Nyhetsarkiv

Påståendena krympte till fem incidenter som utreddes och avskrevs

I de interna och externa utredningar som gjordes på sjukhuset efter TV-programmet kunde underskötaren Peter Magnusson bara erinra sig fem incidenter under de fem år han arbetat på intensivvårdsavdelningen där han menade att det förekommit diskriminerande vård.

Peter Magnusson lämnade aldrig in avvikelserapporter på incidenterna när de inträffade, och inte heller efteråt, trots upprepade uppmaningar från ledningen och trots att det enligt sjukhusets rutiner är alla anställdas skyldighet att incidensrapportera händelser som kan äventyra patientsäkerheten.

Samtliga incidenter utreddes. Slutsatsen av granskningarna blev att det inte förekommit diskriminerande vård i något av fallen. Däremot hade det förekommit personalkonflikter. I samtliga fall, med ett undantag, hade den av Peter Magnusson påstått ojämlika vården inträffat när Peter Magnusson arbetade natt tillsammans med två sjuksköterskor vilka han haft konflikter med.

På det i hemlighet inspelade mötet med klinikledningen den 24 februari frågar verksamhetschefen Kajsa Giesecke Peter Magnusson om det finns något annat fall där han tycker att det varit risk för patientsäkerheten, där någon annan än de två sjuksköterskorna varit inblandad.

Peter Magnusson svarar då: Nej, det tror jag inte.

Sjukhusläkaren har lyssnat igenom de över 8 timmar hemliga inspelningar som Peter Magnusson gjorde under de möten han hade med klinikledningen där syftet var att reda ut om det förekom patientfarlig invandrarfientlighet på kliniken.

På bandet från mötet den 24 februari 2009 lämnar Peter Magnusson sin fullständiga redogörelse. Samtliga incidenter han beskrivver har inträffat då han arbetat med två sjuksköterskor, förutom en incident med en undersköterskekollega.

Incidenterna
1. En undersköterska ska under en diskussion i fikarummet ha uttalat: ”Jag förstår inte varför de är så rädda för att dö, de har ju sina religioner”. Därefter ska undersköterskan ha uppträtt olämpligt mot en äldre kvinna av utländsk härkomst som kräkts.

Undersköterskan ska när hon gjorde rent ha dragit ner täcket och låtit den äldre kvinnan ligga oskyld i bara blöjor, trots att sonen till den äldre kvinnan med handrörelser visat sitt ogillande. Händelsen avvikelserapporterades aldrig. Inga klagomål inkom från patienten eller patientens anhöriga, men undersköterskan rapporterade morgonen därpå gråtande vad som hänt under arbetspasset till chefsjuksköterskan med orden ”Peter anser att jag är rasist, men det är jag inte”.

2. Sjuksköterska A ska 2006 ha sagt till sonen till en äldre kvinna som kommit in till intensivvårdsavdelningen efter en hjärtinfarkt: ”kan hon inte prata svenska efter 14 år i Sverige”.

Sonen ska då ha svarat att modern haft ett slaganfall och inte kunde tala. Peter Magnusson menar att han fick trösta sonen i en timmes tid. Sjuksköterskan har en annan version. Ingen avvikelserapport skrevs. Händelsen rapporterades inte till någon efteråt. Inga klagomål från patienten eller sonen inkom.

3.Sjuksköterska B ska ha uppträtt respektlöst mot en stor grupp anhöriga som samlats kring en svårt sjuk döende äldre kvinna av utländsk härkomst.
Sjuksköterskan ska ha varit raljerande och bland annat sagt: ”Herregud ska det behöva vara sånt liv”. Hon ska också ha ställt sig i korridoren och suckat högljutt mitt framför de anhöriga. Sjuksköterskan ska också ha underlåtit att sätta igång en dialysapparat i tid.

Ingen avvikelserapport skrevs. Händelsen rapporterades inte till någon. Inga klagomål inkom från de anhöriga. Den medicinskt ledningsansvarige läkaren som hade jouren och var på plats hos patienten under natten uppger att det inte var något avvikande eller anmärkningsvärt i sjuksköterskans omvårdnad av patienten och att dialys i det läget saknade betydelse.

4. Sjuksköterska B ska inte ha varit stöttande och omtänksam mot en patient som efter en operation hade smärtor. Hon ska inte ha kontrollerat om patienten behövde mer smärtlindring. Sjuksköterskan ska ha svarat Peter Magnusson när han efterfrågade mer empati från hennes sida att: ”Jag pratar inte arabiska”.
Vid ett tillfälle tappar patienten blodtrycket och sjuksköterskan larmar läkare som åtgärdar problemet.
Ingen avvikelserapport skrevs. Händelsen rapporterades inte till någon. Inga klagomål kom in från patienten.

5.Sjuksköterska A ska ha riskerat en romsk mans liv genom att inte slemsuga honom och hålla luftvägarna fria. Motivet till detta ska ha varit att sjuksköterskan har invandrarfientliga åsikter.

Peter Magnusson menar också att sjuksköterskan felaktigt beordrat honom att lägga ett värmetäcke på patienten, vilket han vägrar.

En omfattande händelseanalys görs av sjukhuset som kommer fram till att patientens säkerhet inte äventyrades av ojämlik vård. Däremot har vården av patienten varierat beroende på vilken undersköterska som varit på salen, menar den medicinskt ledningsansvarige läkaren.

Märkligt mönster

När han går igenom övervakningskurvorna från natten så upptäcker han ett märkligt mönster. Patientens saturation pendlar upp och ner med tvåtimmarsintervaller.

Förklaringen visar sig, enligt honom vara att Peter Magnusson och en kvinnlig undersköterska under natten löser av varandra på salen ungefär varannan timme. När Peter Magnusson är på salen med sjuksköterskan så går patientens saturation ned, vilket indikerar bristande vård.

När den andra undersköterskan är i samarbete med sjuksköterskan normaliseras vårdsituationen och saturationen går upp.

Konflikt en högriskfaktor

Den medicinskt ansvarige läkaren säger till Sjukhusläkaren att det är sällan man kan bevisa att någonting inte har med ojämlik vård eller främlingsfientlighet att göra, men om sjuksköterskan av rasism skulle ägnat sig åt ojämlik vård som hon anklagats för så skulle inte saturationen gått upp när hon arbetade med den andra undersköterskan. Övervakningskurvorna, menar han, talar istället starkt för att vården av patienten blev påverkad negativt av att sjuksköterskan och Peter Magnusson hade en konflikt, vilket han menar är en allvarlig patientrisk eftersom intensivvård är högriskvård där det är a och o att teamarbetet fungerar.

Efter att Peter Magnusson redogjort för de fem incidenterna får han frågan av Kajsa Giesecke om det finns fler fall.

Han svarar då: Nej, inte som rör patienter.

Under 2009 intervjuas samtliga anställa på IVA om det finns en rasistisk kultur där invandrare får sämre vård. Ingen säger sig har varit med om situationer där invandrare har behandlats ojämlikt. Inga klagomål från patienter på ojämlik vård inkommer.
Chefläkaren Lennart Rosenborg uppger att inga avvikelserapporter inkommit varken före eller efter SVT Debatt om ojämlik vård.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera