Nyhetsarkiv

Politiker, ge oss klara besked!

När slipper vi landstingens arbetsgivarmonol?
/Fredrik Broman, överläkare Falun

Vad tänker ni göra åt den hotande bristen på sjukhusspecialister?

Idag talas det mycket om bristen på allmänläkare inom primärvården. Men Sverige står också inom en snart framtid inför en hotande brist på sjukhusspecialister, dels på grund av stora pensionsavgångar och dels för att det snålats när det gäller att utbilda nya sjukhusspecialister.
Vad är er strategi för att möta problemet?

/Torbjörn Linde, överläkare, specialmedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Varför skapar ni inte ett ekonomiskt system så att akutsjukvården kan stå på egna ben?

Varför ger ni inte sjukvården ett ekonomiskt styrsystem som gynnar verksamheten och omhändertagandet av akuta patienter?
Idag tvingas vi operera ett visst antal höftproteser för att ha råd att ta om hand akuta frakturer.

/Carl Ekholm, överläkare, ortoped, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Hur stor del av BNP bör gå till vården?

/Gunnar Green, anestesiolog, Östersund

Kan ni tänka er skattereduktion för donationer till forskning?

Hur ställer ni er till att företag eller privatpersoner kan donera pengar till forskningsverksamhet och erhålla skattereduktion som är lika stor som donationen för att på så sätt främja svensk forskning?

/Per Windh, plastikkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Landets cancerpatienter får inte vård på lika villkor. Vad ska du göra åt det?

Till Ylva Johansson:
Jag är bekymrad över att det offentliga vårdutbudet börjar se olika ut i olika delar av landet.
I vissa landsting skär politikerna bort till exempel nyare cytostatikabehandling av kostnadsskäl, trots att cancervård är högprioriterat enligt prioriteringsutredningen.
Det finns också olika åtagande beträffande IVF-behandling och t ex cocheaimplantat.
Hur tycker du att detta rimmar med hälso-och sjukvårdslagens princip om rätt till vård på lika villkor? Hur tänker regeringen se till att lagen följs?

/Ingrid Sandhall, överläkare, Landskrona

Varför har utbyggnaden av primärvården misslyckats trots storsatsningar?

Varför har utbyggnaden av primärvården till stora delar misslyckats trots
att politikerna påstår att man satsar på primärvården.

/Ebba Curman, Norrköping

Hur vill ert parti skapa resurser så att fler patienter får del av nya behandlingsmöjligheter?

Den medicinska utvecklingen medför hela tiden utökade behandlingsmöjligheter av olika sjukdomstillstånd. Samtidigt leder det till ökande kostnader för sjukvården.
Hur skall samhället möta dessa ökande kostnader?
Skall en större del av skatteintäkterna anslås till sjukvården?
Skall kostnadsökningen finansieras genom ökade egenavgifter?
Skall en ökad prioritering göras beträffande vilka diagnoser och behandlingar som skall betalas med skatteintäkter?
Andra lösningar?

/Bengt Larsson, överläkare i Hudiksvall.

Hur ska ni skapa incitament för oss som arbetar inom vården?

Hur skapar ni incitament för oss i sjukvården att bli mer effektiva?

/Pia Löwhagen Hendén, anestesiolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Varför skulle planekonomi fungera inom sjukvården när det inte gör det i någon annan tjänstesektor?

I dag saknas ekonomiska incitament att arbeta effektivt inom sjukvården.
Ofta är det någon annan som tar hem effekten av en rationalisering.
Ett av många exempel är titthålskirugi. Där är den stora vinsten uteblivna sjukskrivningar. Rationaliseringsvinsten tillfaller Försäkringskassan som är statlig, medan sjukhusen som är landstingsägda inte tjänar ett öre, utan istället drar på sig ökade materialkostnader.
Ett annat exempel som inte stimulerar till effektivt arbete är det vansinniga systemet att beställa och betala för en viss volym av vård, exempelvis hjärtinfarkter eller höftproteser.
Gör man fler får man inget betalt för det. Vem vill då anstränga sig att bli effektivare?
Kan ni förklara vad det är som skiljer sjukvården från andra tjänster när det gäller att göra verksamheten effektiv?
Vad är det som gör att ni menar att planekonomi fungerar inom sjukvårdssektorn när den inte gör det i någon annan tjänstesektor?

/Göran Holmberg, Stockholm.

Hur ser ert parti på landstingens framtid? Hur många? Inga alls? Norgemodellen?

/Eva Spetz, gynekolog, Östersund.

Hur vill ni lösa frågan om resursbristen inom sjukvården utan att tillgripa försäkringslösningar?

/Per Flisberg, Ramlösa.

Vad tänker ert parti göra åt arbetsmiljön?

Arbetsmiljön inom sjukvården har försämrats markant efter alla personalneddragningar och omorganisationer.
För oss som arbetar inom sjukvården känns det som att politikerna inte bryr sig. Tänker ditt parti arbeta för att förbättra sjukvårdens arbetsmiljö under nästa mandatperiod? Hur i så fall?
Är ni beredda att satsa pengar på att förbättra arbetsmiljön t.ex. genom att anställa mer personal?

/Anna Rask-Andersen, MD, PhD Akademiska sjukhuset i Uppsala

När skall sjukvårdsadministrativa beslut blievidensbaserade?

I dag räcker det med att den politiska majoriteten i landstinget tror på något för att det skall räcka för strukturomvandlinar i milijardklass?
Skall politiker undantas från ansvarsfrihet då kostsamma satsningar ej visar sig fungera?

/Stig-Eric Åström, Norrköping

Hur ska det skapas resurser och vem ska bestämma vilken vård som ska ges?

Tekniska och medicinska innovationer gör det möjligt att vårda och bota fler och fler sjukdomar. Allt fler blir äldre med mer vårdbehov.
Hur vill ditt parti skapa resurser till detta och vem ska bestämma vilken vård som ska ges?
Kan ert parti som en lösning tänka sig alternativa driftsformer på bred front, alltså även för akutsjukhus?

/Helene Andersson-Molina, Norrköping

Vad tänker ni göra åt bristen på vårdplatser?

Antalet vårdplatser på akutsjukhusen har minskats drastiskt under senare år utan att kommunerna byggt ut motsvarande platser i äldreomsorgen.
Detta har lett till att alltför många äldre multisjuka skickas hem för tidigt eller vårdas på fel avdelningar på sjukhus.
Är detta försvarbart? Om, inte, vad vill ert parti göra åt den dåliga samverkan mellan huvudmännen?

/Bengt von zur Mühlen, överläkare, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kan ni tänka er att rusta ner sjukvårdsbyråkratin?

Från politikerhåll skryts det ofta vitt och brett om hur bra vår svenska sjukvård är i en internationell jämförelse.
Vi som arbetar på verkstadsgolvet vet att nedrustningen inom vården är allvarlig.
När får vi se en strukturomvandling inom vården med mer pengar till kärnverksamheten som grundas på en effektivisering och nedrustning av sjukvårdsbyråkratin ?

/Kjell Lundberg, överläkare, medicinskt ansvarig läkare (MAL) kirurgiska kliniken, Hudiksvall

Hur mycket tid har du auskulterat inom vården för att se hur vanlig vård fungerar?

/Mats Nilsson, öronläkare, Östersund

Hur vill ni organisera sjukvårdsregionerna?

Landstingens vara eller icke vara – hur vill ni att Sveriges framtida sjukvårdsregioner ska organiseras?

/Fredrik Sund, överläkare, i Uppsala.

Hur skall man jämställa jämlik vård inom Sverige?

Till exempel de nu i medierna aktuella skillnaderna inom cancervården.

/Ingela Kristiansen, barnläkare i Östersund

Vad vill ni göra åt problemet med läkarnas fortbildning?

En stor och viktig framtidsfråga är läkarnas fortbildning som idag är eftersatt. En del landsting har dessutom skärpt det centrala avtalet mellan Landstingsförbundet och läkemedelsindustrin så att följden blir ännu större krav på landstingen när det gäller fortbildning.
Samtidigt står Sverige inför en hotande specialistbrist på grund av pensionsavgångar.
Behovet av fortbildning är alltså stort och ökande. Har ert parti uppmärksammat dessa problem och vad vill ni i så fall göra åt dem?

/Tönis Lunt, ögonspecialist

Vad ska ni göra åt orättvisa ersättningar?

Ersättningsnivån för en viss diagnos dvs sjukdom regleras via en schablon, sk DRG-poäng, Men DRG-poängerna är missvisande. Exempelvis är den för frikostig för vissa ortopediska ingrepp som höftprotes jämfört med operationer för grovtarmscancer.
På grund av detta drabbas vi av felaktigt beräknad budget vilket har konsekvenser för vår verksamhet.
Vad tänker ni göra åt detta?

/Vincent Ugarph, Hudiksvall.

Hur ska svensk sjukvård få resurser att ta emot patienter från övriga Europa?

Som EU-medborgare har du idag rätt att söka vård i annat EU-land om du inte kan få vård inom rimlig tid i hemlandet.
Det innebär nya möjligheter för svensk specialistsjukvård att växa och utvecklas, men också kostnader om vi inte kan konkurrera och svenska patienter söker vård utomlands,
Svensk sjukvård är idag inte uppbyggd på konkurrens mellan olika vårdgivare. Hur vill ert parti göra det ekonomiskt möjligt för svensk sjukvård att ta emot patienter från övriga Europa?
Hur löser man kö-problemet? Ska svenska sjukhus kunna ta patienter från övriga Europa före svenska patienter?

/Ulrika Smedh, Lund

Vem ska ansvara för vad?

Vem anser ditt parti skall ansvara, styra och finansiera specialistvården respektive primärvården i Sverige? Kommunerna, landstingen eller staten?

/Ingrid Silverberg

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera