Nyhetsarkiv

Regeringens förslag: AT blir BT 2020

Höstterminen 2026 kan de första läkarna som genomgått den nya läkarutbildningen påbörja sin bastjänstgöring – en förändring som också betyder att AT försvinner. Detta om regeringens förslag blir verklighet.

Sjukhusläkaren har i tidigare artiklar beskrivit hur den nya bastjänstgöringen, BT, kan tänkas se ut. Nu vet man. Regeringen presenterade under onsdagen sitt förslag, som till stor del bygger på Jens Schollins utredning.

– Den första reaktionen när jag såg pressmeddelandet var ”äntligen, nu kan vi börja titta på det egentliga förslaget”. Mycket av det som vi har jobbat för finns med – att det ska vara en fristående del av specialiseringen, att Socialstyrelsen ska jobba fram en föreskrift utifrån en målbeskrivning och att man jobbar med kompetensmål och målstyrning till exempel, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation som arbetat med frågan sedan 2010.

Däremot finns det fortfarande delar som saknas, menar hon.

– I förslaget görs ingen bedömning om vilka anställningsförhållande som ska gälla för BT. Läkarförbundet vill att BT ska utgöras av en egen tidsbegränsad anställning som är reglerad i kollektivavtal.

En bastjänstgöring förutsätter att läkarutbildningen förändras enligt det utredningsförslag som tidigare presenterats – vilket bland annat innebär att grundutbildningen förlängs till sex år och leder direkt till läkarlegitimation. BT är också tänkt att fungera som en brygga mellan grundutbildningen och specialiseringstjänstgöringen. Uppdelningen innebär också att lärosätena ansvarar för läkarutbildningen hela vägen fram till läkarlegitimation och att ansvaret för BT ska ligga på hälso- och sjukvårdens huvudmän. Eftersom AT försvinner gör även landstingen skyldighet att tillhandahålla tjänst för allmäntjänstgöring så. Istället, skriver man i promemorian, ska ”ett tillägg om att det i landstingen ska finnas möjlighet till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet”. På så sätt menar man att de flaskhalsar som idag finns i AT-systemet ska försvinna.

– Vi är väldigt glada med att man väljer att gå vidare med det här. Äntligen kan alla läkare få tillgång till en bra och strukturerad introduktion. Och att man vågar modernisera utbildningskedjan så att vi kan möta dagens och morgondagens behov. Det här ger oss också möjligheten att ta med de bra inslagen från AT och samtidigt åtgärda de brister som finns med systemet, säger Sofia Rydgren Stale och fortsätter:

– Men Läkarförbundet anser att det är helt nödvändigt att införa krav på extern granskning av kvaliteten på BT. Vi uppmanar därför regeringen att via Socialstyrelsen ställa samma krav på utbildningskvalitet och extern granskning som man idag gör på specialisttjänstgöringen ST.

Enligt förslaget kommer endast två placeringar att vara obligatoriska – tre till fyra månader i primärvård respektive tre till fyra månader i akutsjukvård. Man skriver också att ”ytterligare tjänstgöringsställen inte ska regleras men att kunskaper inom psykiatri särskilt bör beaktas och rymmas inom bastjänstgöringen”. Bastjänstgöringen bör, utöver de två obligatoriska placeringarna, innehålla maximalt ytterligare två placeringar. Alltså kan BT som minst innehålla två placeringar och som mest fyra. BT kommer att vara målstyrd istället för tidsstyrd, där normtiden väntas vara ett år och den absolut kortaste sex månader.

Förslaget presenterar också tio lärandemål som bastjänstgöringen ska leda till att man uppnår: ”akuta, livshotande sjukdomstillstånd – vanligaste sjukdomstillstånden – medarbetarskap och ledarskap – etik, mångfald och jämlikhet – vårdhygien och smittskydd – lagar och föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation – kommunikation – sjukdomsförebyggande arbete – läkemedel – övriga kompetenser”.

De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Eftersom de första studenterna på den nya läkarutbildningen väntas börja höstterminen 2020 kommer BT till en början främst fungera som en introduktion till den svenska sjukvården för läkare med utbildning utanför Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera