Nyhetsarkiv

Omvänt hyrläkarsystem löser pensionsproblemet?

Läkarkårens tjänstepensionssystem är idag en stor stötesten för utvecklingen av ett utökad vårdval till specialist­läkare.

Att arbeta åt flera arbetsgivare de sista pensionsgrundande åren innebär att läkaren får sämre tjänstepension. I värsta fall kan det röra sig om 10.000-tals kronor i månaden (se Sjukhusläkaren nr 4, 2011).

Så länge pensionsfrågan är olöst kommer många läkare inte att våga sig ut i vårdvalet är alla på det klara med.

SKL och Läkarförbundet utreder problemet, men hittills har ingen knäckt den svåra nöten.

Sjukhusläkaren har i en enkät frågat Sveriges landsting och regioner om de har några lösningar på tjänstepensionsproblemet och problemet med regler mot bisysslor som finns i vissa landsting, som också är en stötesten för ett utökat vårdval.

I enkäten svarar landstinget i Kalmar att man har en lösning på pensionsproblemet och att den är att landstinget ”hyr ut” de landstingsanställda läkarna till andra arbetsgivare.

– På så vis behåller medarbetaren sin sysselsättningsgrad och anställning i landstinget och därmed påverkas inte tjänstepensionen, säger Peter Rydasp, personaldirektör i landstinget i Kalmar.

Hittills har landstinget inte fått någon sådan förfrågan och vet heller inte hur stort intresset är bland de privata arbetsgivarna att ”hyra in” landstingsanställda läkare.

– Men vårt principresonemang bygger på att vi ska möjliggöra god vård till medborgarna och om det är möjligt så kan vi ”hyra ut” läkare.

Sjukhusläkarens enkät visar att förutom landstinget i Kalmar län är det inget annat landsting som har någon idé om hur tjänstepensionsproblemet ska lösas.

De flesta har överhuvudtaget inte funderat på frågan.

Hårda regler mot konkurrerande bisysslor är också en stoppkloss för ett utökat vårdval till specialister.
Sjukhusläkarens enkät visar att diskussionerna om vårdval till specialister är på väg att förändra attityden till bisysslor, även om det idag finns alla åsikter på skalan, från direkt avvisande till att ge tjänstledighet, till att det är okey eller till och med bra och önskvärt.

Värmland och Jönköping är två landsting som funderar på vad vårdval till specialister ställer för nya krav.
Anders Liif, personaldirektör i landstinget i Jönköpings län svarar att ”Vi kommer att se över bisyssloreglerna i samband med att vi arbetar med vårdval till specialister”.

Gunnar Blomquist, personalchef i landstinget i Värmland säger så här:

– Vi har inte accepterat att man arbetar åt någon av de privata vårdgivarna som bisyssla. Kanske kommer frågan i en annan dager om även andra specialiteter kommer att omfattas av vårdvalet.

Landstinget i Kalmar län är positiva till tjänstledighet för att arbeta privat i vårdvalet.

Peter Rydasp, personaldirektör: Vi har sagt att det är OK att ge ledighet för uppdraget inom det privata i vårdvalet, om det är möjligt ur ett verksamhetsperspektiv.

Region Skåne har också en positiv inställning till tjänstledighet för att arbeta i vårdvalet och har, när det gäller ”Hälsoval Skåne” (primärvårdens vårdvalssystem) och upphandlad verksamhet, skrivit in en positiv syn på tjänstledighet i regelverket för bisysslor.

I Skåne har facket diskuterat med arbetsgivaren att man vill ha samma regler även för andra specialister.
Fackets intryck är att arbetsgivaren och politikerna i regionen är positiva till tjänstledigheter för läkare som vill arbeta deltid privat i ett utökad vårdval.

Man har dock inte enats om några avtal eller skrivningar, som det ryktats om.

Så här säger Gösta Rehnstam, förhandlingschef i Region Skåne om nya framtida bisyssloregler för samtliga specialistläkare.

– Det kan bli ändringar i framtiden. Nuvarande regelverk är inte hugget i sten, men just nu pågår inget sådant arbete.

Mest kyliga till att bevilja tjänstledighet för att även arbeta deltid privat i vårdvalet är kanske Gävleborg och Jämtland.

Så här svarar landstinget Gävleborg:

– I landstingets policy för bisysslor framgår att medarbetare inte får arbeta i verksamhet med samma utbud och kundkrets som Landstinget Gävleborg har. Det innebär att landstingets specialistläkare inte får tjänstledighet för att arbeta i privata företag i länet.

Landstinget svarar också att ”pensionsfrågan är inget som landstinget kan lösa. Landstinget Gävleborg följer det kollektivavtal som finns gällande tjänstepensioner. Om den enskilde läkaren tjänar eller förlorar på byten av arbetsgivare går inte att förutsäga och är inget som Landstinget Gävleborg kan lösa. Det måste i så fall ske genom kollektivavtalsförändringar i pensionsavtalen”.

Björn Ahlnäs, personalchef i Jämtlands läns landsting, skriver så här:

– Vi har regler kring bisysslor som grundar sig på konkurrerande, förtroendeskada och arbetshindrande. Vi prövar alla fall individuellt utifrån dessa. Vi har inget intresse i dagsläget att förändra dessa regler.
Västra Götalandsregionen förhåller sig också kallsinnig till att bisyssloreglerna behöver ses över på grund av det utökade vårdvalet till specialister. På enkätfrågan hur landstinget ser på att specialistläkare får arbeta privat i vårdvalet kanske någon dag i veckan, samtidigt som de är landstingsanställda, blir det korta svaret:

– Vi bedömer det på samma sätt som andra typer av arbete utanför landstinget, utifrån våra bisyssleregler, dvs inga särskilda regler för att arbeta privat i vårdvalet.

Men enkäten visar också att flera landsting ännu inte hunnit ta ställning, eftersom frågan om ett utökat vårdval är för ny för dem. Ett exempel är Norrbotten, där landstingsdirektören Gunnar Persson svarar:

– Norrbottens läns landsting har inte infört något vårdval i specialistvården ännu och något sådant system är för närvarande inte heller under införande. Däremot så har vi i uppdrag att se över våra ersättnings- och incitamentssystem och i det så ingår även att bedöma om LOV ska användas även inom specialistvården.
Mot bakgrund av detta har vi inte tagit ställning till de frågor du ställer.

Region Skånes regler för bisysslor

Så här står det i Region Skånes regler för bisysslor under rubriken ”Bisysslor som komplement till regionens egen verksamhet”:

Ett närmande mellan den specialiserade vården och enheter inom ramen för Hälsoval Skåne” ligger i regionens och medborgarnas intresse. Likaså att privata entreprenörer ges möjlighet att utföra det uppdrag regionen har beställt. Ett system där medarbetare från den specialiserade vården även arbetar inom Hälsoval Skåne och vice versa är positivt för verksamheterna.

I de fall båda verksamheterna drivs av regionen blir detta ett internt sido­uppdrag och ingen bisyssla. Då medarbetare inom den specialiserade vården åtar sig att också tjänstgöra i av regionen bedriven primärvård kan det ske genom partiell arbetsbefrielse från den ordinarie anställningen.
Lönen i primärvårdsanställningen kan behöva prövas.

Att medarbetare har sådana interna sidouppdrag bör uppmuntras.

Riktlinjer finns i handlingen ”Interna sidouppdrag – riktlinjer för ersättning” daterad 2005-01-18 (bilaga 4).

Om verksamheten däremot drivs privat uppkommer problematiken med konkurrerande bisyssla. I dessa fall kan ändå bisysslan beviljas. Det ska då ske genom att partiell tjänstledighet beviljas från anställningen i regionen i motsvarande grad som bisysslan omfattar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera