Nyhetsarkiv

Premiär för ny chefläkarutbildning

Syftet med utbildningen är att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med förbättrad patientsäkerhet i svensk sjukvård.

Vi har identifierat chefläkarna som en av de viktigaste grupperna i svensk sjukvård när det gäller att initiera och driva patientsäkerhetsfrågor.

Hittills har det inte funnits någon särskild utbildning för chefläkare. En inventering av uppdragsbeskrivningar som vi gjort visar att chefläkaruppdraget varierar mycket mellan olika sjukhus och landsting.

De flesta chefläkare handlägger Lex Maria-ärenden och är kontaktpersoner mot Socialstyrelsen. De arbetar också med beläggnings- och vårdplatsfrågor. Vissa chefläkare deltar i sjukhus- respektive landstingsledning och kan på så sätt få en mer övergripande och proaktiv roll när det gäller patientsäkerhetsfrågor. Övriga chefläkaruppdrag varierar stort mellan de olika sjukhusen/landstingen.

Chefläkarutbildningen består av två kurstillfällen, 1 resp 2 dagar. Första dagen ligger under Riksstämman 2013, fredagen den 6/12. De följande två dagarna genomförs som ett internat i februari 2014.

Temat för dag 1 är: Vilka krav och förväntningar finns det på chefläkaren? Under dagen belyses frågan från landstings- och sjukhusdirektörsnivå.

Generaldirektören för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) presenterar den nya myndigheten och IVO:s syn på chefläkarrollen. Socialstyrelsens tillsynsrapport 2012 presenteras och frågan om vilka de svåra och potentiellt farliga medarbetarna är kommer att diskuteras. Dagen avslutas med att en erfaren chefläkare reflekterar under titeln ”Vad har jag lärt mig under 15 år som chefläkare?”

Innehållet under internatdelen av kursen är delvis fastlagt (kritisk analys av metoder och verktyg, teoretisk säkerhetskunskap, fallbeskrivningar, ledningens engagemang), men kursledningen önskar också få in kursdeltagarnas önskemål om programpunkter.

Chefläkare Pelle Gustafson,
Patientförsäkringen LÖF

Docent Thomas Lindén,
Sveriges Läkarförbunds chefsförening

Professor Hans Rutberg,
Hälsouniversitetet i Linköping och Svenska Läkaresällskapet

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera