Skåne som i cancervården ska samarbeta med hela södra sjukvårdsregionen där Landstinget Kronoberg, södra Halland och Blekinge ingår.

I Norrland har de fyra nordligaste landstingen försökt snabba på processen genom att bilda ett gemensamt kommunalförbund medan Uppsala-Örebroregionen ska samordna arbetet mellan sju landsting.

– Regionerna ska i första hand samordna vården och resurserna inom de fyra stora cancersjukdomarna, bröst, prostata, tjocktarm och lungor. När det gäller mindre vanliga cancersjukdomar kan vården behöva koncentreras till färre ställen, över regiongränserna. Där blir kompetensen och möjligheter för utveckling och forskning avgörande för var det ska ske, säger Kjell Asplund.

Som cancersamordnare är hans uppdrag att stimulera utvecklingen av regionala cancercentrum, RCC, genom att samtala och föra dialog med företrädare för cancersjukvården i Sverige. Uppdraget går ut på att träffa och samtala med landstingen, akademi/universitet, profession, myndigheter och andra berörda organisationer för att stimulera utvecklingen av RCC. I en första resa runt i landet har Kjell Asplund träffat politiker, administratörer och sjukhusledningar. Nu är det dags för professionen och patientföreningarna.

En fördubbling av antalet cancerpatienter förväntas under de närmaste 20 åren. De regionala skillnaderna i insjuknande och överlevnad efter en cancer­diagnos är fortfarande stora. Förslaget att inrätta regionala cancercentrum är en del av strategin för att möta ökningen av antalet cancerpatienter.

Nationella insatser kommer att krävas


Men allt går inte att åtgärda på regional nivå. Det krävs också en del övergripande nationella insatser för att cancervården ska bli mer effektiv, betonar Kjell Asplund.

– Den delen ingår inte i mitt uppdrag, men jag kommer ändå att ta upp vad jag tycker att regeringen bör ser över, säger han.

Det handlar bland annat om kompetensförsörj­ningen, snedfördelningen av onkologer över landet, bristen på patologer och onkologsjuksköterskor. Vård­programmen för de vanligaste cancerformerna bör förnyas och vidga sitt perspektiv utanför onkologin också till närliggande områden, som kirurgi, radiologi och palliativ vård.

Snedfördelning till Stockholm


– Egentligen är det ingen brist på onkologer men mer än hälften av dem sägs jobba i Stockholm. Den snedfördelningen är svår att komma till rätta med utan styrmedel, säger Kjell Asplund.

När det gäller patologer, konstaterar han att många närmar sig pensionsåldern och att det helt enkelt utbildats för få.

Samtidigt har behovet av patologer ökat i takt med att en exakt diagnos blivit allt viktigare för att kunna skräddarsy cancerbehandlingen.

Här menar han att det kan bli aktuellt att använda sig av andra yrkesgrupper med kunskaper i molekylär biologi som ett komplement till läkare. En annan möjlighet är att bygga ut telepatologin så som man gjort i Kalmar.

”Räcker med 3-4 centrum”


För att få en medicinskt effektiv cancervård behövs egentligen bara tre, fyra centrum i landet, menar Kjell Asplund. Men istället utgår man från nuvarande regionindelning med sex centrum.

– Det stod tidigt klart att om något ska ske snabbt måste det ske med befintlig regional sjukvårdsstruktur. Vi kan inte inrätta en särskild struktur för cancervården, konstaterar Kjell Asplund.

FAKTA:
▼ Socialstyrelsen håller i utvecklingspengarna för regionala cancercentrum. För att regionerna ska få del av dessa krävs att de lämnar in en beskrivning av hur de planerar att arbeta med den regionala cancervården. Det ska ske under april.

SKL har i uppdrag att hålla i en försöksverksamhet för att öka tillgängligheten och minska köerna i cancervården. För att delta krävs en anmälan under april.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera