Nyhetsarkiv

Nya jourregler slår hårt mot sjukvården

Det blir allvarliga konsekvenser för skånsk sjukvård om Region Skånes jourdirektiv går igenom. Det visar de konsekvensanalyser som varje klinik på Universitetssjukhuset i Lund tagit fram och som Sjukhusläkaren tagit del av.

– Det kommer inte att gå att upprätthålla medicinsk patientsäkerhet om jourpassen kortas ned till att påbörjas kl 21.00, skriver kardiologen.

– Verksamheten måste skäras ner om det inte anställs fler läkare, utbildning och forskning försämras, det blir svårt att klara vårdgarantin, fler vårdplatser kommer att krävas och patientkontinuiteten försämras heter det vidare i konsekvensanalyserna. Kritiken mot Region Skånes jourdirektiv är svidande.

Se här hur de jourtunga klinikerna anser att sjukvården och patienterna drabbas av Region Skånes nya förslag i sina svar till sjukhusledningen.

Öron, näsa, hals-kliniken
Effekten av Region Skånes jourdirektiv blir att en större andel högkompetenta specialisters arbetstid kommer att ägnas åt relativt okomplicerade jourfall istället för att ta hand om regionens patienter som behöver högspecialiserad vård.

Det finns inget positivt med Region Skånes nya jourdirektiv. Patientkontinuiteten försämras. Fler överrapporteringar innebär ökade medicinska risker. Arbetsmiljön försämras.
Sjukvårdsproduktionen kommer med stor sannolikhet att minska och förutsättningrna att uppfylla vårdgarantin försämras.

Öron, näsa, hals-kliniken ska förutom att bedriva lokal bassjukvård tillgodose högspecialiserad regionvård inom bland annat tumörsjukvård, avancerad mellanöre/skallbaskirurgi, ansiktstraumatologi och avancerad bihåle/skallbaskirurgi. Kliniken undervisar läkare, audionomer, logopeder och regionens specialiseringsläkare och bedriver forskning.

För att optimalt tillgodose de olika kraven har lokalt fungerande system skapats genom åren. Med ett mindre flexibelt arbetstidssystem får kliniken svårt att tillgodose sina åtaganden.

Kirurgiska kliniken
Klarar inte Region Skånes nya jourdirektiv utan avsevärd minskning av den elektiva verksamheten.

Kardiologi, Hjärt-och lungdivisionen
Med tanke på att jouren på hjärtintensivavdelningen hanterar de svårast sjuka invärtesmedicinska patienterna, inklusive hjärtpatienterna med ett väldigt stort inflöde och utflöde under kvällar och nätter kommer det inte att gå att upprätthålla medicinsk patientsäkerhet om jourpassen kortas ned till att påbörjas kl 21.00.

Att sätta sig in i dessa patienters enskilda problem kommer att medföra en överrapporteringstid på minst två timmar, samtidigt som det hela tiden sker ett inflöde av nya patienter.

Ska man med befintliga resurser utsträcka arbetstiden kommer det att leda till minskad elektiv verksamhet, vilket medför negativa konsekvenser för den högspecialiserade vården. Förskjuts arbetstiden kommer det att behövas fler doktorer.

Med det föreslagna systemet får vi en jour utan att ha någon som helst kunskap om inneliggande akut sjuka patienter vilket är ett medicinskt problem.
För att klara Region Skånes jourdirektiv krävs ett resurstillskott för att upprätthålla den högpsecialiserade elektiva vården och den basala kardiologin.

Det går inte att med god patientsäkerhet ta hand om MAVA och dess patienter då volymen av patienter blir för stor under den korta tid ett jourpass ska pågå. En konsekvens av detta är att en speciell MAVA-jourlinje måste inrättas.

Det blir problem med utbildningen då det krävs att de som går under utbildning är med dagtid då undersökningar görs av erfarna specialister.

Vikten av patientsäkerhet kan inte nog understrykas när det gäller patienter med akut hjärtsjukdom. Det är väldigt få sjukdomar som har så snabba förlopp och snabba förändringar.

I ett system där man kortar ner arbetspassen och förlitar sig på överrapportering riskerar man att brister kan uppkomma i omhändertagande av de enskilda patienterna, vilket kan få allvarliga konsekvenser, skriver kliniken i sitt svar till sjukhusledningen.

Ska prövas om kliniken kan få dispens tills problemenen med patientsäkerheten lösts.

Barnanestesiologiska sektionen
Klarar inte Region Skånes nya jourdirektiv. Krävs sex nya läkartjänster, men de arbetsuppgifter som åvilar sektionen, bland annat omhändertagande av 300 intensivvårdspatienter per år och 500 högkvalitativa anestesier kan maximalt försörja 11-12 läkare. En utökning av antalet skulle medföra en indelning av läkarna i ett A- och B-lag där en grupp står för merparten av jourarbetet.

Ska prövas om kliniken kan få undantag från riktlinjerna tills vidare

Thoraxkirurgi, Hjärt- och lungdivisionen

För att klara riktlinjerna krävs en utökning av antalet läkare i primärjourslinjen med sex till minst 15 läkare, troligen fler.

Med nuvarande operationsvolym finns ingen möjlighet att ge så många läkare adekvat utbildning eller meningsfull sysselsättning dagtid. Förslaget har mottagits ytterst negativt av alla i läkargruppen.

Det tar minst 10 år efter legitimation att få den utbildning och de erfarenheter som krävs för att kunna verka som självständig thoraxkirurg.

Det är synnerligen orätt mot en ung läkare att införa regelverk, som gör det omöjligt att skaffa sig adekvat utbildning och erfarenhet inom rimlig tid. En thoraxkirurg som har brister i detta avseende hamnar förr eller senare i en situation där hon eller han ska förklara en komplikation eller ett dödsfall för en patient eller anhörig.

Det finns väl dokumenterat att sjukhus och kirurger med låg operationsvolym har sämre resultat. Vägen till bra resulatat är gedigen utbildning, erfarenhet och tillräcklig operationsvolym så att den färdiga thoraxkirurgen kan upprätthålla sin skicklighet. Detta uppnås inte genom regler som tvingar till omfattande och oönskade ledighetsuttag.

Dessutom krävs av en bakjourskompetent thoraxkirurg betydande erfarenhet av komplicerade fall.
De nya riktlinjerna kräver en kraftig utökning av antalet läkare. Det är därför vår definitiva uppfattning att en förändring av nuvarande jourorganisation inte är förenlig med god patientsäkerhet, svarar kliniken.
n Ska prövas om kliniken kan få undantag från riktlinjerna tills vidare.

Thoraxanestesi
Att begränsa sammanhängande arbetstider till 13 timmar har allvarliga konsekvenser för en mindre och så högt specialiserad specialitet. Nya pass måste införas och delas på ett begränsat antal läkare med negativa konsekvenser för utbildning, kompetens, forskning och säkerhet och skulle innebära en påtaglig försämring av läkarnas arbetsmiljö.

Region Skånes nya jourdirektiv kräver kvällstjänstgöring på intensivvård och nyrekrytering. Svårt att se något positivt med en så oflexibel reglering av arbetstider.

Thoraxanestesi har under senaste åren försökt att anpassa sig till EU-direktivet och de nya arbetstidsreglerna. Jourpass för primärjouren har förkortas, men kliniken har haft svårt att rekrytera nya medarbetare på grund av brist på kompetenta narkosläkare inom thoraxanestesi. Under sommaren har kliniken inte ens klarat 18-timmarspass utan tvingats gå tillbaka till 24- timmarspass.

Ska prövas om kliniken kan få undantag från riktlinjerna tills vidare.

Anestesikliniken
För att genomföra riktlinjerna krävs fler läkare som arbetar kvällstid. Oförändrad verksamhet dagtid skulle uppskattningsvis kräva tre nya specialisttjänster.
Mer tid kommer att behöva läggas på rapportering och mindre på kliniskt arbete.

Samtliga jour- och beredskapslinjer uppfyller för närvarande kraven på veckovila och all sjukhusbunden jour uppfyller kraven på dygnsvila.

Ska prövas om kliniken kan få dispens tills problemen med rekryteringen lösts.

Infektionskliniken
Man slår sönder det välfungerande primärjoursystem som har tagits fram på kliniken i nära samarbete med alla berörda som redan uppfyller rådande arbetstidslagar och kommande EU-direktiv.

Jämfört med vårt nuvarande primärjoursystem finns inga som helst positiva konskevenser.

Primärjouren klarar dagens arbetstidslagar och EU-direktiven men inte Region Skånes riktlinjer.
Förslaget innebär stora nackdelar för kliniken när det gäller patientsäkerhet, läkarkontinuitet, kostnader och upprätthållande av kompetens. För arbetstagaren blir det sämre arbetsmiljö.

Överrapportering måste ske mellan två primärjourer varje kväll vilket innebär extra kostnader för kliniken för överlappningstid och rapportering med risk för överrapporteringsfel och medicinska fel.

Kravet att jourkompensation måste tas ut i omedelbar anslutning till jourpassen innebär att kontinuiteten i arbetet försämras på dagtid och att primärjourerna, som ganska ofta är läkare under utbildning, i mindre utsträckning kan delta i vidareutbildning och andra kompetenshöjande aktiviteter dagtid.

Den kliniska forskningen får problem när ledigheten inte längre kan användas som sammanhängande forskningstid.

Vuxenpsykiatrin

Klarar inte Region Skånes nya jourdirektiv. Behöver dispens från 13 till 18 timmars tjänstgöring annars är fler läkartjänster ett måste.

Neurologkliniken
Om verksamhetsområdet neurologi måste genomföra Region Skånes nya jourdirektiv kommer verksamheten och patienterna att bli lidande.

Färre tillgängliga läkare dagtid medför cirka halverad mottagningskapacitet och längre väntetider för patienterna. Det blir svårigheter att upprätthålla vårdgarantin.

Effektiviteten i det dagliga arbetet försämras vilket leder till förlängda vårdtider och behov av fler vårdplatser. Både närsjukvården och den högspecialiserade vården kommer att drabbas.

Patientsäkerheten äventyras på grund av sämre läkarkontinuitet dagtid.
Utbildningen försämras och det blir färre möjligheter för läkare att diskutera sina patienter i multidiciplinära forum, vilket ger minskad spjutspetskompetens.

Neurokirurgiska kliniken
De nya riktlinjerna kräver fler läkare eller lägre produktion. Ingen läkare på kliniken hittar något positivt när det gäller Region Skånes riktlinjer.

Det är oerhört viktigt att överrapportering om intensivvårdspatienter sker direkt från ansvariga anestesiläkare till primärjouren. Om Region Skånes förslag går igenom kommer intensivvårdssäkerheten att äventyras.

Ska prövas om kliniken kan få undantag från riktlinjerna tills vidare

Akutsjukvård
Klarar Region Skånes nya jourdirektiv förutom den prehospitala verksamheten där längre jourpass förekommer. Efterhand som alltfler jourlinjer tas över av akutläkarna behöver rekrytering av fler akutläkare genomföras.

Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum
Riktlinjerna ses bara som försämringar. Det krävs fler doktorer som arbetar kvällar och helger på grund av att byten måste senareläggas. Antalet kvällspass måste ökas vilket minskar dagtidsbemanningen och rondverksamheten som inte kan upprätthållas på samma sätt.

Ska prövas om kliniken kan få dispens tills problemen med rekryteringen lösts.

Kvinnokliniken
Klarar inte Region Skånes nya jourdirektiv under tre månader per år (semesterperioden). Övriga nio månader klarar kliniken Region Skånes nya jourdirektiv, men med påtaglig verksamhetsminskning.

Neonatologiska sektionen
Krävs tre nya läkartjänster. Patientsäkerheten försämras och risken är stor för kompetensutspädning och försämrad kompetensutveckling.
n Ska prövas om kliniken kan få undantag från riktlinjerna tills vidare.

Barnsjukvård-medicin
Klarar Region Skånes nya jourdirektiv, men med försämrad arbetsmiljö. För alla kvälls och nattpass inom primärjoruen kommer det att krävas två läkare istället för en. Utbildningen försämras då mer arbete läggs kvällstid. Kan bli svårt stt uppfylla ST-målbeskrivningen. Patientsäkerheten försämras på grund av flera överrapporteringar.

Ortopeden
Klarar i stort sett redan Region Skånes nya jourdirektiv.

Barnkirurgiska sektionen
Kan inte bedöma om Region Skånes nya jourdirektiv klaras eftersom riktlinjer för beredskap saknas.

Barnhjärtkirurgiska sektionen
Kan inte bedöma om Region Skånes nya jourdirektiv klaras eftersom riktlinjer för beredskap saknas.

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Klarar inte Region Skånes nya jourdirektiv. Inte heller med avstegsavatal. Har bara beredskap.

Det finns också en rad kliniker som inte ingår i den sjukhusbundna jouren av en eller annan anledning I vissa fall kan det bero på att man inte löst frågor om ersättning och arbetstidslagen. Andra kliniker har så lite jour att de inte påverkas av direktiven.

Hematologi: Deltar endast i mindre utsträckning i den sjukhusbundna medicinjourverksamheten. Bör klara Region Skånes nya jourdirektiv. Njurmedicin: Klarar Region Skånes nya jourdirektiv med viss modifiering. Gastroenterologi/Nutritio: Klarar Region Skånes nya jourdirektiv. Mikrobiologi: Klarar Region Skånes nya jourdirektiv. Barnkardiologiska sektionen: Är inte en jourlinje. Kan inte bedöma om Region Skånes nya jourdirektiv klaras eftersom riktlinjer för beredskap saknas.
Hudkliniken: Har inte sjukhusbunden beredskap. Klarar Region Skånes nya jourdirektiv. Reumatologi: Har inte sjukhusbunden beredskap. Klarar i stort sett Region Skånes nya jourdirektiv. Neurofysiologiska kliniken: Har ingen jour eller beredskap. Rehab: Har inte sjukhusbunden beredskap. Klarar Region Skånes nya jourdirektiv. Blodcentralen: Har inte sjukhusbunden beredskap. Klarar Region Skånes nya jourdirektiv.

 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera