Nyhetsarkiv

Nya pensionssystemet: Är det lönt att byta fot?

Sedan 1 januari i år gäller ett helt nytt pensionsavtal för läkare födda 1986 eller senare. Med det nya avtalet blir det lättare att i framtiden röra sig mellan olika arbetsgivare och sektorer utan att riskera sämre tjänstepension.
Det nya pensionsavtalet kallat AKAP-KL (Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension för kommuner/landsting) är ett avgiftsbestämt system där tjänstepensionen beräknas på det man tjänar in från första kronan till den sista upp till 67 års ålder (Den så kallade LAS-åldern).

Planer finns att år 2016 höja LAS-åldern till 69 år.

Äldre läkare får behålla det gamla pensionsavtalet

För läkare födda 1985 eller tidigare fortsätter det gamla förmånsbaserade pensionsavtalet, kallat KAP-KL, att gälla oförändrat. Men skulle du som äldre läkare frivilligt vilja gå över till AKAP-KL så finns det möjligheter att göra så. Det krävs dock en överenskommelse med arbetsgivaren.

En stor nyhet i det nya pensionsavtalet AKAP-KL är att det nu blir möjligt att ha flera arbetsgivare samtidigt utan att förlora något i tjänste­pension.

I KAP-KL som fortfarande gäller för läkare födda 1985 eller tidigare riskerar man att förlora 1.000-tals kronor i månaden genom att arbeta hos två arbetsgivare samtidigt. (Se Sjukhusläkaren nr 4-2011 eller https://www.sjukhuslakaren.se/2011/09/06/se-upp-sa-du-inte-aker-pa-en-pensions-small/).

Pension efter livsinkomst

I det nya pensionsavtalet (AKAP-KL) betalar arbetsgivaren in en premie på 4,5 procent på löner upp till 7,5 inkomst­basbelopp (= 426.750 kr/år 2014) och därefter 30 procent på löner mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 30 inkomstbasbelopp. (Löner mellan 426.750 kr – 1.707.000 kr).

För löner över 30 inkomstbasbelopp betalas inga pensionspremier in såvida du inte kommer överens med arbetsgivaren om högre premier.

De sista åren avgörande

I det förmånsbestämda pensionsavtalet, KAP-KL, som gäller för äldre läkare, beräknas den förmånsbestämda pensionens storlek på en viss procent av den lön man har under de sista nio åren, enligt en uträkning där de två sista åren räknas bort och de fem bästa av de återstående sju räknas.(Se: www.sjukhuslakaren.se/2011/09/06/se-upp-sa-du-inte-aker-pa-en-pensions-small/).

I det nya helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KL är alltså avgiften bestämd på förhand, däremot inte storleken på den anställdes pension.

Hur stor pensionen blir den dag du slutar arbeta beror på hur mycket du betalat in i premier under din yrkeskarriär och hur väl du placerat pengarna.

Hur premierna ska placeras avgör du själv. Du kan bestämma om premierna ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller i fondförsäkringar. (Se artikeln Avgiftstak och krav på rabatter styr).

Kan ha flera arbetsgivare utan att förlora pension

I det nya premiebestämda pensionsavtalet AKAP-KL blir det alltså möjligt att ha flera arbetsgivare samtidigt utan att förlora något i tjänstepension.

Tricket är att gränsvärdet (7,5 inkomstbasbelopp), som måste överstigas för att arbetsgivaren ska betala pensionspremierna på 30 procent av lönen, sänks i proportion till den sysselsättningsgrad du har hos arbetsgivaren.

Ett exempel: Så blir det om du har två arbetsgivare samtidigt

Du har kommit överens med två arbetsgivare att du tillåts arbeta hos båda under året. Båda hade gett dig 600.000 kr i årslön om du valt att arbeta heltid hos dem. Men den överenskommelse du gjort är att du ska arbeta 70 procent hos Arbetsgivare 1 och 30 procent hos Arbetsgivare 2.

Så här går det till att räkna ut tjänstepensionspremierna som Arbetsgivare 1 och Arbetsgivare 2 ska betala på din lön.

Men vad händer om du som har det nya pensionsavtalet AKAP-KL får tillåtelse att arbeta hos både Arbetsgivare 1 och Arbetsgivare 2, men misslyckas med att nå en pensionsöverenskommelse med en av dem? Går du då miste om all tjänstepension över gränsvärdet, som om du varit ansluten till det gamla KAP-KL-avtalet?

Nej, kommer du inte överens med till exempel Arbetsgivare 2 så gäller ändå din överenskommelse med Arbetsgivare 1. Gränsvärdet kommer att justeras ned i proportion till din sysselsättningsgrad hos Arbetsgivare 1, som i vårt exempel. Arbetsgivare 1 kommer alltså att betala in 49.826 kronor i tjänstepensionspremier.

Så långt de ekonomiska villkoren i avtalet.

Pensionsavtalet AKAP-KL reglerar dock bara kommunala arbetsgivare; kommun, landsting, region, medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta (även privata arbetsgivare) och andra arbetsgivare som parternas gemensamma pensionsnämnd godkänt.

Vill du arbeta både inom landstinget och privat är det upp till dig att få arbetsgivarna att acceptera en delad lösning. Vilket i många fall säkert är möjligt.

I det nya pensionsavtalet finns heller inget som tvingar de kommunala arbetsgivarna att godkänna att du arbetar hos flera arbetsgivare samtidigt, men de centrala parterna har enats om att rekommendera arbetsgivarna att ställa sig positiva till samtidig anställning hos flera arbetsgivare.

I avtalet sägs dock att rekommendationen förutsätter att anställningarna har ett nära samband och är av intresse för arbetsgivarens verksamhet.

Ett annat krav är att minst en av anställningarna är inom kommun/landsting och att AKAP-KL gäller i anställningen.
Även om du är född 1985 eller tidigare så finns det alltså möjlighet för dig efter en överenskommelse med arbetsgivaren att gå över till det nya avgiftsbestämda pensions­systemet AKAP-KL.

Kontakta Läkarförbundet om du funderar på att byta avtal

Men innan du byter pensionsavtal bör du tänka dig noga för. Ett gott råd är att kontakta Läkarförbundets pensionsexperter, eller arbetsgivaren.

Arbetsgivaren har en informations­skyldighet enligt avtalet att visa hur din pension blir om du stannar i det gamla KAP-KL-avtalet och hur den blir om du går över till det nya avgiftsbestämda avtalet AKAP-KL.
Vad som är bäst är mycket individuellt, beroende på hur du arbetat tidigare och hur du tänker dig din framtid.

När kan det vara lönt att gå över till det nya pensionsavtalet?

Har du arbetat heltid och tjänat mycket pengar under lång tid inom landstinget, men vet med dig säkert att du vill trappa ned de sista tio åren och kanske arbeta deltid, eller arbeta samtidigt hos flera arbetsgivare, då kan det kanske vara lönt att fundera på att gå över till det nya pensionsavtalet AKAP-KL där inte pensionen grundas på de sista årens inkomst utan den livsinkomst du haft.

Har du däremot arbetat mycket deltid under årens lopp, eller haft låg lön tidigt i karriären och tänker dig att arbeta heltid inom landstinget de sista åren med god lön kan det kanske vara lönt att stanna kvar i det gamla förmånsbaserade KAP-KL.

Men innan du bestämmer dig är ett gott råd att alltid kontakta Läkarförbundets pensionsexperter, för det det kan finnas fallgropar och det är många faktorer att räkna med.

Kan löna sig att vänta ett tag

Funderar du på att gå över till AKAP-KL redan nu kan det dock vara en god idé att avvakta en liten tid.

Arbetsmarknadens parter har tillsatt en utomstående konsult som ska skapa ett skydds­nät i form av tilläggspremier för de som går över från KAP-KL till AKAP-KL, så att pensionen blir jämbördig med den som den anställde skulle fått i i KAP-KL.

Meningen var att konsultens rekommendationer om storleken på tilläggspremierna skulle varit klara den 1 januari i år, men arbetet har dragit ut på tiden.

Fortsatt lägre sjukersättning vid delad anställning

Det nya avtalet AKAP-KL löser problemet med samtidig anställning hos flera arbetsgivare när det gäller pensionerna, men avtalet reglerar inte andra sociala förmåner.

Blir du sjuk och behöver utnyttja sjukförsäkringen så är villkoren som tidigare, d.v.s dina löner läggs inte ihop till en, vilket gör att du kanske inte kommer över vissa gränsvärden och får lägre sjukersättning än om du bara haft en anställning.

Bytt är bytt och kommer aldrig tillbaka

Har du en gång gått över från det förmånsbestämda pensions­systemet KAP-KL till det avgiftsbestämda AKAP-KL kan du aldrig gå tillbaka till KAP-KL hos samma arbetsgivare.

Har du exempelvis arbetat i Region Skåne och vill tillbaka till din gamla arbetsgivare kommer du inte in i pensionssystemet KAP-KL igen i Region Skåne.

Byter du däremot arbetsgivare och flyttar till ett annat landsting går det bra att återgå till KAP-KL.

Fakta | Nya pensionsavtalet AKAP-KL

Föräldraledighet. Premie betalas under hela föräldra­ledigheten oavsett om ersättning/lön utgår eller inte.

Sjukdom. Premie betalas vid sjukdom.

Fackliga uppdrag. Premie betalas vid centrala fackliga uppdrag.

Efterlevandeskydd. Visst efterlevandeskydd ingår.

Premier. Det blir möjligt att förhandla fram högre premier.

Åldersgränser. Den nedre åldersgränsen avskaffas – du samlar pensionspengar från första sommarjobbet inom kommun/landsting.

Den övre åldersgränsen är 67 år, men kan förlängas efter överenskommelse.

Löneväxling. Fortsatt möjlighet att avstå lön mot högre framtida pension, så kallad löneväxling.

Andra förmåner. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att den pensionsgrundande lönen även omfattar andra avlönings- eller anställningsförmåner.

Flytträtt. Du har rätt att flytta ditt pensionskapital. För närvarande får flyttavgiften uppgå till högst 800 kronor.

Tvister. En pensionsnämnd ska avgöra tvister om avtalet. Nämnden kommer att bestå av en opartisk ordförande som inte har rösträtt, tre ledamöter utsedda av SKL och tre ledamöter utsedda av de fackliga organisationerna, där Svenska kommunalarbetarförbundet utser en ledamot.

Pensionsnämnden fattar beslut endast om nämnden är enig. Om parterna inte kan enas kan endera parten driva frågan till en skiljenämnd bestående av tre ledamöter från arbetsgivarsidan och tre från arbetstagarsidan plus en oberoende ordförande/domare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera