Nyhetsarkiv

Ny patientlag och förlängd kömiljard i statsbudgeten

Stora delar av innehållet i regeringens nya budget på sjukvårdsområdet var känt sedan tidigare. Till det hör att psykiatrisatsningen förlängs, liksom kömiljarden. Nu ska även frivilligt väntande räknas in i kön och redovisningskraven skärps. Ett särskilt stimulansbidrag på 500 miljoner kronor för 2011 och ytterligare 675 miljoner kronor per år går till patientsäkerhetsarbete. En del av den så kallade sjukskrivningsmiljarden avsätts för att effektivisera sjukskrivningsprocessen.

Redan i regeringsförklaringen nämnde statsministern att en ny patientlag ska införas. I budgetpropositionen framgår att den nya lagen ska samla och tydliggöra vårdgivarnas skyldigheter mot patienterna, och ange former för hur patienter snabbt och enkelt kan få invändningar mot vården prövade.

Regeringen konstaterar att det finns skillnader mellan landstingen vad gäller lika rätt till vård, som bland annat beror på hur nationella riktlinjer följs. Socialstyrelsen lämnade i våras en förstudie till regeringen om hur kunskapsstyrningen av sjukvården kan förbättras. Regeringen förbereder nu förslag om bland annat utveckling av indikatorer och former för att följa upp hur de nationella riktlinjerna tillämpas.

I ett avsnitt om den demografiska utvecklingen gör regeringen bedömningen att det går att klara vård och omsorg för det ökande antalet äldre, utan begränsningar i det offentliga åtagande eller stora höjningar av skatter och avgifter. Målen ska klaras genom effektiviseringar, anser regeringen.

Budgetförslaget innehåller inga besked om möjligheten för sjukhusspecialister att etablera egna mottagningar i öppen vård, mer än att utredaren Toivo Heinsoos betänkande fortfarande bereds i regeringskansliet.

Övriga nyheter:
• 114 miljoner kronor avsätts till utveckling och införande av IT-stöd för bättre läkemedelsanvändning samt implementering av den nationella cancerstrategin
• Medel avsätts till forskning inom diabetes, neurovetenskap och epidemiologi
• HSAN får sänkta anslag då Socialstyrelsen tar över alla ärenden kring indragna legitimationer och behörigheter. TLV får ökade anslag på 14 mkr/år för bland annat generikatillsyn.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera