Nyhetsarkiv

Övriga motioner under fullmäktiges första dag

Motioner som bifölls av Sjukhusläkarnas fullmäktige under den första dagen:

  • Arbetsmiljöcertifiering

Här gick fullmäktige mot styrelsens förslag och röstade för att Sjukhusläkarna ska verka för att införa arbetsmiljöcertifiering på fler arbetsplatser. Styrelsen ville anse motionen besvarad eftersom en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket träder i kraft den 31 mars och styrelsen ansåg det bättre att invänta effekter av den.

  • Angående etisk granskning av studier på människor

Även här röstade fullmäktige mot styrelsen som ville avslå motionen där Göteborgs Sjukhusläkarförening yrkade på att Sjukhusläkarna ska verka för att studier på människa eller mänsklig vävnad inför beslut av verksamhetschefen ska ha granskats av en etisk kommitté eller referensgrupp. Styrelsen hade farhågor om att detta kunde leda till ännu fler administrativa system eftersom motionen ursprungligen avsåg en referensgrupp inom verksamheten. Den formuleringen ströks dock. Motionen bifölls.

  • Fortbildningspeng för läkare

Motionen om fortbildningspeng för läkare som Sjukhusläkaren tidigare skrivit om bifölls även den.

  • Läkarnas ledarskap

Motionen om läkarnas ledarskap lämnades in från Sjukhusläkarna i Lund med yrkanden på bland annat att Sjukhusläkarna ska verka för att det alltid finns en medicinskt ledningsansvarig läkare inom varje enhet med fastställd medicinskt mandat med tydligt ansvarsområden och befogenheter. Motionärerna hyste en oro för att allt fler verksamhetschefer idag saknar medicinsk kompetens.

– Det kan få ganska allvarliga konsekvenser när ledningen saknar medicinsk kompetens, inte minst i spartider, sa Naomi Clyne, som presenterade motionen som kom från Sjukhusläkarna i Lund.

  • Uppgifter i digitaliserade journaler

Motionen som lämnades in från Göteborgs Sjukhusläkarförening handlade om att Sjukhusläkarna genom sina kontakter med sjukvårdens huvudmän ska verka för att patienter och forskningspersoner ska informeras om att digitaliserade journaluppgifter om känsliga personuppgifter kan komma att läsas och lagras av obehöriga. Motionen bifölls enligt styrelsens förslag.

Motioner som delvis bifölls

  • En motion från Sjukhusläkarna i Stockholm bifölls delvis. Den handlade om situationer där patienter som inte längre kräver högspecialiserad vård ska skickas vidare till andra mottagare, eller ”en god mottagare” enligt LEON-principen. Frågan aktualiseras av stora sjukhusbyggen som sätter krav på en god infrastruktur som inte anses finna idag. Sjukhusläkarna i Stockholm undrade bland annat vad som händer när en god mottagare inte finns

Där biföll fullmäktige enligt styrelsens förslag att Sjukhusläkarna verkar för att systemet med den goda mottagaren måste vara tillräckligt utbyggt och fungerande innan omställningsavtalet tvingar vård till stängning och att  Sjukhusläkarna agerar för att läkare inte ska behöva neka patienter vård som de egentligen anser motiverad utan att en annan rimlig lösning finns att erbjuda. Ett tredje yrkande på att Sjukhusläkarna ska påverka politiker och sjukhusledningar att ta större ansvar och att läkare ska kunna hänvisa patienter dit när ingen annan lösning finns, avslogs enligt styrelsens förslag.

Motioner som ansågs besvarade

  • Bland motioner som ansågs besvarade, men varken bifölls eller avslogs fanns ett förslag på införandet av ett patientsäkerhetsombud med liknande befogenheter som ett skyddsombud. Motionen kom från Sjukhusläkarna i Uppsala. Styrelsen ville där att man väntar på effekter av klagomålsutredningen som nyligen presenterats, och fullmäktige röstade även för detta.
  • Sjukhusläkarna i Uppsala hade även lämnat in en motion där man yrkade på att Sjukhusläkarna ska verka för att stärka chefsläkarnas ska få en friare och mer oberoende roll mot sin arbetsgivare utan att riskera få sparken genom att verka för att chefsläkare anställs tillsammans med representanter för patienter och personal. Styrelsen var överens med motionärerna om att frågan är viktig, och att Sjukhusläkarna redan på flera sätt försökt verka för detta. Även fullmäktige ansåg att motionen ska anses besvarad.

Den enda motion som avslogs helt handlade om Sjukhusläkarna borde arbeta för representation i SACO-råden, men där styrelsen avslog eftersom man ansåg att Sjukhusläkarna inte har mandat i frågan, det mandatet ligger hos Läkarförbundets lokalavdelningar, inte på yrkesföreningen.

I övrigt beviljades styrelsen ansvarsfrihet. En genomgång av ekonomin visar att medlemsantalet sjunkit något och fler medlemmar har blivit pensionärsmedlemmar, vilket medför att inkomsterna minskat något. Sjukhusläkarna lämnar dock året med ett överskott i kassan.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera