Nyhetsarkiv

Pristagare: Stärk myndigheter med oberoende experter

Det är av stor vikt att stärka svenska myndigheter med oberoende kvalificerade experter som kan värdera vetenskapliga rön och sätta en agenda. Det säger Lars-Magnus Andersson, ordförande för Svenska infektionsläkarföreningen, som besökte Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte.

– SKR är en intresseorganisation som har till huvudsaklig uppgift att företräda regionernas intressen. SKR har inte i uppdrag att se till vad som är bäst ur ett nationellt perspektiv. Det finns en inbyggd konflikt i systemet som vi behöver prata mer om, säger han.

Svenska infektionsläkarföreningen har sedan i mars förra året anordnat öppna webbinarier som har gjort det möjligt för intresserade att ta del av aktuell vetenskap och utbyta erfarenheter om covid-19. SILF utmärkte sig också under förra året genom att tillsammans med Svensk förening för klinisk mikrobiologi och Svenska hygienläkarföreningen snabbt ta fram ett vårdprogram för covid-19. Insatserna ledde till att föreningen belönades med Sjukhusläkarnas utmärkelse Friska sjukvårdspriset, vilket Sjukhusläkaren tidigare har rapporterat om.

Lars-Magnus Andersson, som till vardags arbetar som verksamhetschef och överläkare på Östra sjukhuset i Göteborg, beskriver hur det under arbetets gång uppstod en diskrepans mellan SILF:s tolkning av faktaunderlag och vad svenska myndigheter med Folkhälsomyndigheten i spetsen rekommenderade.

– Det slog mig att det verkar som att myndigheternas interna vetenskapliga kompetens har avlövats. Tidigare fanns experter på Socialstyrelsen som var ojäviga och som kunde sätta en agenda. Det är ett bekymmer att myndigheterna i dag har så pass stora uppdrag, samtidigt som de inte längre har samma kompetens internt, säger han.

Med hänvisning till inte minst Riksrevisionens rapport 2017:3, som ventilerar centrala problem med SKR:s roll i styrningen av vården, lyfter Lars-Magnus Andersson fram flera kritiska punkter med regeringens samarbete med organisationen.

– När staten skriver avtal med en intresseorganisation förlorar vi vår medborgerliga rätt till insyn. Förvaltningslagen gäller inte, och man kan inte ställa SKR till svars på samma sätt som en myndighet. Det blir en kortslutning i systemet, säger han.

Vi tar vårt ansvar. Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte anordnades digitalt för andra året i rad på grund av pandemin. Cirka 50 personer deltog i samband med fredagens möte.

– Det är roligt att se ett sådant engagemang, säger Karin Båtelson, ordförande i föreningen.

– Vi jobbar vidare och tar vårt ansvar. Vi måste våga säga ifrån, resonera och ta diskussionen när vi ser att saker är knepiga på jobbet.

I fråga om motioner drev Sjukhusläkarna i Stockholm att Sjukhusläkarna centralt ska få i uppdrag att genomlysa skyddsombudens inflytande, att bevaka att lagen om skyddsombudens inflytande följs, samt att arbetstagare aldrig ska åläggas bevisbörda för uppkomsten av någon typ av arbetsskador. Deltagarna på fullmäktigemötet gick på styrelsens linje och biföll frågorna om skyddsombudens inflytande, medan föreslaget om bevisbördan avslogs.

En återkommande fråga som också behandlades av fullmäktigemötet är rätten till ekonomisk ersättning vid arbetad övertid. Sjukhusläkarna i Lund argumenterade för vikten av att yrkesföreningen verkar emot att läkare avtalar bort rätten till ekonomisk ersättning. Styrelsen menade i sin tur att föreningen redan arbetar med frågorna och fullmäktige landade i samma slutsats, frånsett en att-sats om att föreningen uttryckligen också ska uppmärksamma övertidsfrågan för läkare inom privat sektor som bifölls.

Sjukhusläkarna i Lund hade därtill skrivit en motion om att stärka yrkesföreningens demokratiska organisation, och tryckte på vikten av att styrelsen verkar för att alla medlemmar har aktiv representation både nationellt och regionalt via sin yrkesförening. Även den motionen ansågs vara besvarad.

Under mötet omvaldes Bengt von Zur-Mühlen till förste vice ordförande till om med ordinarie fullmäktige 2023. Shokoufeh Manouchehrpour, Sten Östenson och Jonas Holm valdes om som styrelseledamöter, och Magnus Hellström fick förnyat förtroende som suppleant.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera