Nyhetsarkiv

Ny regeringsplan kan öka donationerna

– Svenska folket vill donera vilket är bra, säger Kenneth Johansson (C) ordförande i Socialutskottet.

Han konstaterar att behovet av organ är stort i sjukvården, både för att höja livskvaliteten och rädda liv. Regeringen har därför inlett ett arbete som gäller information till allmänheten, en översyn av lagstiftningen och av sjukvårdsorganisationen.

Ett tiotal motioner om organdonation väcktes i riksdagen under förra året och både företrädare för Statens medicinsk-etiska råd och Socialstyrelsen har besökt Socialutskottet för att informera om läget när det gäller organdonationer.
Socialutskottet har dragit slutsatsen att det finns otydligheter på området som kan gälla både regelverk, rutiner och organisationsfrågor.

Kenneth Johansson pekar bland annat på att det har kommit synpunkter på donationslagen när det gäller att anhöriga ska ge sitt medgivande.

– Det händer att sjukvården förlorar organ därför att patienten inte uttryckt någon vilja när det gäller donation och sjukvården har svårt att få tag på en anhörig som ger sitt samtycke. Det här är ett exempel på vad vi vill vi att regeringen ser över, säger Kenneth Johansson.

Anette Richardson, chef för enheten Vägledning och Kunskapsstyrning, på Socialstyrelsen berättar att man gjort en allmän analys över läget när det gäller donationer, både i Sverige och övriga Europa för att se om det är några skillnader och i så fall varför.

– Möjligheter till att även kunna omhänderta organ från personer som avlider tillföljd av hjärtstillestånd är ett område som behöver belysas och utredas mer noggrant, konstaterar hon.

En annan sak som man lyfter fram är att ersättningen till levande donatorer är olika i olika delar av landet, vilket inte ger den jämlika vård som Hälso- och sjukvårdslagen anger.

För att minska möjligheten till allt för stora skillnader i tolkning av den lagstiftning som finns på området kan det också bli aktuellt med någon form av vägledning eller annan kunskapsstyrning.

– Det kan exempelvis ske i form av ett förtydligande när det gäller lagrum eller rekommendationer, säger Anette Richardson.

Inom det juridiska området kan det också bli aktuellt med en förordning till donationsregistret för att öka tydligheten. En anpassning till EU-direktivet om kvalitets- och säkerhetskrav för organ avsedda för transplantation är också något som redan pågår för att harmonisera vår lagstiftning.

Anette Richardson betonar också att donationer inte bara handlar om organ utan att vävnader som hjärtklaffar och hornhinnor är minst lika viktiga i sjukvården.

Fakta donationer:
I januari 2012 väntade 763 personer på ett nytt organ.

Majoriteten, 634 personer, väntade på en njure, därefter kom 47 patienter som väntade på en lever, 26 på en lunga och 24 på ett hjärta.

I Socialstyrelsens donationsregister finns idag 1506 personer registrerade.
Det totala antalet transplantationer under 2012 var 744.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera