Nyhetsarkiv

Ny ledarskapsstrategi ska bidra till fler läkarchefer

Sjukhusläkarna ska centralt organisera reklamkampanjer för att värva medlemmar, verka för att läkarnas arbetsuppgifter renodlas till patient- och kunskapsarbete och ta fram ett strategiskt ledarskapsdokument för att främja att verksamhetschefer ska vara läkare. Nu har fullmäktige sagt sitt om de sex motioner som lyftes under mötets andra dag.

Fullmäktige beslutade på fredagen att Sjukhusläkarna centralt ska organisera reklamkampanjer för att värva medlemmar. Detta efter att Sjukhusläkarna Östra Skåne lämnat in en motion i frågan.

– Vi tror att de viktigaste faktorerna för att få fler medlemmar är vår tidning och vår höga svansföring i debatten. Det är det bästa sättet att behålla de medlemmar vi har, och engagera nya färdiga specialister, säger Bengt von Zur-Mühlen, förste vice ordförande i Sjukhusläkarna.

Sjukhusläkarna Östra Skåne hade också motionerat om att återinföra kravet på att verksamhetschefer ska vara läkare. Fullmäktige biföll motionen, och föreningen ska nu utarbeta ett eget strategiskt ledarskapsdokument med syfte att nå fram till ett förslag om ett förtydligat övergripande medicinskt ledarskap.

– Studier visar att chefen är viktigaste framgångsfaktorn i verksamheten och därför ska läkare vara chefer, säger Britten Klöfver-Ståhl från lokalföreningen.

En annan brännande fråga, som har varit uppe för diskussion vid tidigare tillfällen, är behovet av att öka säkerheten på akutmottagningarna. Fullmäktige beslutade att föreningen ska jobba för ökad säkerhet, inklusive möjligheten till ökad övervakning. Elin Karlsson från styrelsen var tydlig med att säkerheten på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar och att man som fackligt förtroendevald måste kräva att det uppfylls.

Sjukhusläkarna Göteborg hade inför sammanträdet lyft frågan om workshifting – alltså att omfördela arbetsuppgifter – och betonat att utvecklingen innebär att läkares tid ägnas till andra uppgifter än kvalificerat kunskapsarbete och patientkontakt.

Det är viktigt att de kvalificerade arbetsuppgifterna prioriteras.

Fullmäktige beslutade att Sjukhusläkarna ska verka för att läkarnas arbetsuppgifter renodlas till patient- och kunskapsarbete. Fullmäktige tog även beslut om att föreningen ska verka för att säkerställa läkares inflytande i hur arbetet organiseras och arbetsuppgifter fördelas.

– Det här är en viktig motion. Det är viktigt att de kvalificerade arbetsuppgifterna prioriteras, säger Sten Östenson i Sjukhusläkarnas styrelse.

Sjukhusläkarna Göteborg vill också att Sjukhusläkarna ska verka för att de föreslagnas akademiska och vetenskapliga meriter ska redovisas inför val av förtroendeposter inom Läkarförbundets förbundsstyrelse. Föreningsstyrelsen anser i sin tur att det är självklart att meriter ska väga tungt vid tillsättning av förtroendeuppdrag inom Läkarförbundet.

Lokalföreningen tog också upp att frågan om rutiner för etisk granskning av forskningsprojekt och utvecklingsarbeten som inte omfattas av etikprövningslagen åter ska lyftas.

Sven Wallerstedt från Sjukhusläkarna Göteborg tyckte inte att frågan behandlats på ett tillfredsställande sätt under Läkarförbundets fullmäktigemöte.

Att avstå motionen tycker jag är en märklig inställning, skamlig.

– Etikprövningslagen skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2019, men det finns inte ens någon proposition skriven. Vi vet alltså ingenting om innehållet och ändå säger man att man avstår detta. Att avstå motionen tycker jag är en märklig inställning, skamlig.

Församlingen beslutade att Sjukhusläkarna ska verka för en ökad medvetenhet om behovet av etisk granskning av forskningsprojekt och utvecklingsarbeten.

LÄS MER: Sjukhusläkarna laddar – här är fullmäktiges hetaste frågor

En fråga som återkom i olika former under fullmäktigemötet var det faktum att antalet nya medlemmar i Sjukhusläkarna har ökat i en märkbart långsammare takt än förväntat. En tänkbar anledning är att medlemsregistret tidigare med automatik flyttade medlemmar som blivit specialister från SYLF till yrkesföreningarna. Så är inte längre fallet, vilket upprörde Anna Rask-Andersen. Många höll med och diskussionen mynnade ut i att verksamhetsplanen fick en ny punkt. Sjukhusläkarna ska nu ”verka för att nyfärdiga specialister automatiskt överförs till rätt yrkesförening”.

Sten Östenson, Karin Båtelson och Elin Karlsson i föreningens styrelse. Foto: Adam Öhman

Bengt von Zur-Mühlen valdes åter till förste vice ordförande på två år. Även Shokoufeh Manouchehrpour och Sten Östenson omvaldes som styrelseledamöter till 2021.

Samtidigt är det spikat att det blir en del förändringar i Sjukhusläkarnas styrelse. Maria Thoren Örnberg, som har varit ledamot, har valt att kliva av. Ny styrelseledamot blir i stället kirurgen Jonas Holm, också han från Sjukhusläkarna Skellefteå/Lycksele. Magnus Hellström och Marie Engman valdes till suppleanter i styrelsen till 2021 respektive 2020, under förutsättningar att de godkänns av förbundsstyrelsen. Tillsättningen av de nya suppleanterna vållade en diskussion om formalia, men också om vikten av att göra rätt och att följa stadgarna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera