Nyhetsarkiv

PAL dominerade diskussionen på fullmäktige

Borde patientansvarig läkare, PAL, ingå i lagstiftningen eller inte, och ska Sjukhusläkarna arbeta för att det ska bli så? Den frågan engagerade Sjukhusläkarnas fullmäktige på den andra sammanträdesdagen. 

Att Sjukhusläkarna ska arbeta för införandet av en patientansvarig läkare, PAL, råder det enighet om. Det finns inskrivet som en punkt i föreningens verksamhetsplan för nästa år och är något som diskuterats utförligt även tidigare. Däremot råder det delade meningar om föreningen ska sträva efter att få till en lagändring som kräver att en patientansvarig läkare utses i de fall det behövs. En  patientansvarig läkare kan så klart även införas i en verksamhet utan att lagen kräver det.

Sjukhusläkarna Östra Skåne lämnade in en motion som yrkade på att Sjukhusläkarna ska arbeta för en ändring i lagtexten i IHSL § 29a så att där det idag står att verksamhetschefen om det är nödvändigt för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården, ska utse en fast vårdkontakt för patienten istället ska stå Patientansvarig läkare. 

Britten Klöfver-Ståhl som förde fram motionen, hon tycker att en lagstiftning vore bra.

– Jag tycker det ska stå i lagen, och sen om man följer lagstiftningen eller inte, det är en annan fråga. Men det kan vara bra att ha en lagstiftning att falla tillbaka på och för att kunna hänvisa till också för att skaffa finansiering för införandet av patientansvariga läkare.

Motionen om att arbeta för en ändring i lagtexten avslogs efter en votering med rösterna 14-10.

– Jag tycker det är viktigt att frågan kommit upp och tycker vi fått mycket stöd från spridda kollegor. Alla är överens om att frågan är viktigt, men vi är oense om vilken väg vi ska gå. Men att vi ska verka för att PAL ska finnas det verkar vi överens om, sa hon efter debatten.

Voteringsresultatet låg i enlighet med Sjukhusläkarnas styrelse, som föreslagit avslag på motionen. I styrelsen finns en majoritet för att PAL kan införas utan lagstiftning.

Anders Dahlquist, adjungerad i styrelsen förde i debatten fram att det handlar om att få till stånd en förändring bland läkarna själva.

– Jag tror det är viktigt att vi äger den här frågan ser till att den patient som behöver en PAL får det, sa han och sammanfattade senare:

– Jag tror vi kommer behöva driva opinionen, det är attityden hos våra medlemmar som är viktig att förändra, sa han.

Naomi Clyne, Sjukhusläkarna Lund ansåg att PAL är en principiellt viktig fråga som handlar om läkarnas ledarskap.

– Man kan absolut ha sjuksköterskor som tar det första ledet, men sedan handlar det om kliniskt ledarskap.

Att införa PAL utan att vara därtill tvingad av lagstiftning är något hon har lång erfarenhet av.

– Jag är njurläkare, så våra patienter lämnar oss aldrig, en gång kroniskt njursjuk, alltid kroniskt njursjuk. Jag som jobbat med den här frågan i 20 år nu och infört det på olika ställen kan intyga att det går. Det handlar bara om att stiga över den där motstånds- och trötthetströskeln man har.

Regina Göbel, ögonläkare på Visby lasarett var en av de mer kritiska rösterna i debatten kring PAL.*

– I botten tycker jag borde det vara självklart att man i görligaste mån tillgodoser en läkare som känner sig ansvarig för patienten, men det måste kunna finnas svängrum, sa hon efter debatten och fortsatte:

– Nu har ju många patienter mer än en sjukdom, och då tycker jag är en fungerande primärvård, gärna med en husläkare som vet det mesta om patienten den bästa tänkbara patientansvarige läkaren. Men om man pratar om specialistvården, undrar jag om det är så framgångsrikt att försöka få något lagstadgat till stånd. När man som nuförtiden på många verksamheter utanför storstäderna lever i en situation där man inte har full bemanning eller en något adekvat bemanning finns risk för en obalans mellan behov av namngiven läkare och vad man kan tillgodose. Då är jag också rädd att ledningen kan använda konceptet mot enstaka läkare.

Efter att motionen avslagits togs frågan åter upp när Sjukhusläkarna långsiktiga framtidsvision ”Sjukhusläkarna vill” skulle godkännas av fullmäktige. Sten Östenson, styrelseledamot och sekreterare i Sjukhusläkarna östra Skåne, yrkade då på att föra in en strävan efter en lagändring i den långsiktiga planen, men även det yrkandet avslogs.

– Jag blev lite missuppfattad. Jag vill bara att vi ska ha alla till buds stående medel. Jag tror att en lagstiftning kan vara ett skarpt vapen. Men vi ska verka för att PAL ska finnas, det blir nog bra eftersom alla är överens om det, sa han efteråt.

Göran Stiernstedt som var inbjuden för att prata om sin effektivitetsutredning blev också han ombedd att kommentera PAL. Patientansvarig läkare finns inte med som ett förslag i utredningen, även om det finns många andra synpunkter på vikten om kontinuitet.

– Enligt min mening tycker jag lagstiftning kan bli kontraproduktivt, att det blir en administrativ reform. Sedan kommer en myndighet och kontrollerar att ni dokumenterat rätt, men ingen kollar om det egentligen fungerar, sa han.

*Uppdatering 29 mars 2016: I en tidigare version av artikeln hade den markerade meningen fallit bort, vilket gav intrycket av att Regina Göbels citat uttalades av Naomi Clyne. Vi beklagar misstaget.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera