Nyhetsarkiv

Privat ambulansbolag tar över driften – trots att det inte når regionens målsättningar

Det privata bolaget Premedic vann nyligen upphandlingen i ett av ambulansdistrikten i Skåne – fastän bolaget i flera år har varit långt ifrån att klara centrala målsättningar i utryckningsverksamheten. – Det understryker bara att målsättningarna inte har någon betydelse i praktiken, säger Åke Neman, huvudskyddsombud på Vårdförbundet.

Driften av ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra ambulansdistrikt, varav Region Skåne bedriver egen verksamhet i två av distrikten. Regionen utvärderar kontinuerligt verksamheterna i områdena utifrån ett antal centrala målsättningar, och i flera års tid har resultaten varit dyster läsning, som Sjukhusläkaren tidigare har rapporterat om.

Det privata bolaget Premedic vann nyligen upphandlingen i delar av distrikt 2 – Lund och Mellanskåne – och tar nu över efter Samariten Ambulans. Båda bolagen har under lång tid noterat dåliga siffror, men i fråga om exempelvis det centrala 90-procentsmålet, som handlar om att minst 90 procent av invånarna i Skåne ska nås inom 20 minuter vid ett Prioritet 1-uppdrag, har Premedic gång på gång haft de svagaste siffrorna. Regionen har också haft svårt att nå målen i sina distrikt, men har återkommande haft bättre resultat än de privata bolagen.

Läs mer: ”Ambulansbolag klarar inte målen – får fortsatt förtroende”

Åke Neman på Vårdförbundet har tidigare kritiserat att utvärderingarna är otydliga och inte får någon faktisk verkan. Han säger att det är uppenbart att resultaten i mätningarna inte har någon betydelse vid upphandlingarna.

– Målen måste var tydligare och bättre definierade. De måste framför allt vara realistiska, säger han.

– Vi måste också få bättre förutsättningar att nå målen. Hur många ambulanser finns per 100 000 invånare? Vi behöver mer resurser. Sedan måste vi titta på hela vårdkedjan. Vi rullar ut på alldeles för många uppdrag som egentligen inte borde vara ambulansuppdrag.

Han fortsätter:

– Det mest allvarliga är att vi inte når våra samhällsmedborgare inom den tidsram som är bestämd. Här finns vinster att göra kring patienternas akuta sjukdomstillstånd.

Samtidigt pågår en konflikt mellan Vårdförbundet och Premedic lokalt som i korthet handlar om att parterna tolkar kollektivavtalets ramar för arbetstidsförkortning olika, vilket enligt fackförbundet leder till att de anställda inte får den arbetstidsförkortning som de har rätt till. Vårdförbundet har flaggat för att det avser att driva frågan arbetsrättsligt om bolaget inte hörsammar förbundets krav.

Det är svårt att tolka det på något annat sätt. Åke Neman, huvudskyddsombud på Vårdförbundet

Kenneth Karlsson, vd på Premedic, säger att bolaget följer gällande avtal och gör allt för att nå de målsättningar som regionen har satt upp. Han påpekar att möjligheterna att nå utryckningsmålen beror på flera faktorer, inte minst de geografiska aspekterna. Enkelt uttryckt är det lättare att nå målen i närheten av större städer, där avstånden inte är lika långa.

– Det är ju politikerna som sätter upp målsättningarna, som varierar mellan olika regioner. Vi gör givetvis allt vi kan för att nå målen. Vi har lämnat in en dimensioneringsplan för distrikt 2 med antal ambulanstimmar, och vi tror och hoppas att det ska vara tillräckligt.

Förra mandatperioden meddelade det dåvarande rödgröna styret, med stöd av Sverigedemokraterna, att distrikt 2 skulle tas tillbaka i offentlig regi. Socialdemokraterna hade gett löften om att ta tillbaka all ambulansverksamhet i Skåne och skapa ett mer sammanhållet system. Sommaren 2019 stod det dock klart att regionen inte kommer att stå för hela driften framöver. Sverigedemokraterna hade ändrat sig, och valt att ta intryck av Alliansens hållning.

– De aktörer som utför upphandlad vård för regionens räkning ska följa de mål och riktlinjer som är uppsatta, säger regionrådet Niclas Nilsson (SD).

– Det är självklart ett stort problem att målen med en tillgänglig ambulanssjukvård inte nås. Medborgarna ska kunna lita på att en ambulans kommer fram i rimlig tid vid en akutsituation. Region Skåne ska aldrig nöja sig, varken i de egna distrikten eller de upphandlade, med dåliga resultat.  Dessa behöver därför analyseras och arbete ske för att öka måluppfyllelsen.

Åke Neman ger dock inte mycket för Niclas Nilsson svar. Han kallar politikernas tal om vikten av målsättningarna för tomma ord.

– Det är svårt att tolka det på något annat sätt…

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera