Nyhetsarkiv

Pascal kräver dubbeldokumentation

Mycket hände på en gång när Pascal infördes sommaren 2012. I informationsfloden efter införandet, driftstörningarna och felrapporterna var det långt ifrån alla som fick klart för sig att ordinationer i Pascal också måste registreras i journalsystemet.

Orsaken är att förskrivningar i Pascal lagras hos Apotekens Service i dosregistret i bara 15-18 månader, medan patientjournalen måste sparas i minst 10 år.

Bryter mot patientdatalagen

Om dubbelregistrering inte görs i patientjournalen försvinner all information om ordinationer, och då uppfylls inte kraven i patientdatalagen, enligt Karina Tellinger på CEHIS, SKLs beställarorganisation för Pascal.

Konsekvensen av detta är att dokumentation av patientens dosläkemedel behöver göras även i journalen. Rutiner för detta beslutar respektive vårdgivare, säger Karina Tellinger.

Rent praktiskt blir det ingen enkel nöt att knäcka eftersom endast journalsystemen Systeam Cross och VAS i dag är integrerade med Pascal och klarar att importera data därifrån. Men återläsningsfunktionen i VAS är ny och det kan finnas landsting där lösningen ännu inte implementerats.

Många ovetande

Sjukhusläkaren har haft kontakt med läkare på några av de större sjukhusen i Sverige och enligt dem är kravet på dubbeldokumentation inte väl känt bland förskrivarna. Det ser alltså ut som att nya orosmoln är på väg att segla upp för de vårdgivare som inte har sett till att patientdatalagens krav på lagring av information följs.

– Vi har fått in en del kritik om dubbelregistrering i Pascal och journalsystem. Många landsting vill genomföra en helintegrering med journalsystemen när NOD* (Nationell Ordinationsdatabas) och en gemensam läkemedelslista för alla patienter kommer, säger Karina Tellinger.

NOD kommer att erbjudas vårdgivare successivt under 2013. Rent konkret innebär det en möjlighet att helt integrera journalsystemets lokala läkemedelslista med NOD och den samlade läkemedelslistan där. Till skillnad från dosregistret kommer NOD att juridiskt vara en del av journalen och nationell patientöversikt, NPÖ. I ett första skede kommer NOD enbart att lagra ordinationer i öppenvården.

När NOD integreras i journalsystemen sker förskrivning/ordination vid ett tillfälle och ingen dubbelregistrering behövs för att möta kraven i patientdatalagen. Beroende på landsting och journalsystem kan integreringen ta olika lång tid.

Bråttom

Risken för att tappa information om förskrivning som gjorts i Pascal kan innebära att det blir bråttom att få ihop NOD med journalsystemen. Redan under hösten 2013 löper lagringstiden ut hos Apotekens Service för de första förskrivningar som gjordes i Pascal sommaren 2012.

Efter bitvis tuffa inkörningsproblem under hösten 2012 har nu ett batteri av åtgärder genomförts för att göra Pascal snabbare och driftssäkrare.

– Pascal är ett fönster mot hela kommunikationskedjan. När en del i kedjan inte svarar, då har Pascal inte heller kunnat svara. De åtgärder som genomförts har bidragit till ökad stabilitet i kedjan och ett snabbare system, säger Karina Tellinger.

– Vi har daglig kontakt med vårdgivare och begär in incidentrapporter, och mäter även driftstörningar kontinuerligt. Vi kan se att problemen var som störst under senhösten och att det nu fungerar betydligt bättre, berättar Ellen Hyttsten, vd på Inera (SKL:s utförarorganisation).
Förutom åtgärder för bättre driftssäkerhet har bland annat den efterlängtade möjligheten att ändra ordination införts.

Dosrecepten stämmer inte med läkemedelslistan

Det finns dock en hel del kvar på åtgärdslistan. Karina Tellinger och Ellen Hyttsten är väl medvetna om den kritik som finns. Ett särskilt bekymmer är att de två utskrifter som kan göras från Pascal, dosrecept (receptinformation) och ordinationshandling (patientens aktuella läkemedelslista), kan skilja sig åt i en del fall. Det innebär att dosrecepten, som levereras tillsammans med dosläkemedlen, då inte stämmer med de läkemedel som finns i påsarna.

I de här fallen stämmer inte det förskrivaren ser på skärmen i Pascal med innehållet i dospåsarna och ordinationshandlingen – men inte med dosreceptet. Skälet till det är att Läkemedelsverkets regler kräver att vissa förändringar godkänns av farmaceut innan dosreceptet kan uppdateras.

– Vi måste få ihop det till en informationskälla som alltid går att lita på. Grundorsaken till problemet är att Läkemedelsverkets regelverk krockar med sjukvårdens regler och rutiner. Vi vill ha endast en lista som alltid går att lita på och har bett Läkemedelsverket att se över regelverket för dosrecept, säger Karina Tellinger.

Lämnar ut förskrivarkoden

Att nyregistrera en patient i Pascal kan vara en tidskrävande uppgift. Inte minst kan det vara svårt att ange vart dosläkemedlen ska levereras. En stötesten är att det krävs en personlig förskrivarkod för att göra registreringen. Hos vissa vårdgivare har en praxis utvecklats att andra personalkategorier får använda läkarens personliga förskrivarkod vid registreringen.

– Självklart tycker vi att förskrivarna ska kunna koncentrera sig på att förskriva. Det här tittar vi på hela tiden. Vi har också kontakter med apoteken om registervård, så att det ska bli lättare att hantera uppgifter om boenden och apotek, säger Karina Tellinger.

– Kraven på att personlig förskrivarkod ska anges kommer från Apoteket AB. I övrigt har vi arbetat mycket med den grafiska presentationen. Den information som importeras till Pascal när en ny patient läggs upp är nu enklare och tydligare, säger Ellen Hyttsten.

En del av diskussionen om Pascal har också satt fokus på själva dostjänsten. Hit hör exempelvis frågor som rör hur akuta ändringar av ordinationer genomförs och om det kan uppstå ”glapp” när ordinationer utförs i skiftet mellan dosproduktioner där läkemedel förpackas för förbrukning i 14 dagar.

– IT-stödet Pascal är en del i helheten, men frågeställningarna om dosläkemedel är betydligt större, säger Karina Tellinger.

– Hur snabbt nya dosläkemedel levereras efter en akut ändring är exempelvis reglerat i landstingens avtal med dosapoteken, förklarar Ellen Hyttsten.

*NOD = Nationell Ordinationsdatabas. En för förskrivaren gemensam informationskälla där uppgifter om varje enskild patients hela läkemedelsanvändning kan lagras och hämtas.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera