Nyhetsarkiv

Regeringen: ”Landstingen ska vara med och prissätta läkemedel”

I dag är priserna på äldre läkemedel i Sverige i många fall högre än i jämförbara länder i Europa, konstaterar regeringen.

Det har bland annat lett till att landsting och regioner sedan 2012 slutit hemliga och uppfinningsrika rabattavtal med läkemedelsbolag för läkemedel som ingår i förmånssystemet.

Region Skåne ingick våren 2012 ett avtal med ett läkemedelsföretag som innebar att företaget skulle betala en viss summa till Region Skåne beroende på hur mycket av ett visst läkemedel som såldes. I Västra Götaland och Stockholm har liknande avtal slutits.

Vann rättslig prövning

I en lång rad rättsliga processer hävdades att avtalen stred mot lagen om offentlig upphandling, men under 2012 vann Region Skåne, Västra Götaland och Stockholm målen, eftersom avtalen inte bedömdes handla om en myndighets anskaffning av en vara eller tjänst mot ersättning.

I och med att de rättsliga processerna var över såg det ut som att det var fritt fram för landstingen att sluta egna samarbetsavtal med läkemedelsbolag.

Men då anmäldes samarbetsavtalen till TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) som i början av förra året förbjöd Region Skåne att ingå eller förnya prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel som förskrivs på recept inom läkemedelsförmånerna. Motiveringen var att TLV enligt lagen om läkemedelsförmåner har ensamrätt att sätta priser inom förmånssystemet.

Beslutet överklagades, men TLV vann målet i Förvaltningsrätten i Stockholm. En dom som överklagats till Kammarrätten, som ännu inte avgjort ärendet.

Inte förhandlingsbart

I regeringens proposition framgår dock att om de rättsliga processerna slutar med en dom till TLV:s fördel så kommer regeringen förmodligen att ändra TLV:s ensamrätt att sätta priser inom läkemedelsförmånen i en författning.

För regeringen är det inte förhandlingsbart att i framtiden hålla landstingen utanför prissättningen av förmånsbestämda läkemedel eftersom det är i landstingen förskrivningen sker och det bara är landstingen själva som kan förhandla ner priserna med volymavtal.

Regeringen ser flera fördelar med att involvera landstingen i prissättningen och att de tillåts sluta samarbetsavtal med läkemedelsföretag. Skälet är inte bara att det leder till lägre priser utan även att parterna med samarbetsavtal kan följa upp läkemedlens effekt i den kliniska vardagen vilket förväntas ge patienterna bättre läkemedelsbehandling och läkemedelsföretagen nya behandlingsindikationer, vilket i slutändan leder till att fler patientgrupper kan dra nytta av läkemedlet.

Regeringens vill dock att samarbets­avtalen sker på nationell nivå, för att inte underminera målet om en jämlik vård.

I propositionen föreslås därför att landstingen och läkemedelsföretagen involveras i arbetsprocessen då TLV fastställer läkemedelspriserna i förmånssystemet.

Regeringen vill också att TLV överväger att blanda in landstingen mer än idag när det gäller att ta fram hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel för slutenvården.

IRP

I utredningen föreslogs först att Sverige, skulle införa en ny prissättningsmodell kallad ”internationell referensprissättning”, IRP, som finns i andra europeiska länder. Modellen går ut på att länderna följer varandras priser. Sänks priset i ett land följer priset automatiskt med nedåt i övriga länder.

Modellen fick dock stark kritik av vissa remissinstanser som menade att i ett sådant system tas ingen hänsyn till samhällsnyttan vid prissättningen och att internationella referenspriser skulle få långtgående negativa konsekvenser för de forskande läkemedelsföretagen, vilket leder till färre introduktioner av nya läkemedel.

Konkurrensverket menade också att prisjämförelserna inte skulle bli korrekta då det förekommer omfattande rabatter och återbetalningar på det officiella ”listpriset” ute i Europa, vilket inte förekommer i Sverige på nationell nivå.

Regeringen tog till sig kritiken och slopade förslaget om internationell referensprissättning för tillfället, men är missnöjd med att TLV:s fastställda ursprungspriser omförhandlas för dåligt under ett läkemedels livscykel och att läkemedlens nytta i den kliniska vardagen inte följs upp tillräckligt.

Utveckla svensk modell

Därför krävde regeringen en överenskommelse med Läkemedelsindustriföreningen om att utveckla den svenska modellen med takpris så att även äldre läkemedel som varit godkända i 15 år och saknar, eller har svag generisk, konkurrens inkluderas i systemet. Steg ett i överenskommelsen blir att den forskande läkemedelsindustrin genomför prissänkningar för alla läkemedel godkända 1998 eller tidigare.

Steg två blir att skapa föreskrifter som möjliggör successiva prisändringar.

Överenskommelsen i kombination med att TLV förväntas utveckla dagens värdebaserade prissättning, ska leda till besparingar på nära 3,5 miljarder kronor under fyra år.
Om den utvecklade takprismodellen inte fungerar hotar regeringen med att införa internationella referenspriser i ett senare skede.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera