Nyhetsarkiv

Ny kömiljard vattendelare mellan riksdagskandiderande läkare

De är båda läkare som i årets val kandiderar till riksdagen, men de företräder vitt skilda partier.  Ändå tycks Marie-Louise Hänel-Sandström och Marie- Helena Fjällås överens om en hel del.  Men på frågan om kömiljard och hur man bäst löser vårdplatsbristen, går deras åsikter isär. 

I höstens val kandiderar drygt ett fyrtiotal läkare till riksdagen.

Sjukhusläkaren passade på att sammanföra två av dem i Almedalen för att debattera varför de tycker att just det parti de företräder vore bäst för landets vård.

Marie-Louise Hänel-Sandström, 49, är specialist i allmänmedicin vid en vårdcentral utanför Göteborg. Hon är moderat och kandiderar både till riksdagen, där hon står på tredje plats i Göteborgs valkrets och till kommunfullmäktige, där hon haft en plats i 20 år.

Marie-Helena Fjällås, 33, är miljöpartist och för närvarande föräldraledig underläkare vid ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) i Stockholm. Hon är sedan 15 år tillbaka aktiv i kommun- och landstingspolitiken och har varit en del av Miljöpartiets riksstyrelse. Hon står som nummer 21 på Miljöpartiets riksdagslista i Stockholm och på andra plats på listan till landstinget i Stockholms län. Marie-Helena Fjällås är ledamot i landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och hälso – och sjukvårdsnämnden i Stockholms län.

De båda läkarna talar otvunget och engagerat om allt från barn till tandvård när de bekantar sig med varandra vid caféet efter en av Almedalsveckans intensiva dagar.

Marie-Helenas son Hannes, sju månader, iakttar oss till en början uppmärksamt från sin plats i barnvagnen intill bordet, men lutar sig tillbaka och somnar då samtalet kommer in på politik.

De två riksdagskandiderande läkarna visar desto större politiskt engagemang när de börjar diskutera vårdfrågor, men visar sig vara förvånansvärt samstämmiga. Både Marie-Louise Hänel Sandström och Marie-Helena Fjällås är för en primärvårdsreform och rätt till fast läkarkontakt, men emot en förstatligad vård, som Kristdemokraterna däremot förespråkar.

– En förstatligad vård är ingen bra lösning, jag tycker inte att staten ska lägga sig i. Sedan kan man diskutera om man ska ta bort regioner och landsting, säger Marie-Louise Hänel Sandström.

Marie-Helena Fjällås tycker i sin tur att det är bäst att ha landstingen kvar.

– Olika delar av Sverige har så otroligt olika förutsättningar, så jag tror att man styr vården bättre och närmare genom landstingen. Sedan kan man alternativt titta på om man bör ha större regioner, säger hon.

För att sjukhusen ska vara en attraktiv arbetsmiljö måste vi ge vårdpersonal mer inflytande över sin arbetstid, så att man kan bestämma om man vill jobba hel- eller deltid under olika delar av livet. Marie-Helena Fjällås (MP), underläkare ASIH, Stockholm.

Det är först när vi kommer till den ständigt aktuella frågan om vårdplatsbrist, som de båda läkarpolitikernas åsikter går isär.

Medan Marie-Louise Hänel Sandström tror att en utbyggd primärvård även kommer att frigöra slutenvårdsplatser och på så vis få bukt med vårdplatsbristen, anser Marie- Helena Fjällås att problemets lösning framför allt ligger i att vårdpersonal får mer inflytande över sin arbetstid och därför stannar kvar i sitt yrke.

– Jag tror att de som märker av bristen på vårdplatser är de som faktiskt behöver läggas in på sjukhus och som man vill remittera vidare från akutmottagningen. Och där är det stora problemet att vi inte kan behålla våra sjuksköterskor. För att sjukhusen ska vara en attraktiv arbetsmiljö för sjuksköterskor måste vi ge vårdpersonal mer inflytande över sin arbetstid, så att man kan bestämma om man vill jobba hel- eller deltid under olika delar av livet, säger Marie-Helena Fjällås.

Varken hon eller Marie-Louise Hänel Sandström ser däremot Vänsterpartiets linje med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön som rätt lösning.

– Visst ska man kunna gå ned i tjänst när det passar i livet- men då ska man få betalt enbart för det man jobbar, säger Marie-Louise Hänel Sandström medan Marie-Helena Fjällås i sin tur framhåller modellen 80-90-100: att jobba 80 procent, få 90 procent av lönen och 100 procent av pensionsavsättningarna.

Redan i dag saknas ju personal i vården? Hur ska det gå ihop med sänkt arbetstid?

– Vi ser enorma sjukskrivningstal bland vårdpersonal, framför allt i Stockholm. Vi måste få de som jobbar inom vården att orka jobba. Därför ska de kunna välja att gå ned i arbetstid, säger Marie-Helena Fjällås.

På frågan om vinster i vården bör begränsas svarar både hon och Marie-Louise Hänel Sandström nej.

– Att ha många olika vårdformer är bra och just nu är det en ganska liten del av vården som är privat och ger vinster i välfärden. Men det är de som är de mest populära och som får mest beröm av patienter. Tyvärr säger jag eftersom jag själv jobbar i landstinget/Västra Götalandsregionen, säger Marie-Louise Hänel Sandström, som anser att offentlig vård kan lära mycket av privata företag.

Inte heller Marie-Helena Fjällås har något emot att vårdföretag går med vinst, men hon anser att landstingen måste bli mycket bättre på att upphandla och skriva avtal med privata vårdföretag, så att man också kan följa upp kvaliteten.

– Vi ser gärna privata aktörer. Men jag tycker ibland det blir ett problem att man privatiserar för privatiserandets skull och inte för att det ska bli en bättre verksamhet, säger hon.

Jag tycker inte att vården har blivit bättre när de rödgröna har styrt. Det satsas och satsas, men det händer inget. Vi fick ned vårdköerna förra gången vi hade makt. Nu vill vi införa en ny form av kömiljard, ett ersättningssystem för att minska köerna i vården. Marie-Louise Hänel Sandström (M), specialist allmänmedicin, Göteborg. 

De båda läkarna håller under samtalet en vänlig ton som söker förståelse och samstämmighet snarare än konfrontation. Ändå representerar de två vitt skilda partier, varav ett för närvarande befinner sig i regeringsställning och ett annat i opposition. Och även i vårdfrågor skiljer sig partierna åt. Alliansen går bland annat till val på att införa en ny form av kömiljard, något som de rödgröna har ställt sig kritiska till.

Vad anser ni vara det främsta problemet med den politik som den andre företräder?

– Jag tycker inte att vården har blivit bättre när de rödgröna har styrt. Det satsas och satsas, men det händer inget. Vi fick ned vårdköerna förra gången vi hade makt, och nu vill vi införa en ny form av kömiljard, ett ersättningssystem för att minska köerna i vården, säger Marie-Louise Hänel Sandström.

Men här håller Marie-Helena Fjällås inte med.

– Vi ser hellre en kraftfull satsning på primärvården och på att kunna öka bemanningen och öppna fler vårdplatser, säger hon. Det vården behöver är långsiktiga förutsättningar och andra lösningar, bland annat i ersättningssystem och bemanning för att kunna ge vård på rätt nivå och i god tid, säger hon.

Någon skatteökning har Miljöpartiet inte föreslagit i Stockholms läns landsting. Men de skattepengar som finns kan användas betydligt bättre än vad alliansen gjort de senaste mandatperioderna i landstinget, hävdar Marie-Helena Fjällås.

– I Stockholm finns mycket skattepengar att spara på bättre upphandlingar än de alliansen har gjort, säger hon.

Det parti som Marie-Louise Hänel Sandström företräder vill i sin tur sänka skatten på lön med 27 miljarder kronor de kommande fyra åren.

Hur ska man då kunna finansiera en förbättrad vård?

– Skattesänkningen handlar om att pengarna ska hamna på rätt ställe. I sjukvården i Göteborg har man satsat jättemycket pengar, men det blir inte bättre för det. Det handlar om ledning och planering, säger Marie-Louise Hänel Sandström.

Att vilja satsa på en utbyggd primärvård med utökade öppettider och fast läkarkontakt har de båda läkarna dock gemensamt.

– Men en viktig del där vi utmärker oss är att vi anser att anställda ska kunna gå ned i arbetstid för att folk ska kunna hålla längre och orka jobba livet ut, betonar Marie- Helena Fjällås.

Finns det något ni är missnöjda med när det gäller hur ert parti står i frågan om vården?

– Detta med sjukskrivingar och Försäkringskassan som beslutar i strid med läkares intyg ser jag som ett stort problem. Patienter som kommer i kläm och systemet fungerar inte i dag. Jag kan inte skylla mitt parti för det, men man måste kunna göra detta på annat sätt. Därför har jag sökt till socialförsäkringsutskottet för att se hur man kan påverka för att underlätta för patienter att komma ut i arbete och se över hur Försäkringskassan bör jobba, säger Marie-Louise Hänel Sandström.

Marie-Helena Fjällås anser i sin tur att Miljöpartiet i många landsting kanske är lite för rädda för privata utförare i vården.

– Jag skulle vilja att man tittar mer på den kvalitet som en utförare kan leverera, säger hon.

Marie- Louise Hänel Sandström och Marie-Helena Fjällås om:

1. Högspecialiserad vård- bör man dra i nödbromsen när det gäller centraliseringen?

Marie-Louise Hänel Sandström:

– Det är klart att man blir bättre på det man gör ofta, så högspecialiserad vård tycker jag ska centraliseras. Då får patienter resa, men vet man att man får bra vård så gör man det. Uppgifter som görs få gånger på mindre sjukhus ska centraliseras.

Sedan kan man fundera på om vissa operationer ska göras på ett ställe bara för att någon bestämt det. Som nu när Östras barnsjukvård (Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus),  som är högspecialiserad plötsligt ska flytta till Lund så att specialisterna tas från Östra till Lund. Då är det bara något man gör som inte för någon nytta med sig, och då är det galet.

Marie-Helena Fjällås:

– Dra i nödbromsen kanske är för drastiskt och jag tror inte att man ska försöka rulla tillbaka situationen som den var innan centraliseringen heller. Däremot tycker jag att det är dags för en utvärdering av denna centralisering, en ordentlig genomlysning av hur det har blivit och vad man skulle kunna göra annorlunda.

2. Hur ska man motverka och förebygga våld och hot mot vårdpersonal?

Marie-Louise Hänel Sandström:

– Moderaterna har ju föreslagit ”gated hospitals”, det har blivit ett skarpt förslag i Skåne. Det är inget önskescenario, men i exempelvis Skåne tror jag tyvärr att det behövs, annars behåller vi inte personal. Folk kan inte vara rädda på jobbet.

Marie- Helena Fjällås:

– Gated hospitals, den typen av samhälle vill jag inte se. Däremot ska man snabbt kunna tillkalla polis och väktare om man känner att man behöver det.  Men vissa sjukhus kanske måste ha regler för hur många anhöriga man får ha med sig.

3. Schemaläggning av läkares jourtid?

Marie-Louise Hänel Sandström:

– Läkarnas jourtid ska inte schemaläggas. Jag skulle börja med att försöka stoppa det. Man ska kunna arbeta till klockan 21 som arbetstid, men inte ha natten schemalagd.

Marie- Helena Fjällås:

– Nej, jourtid ska inte schemaläggas. Jag är rädd för vad som händer med kompetensen om man inför schemalagd jourtid på mindre sjukhus i landet. Jag tycker att folk ska få styra mer över sin arbetstid, inte mindre.

4. Om att var sjätte specialistläkare inte har intern fortbildning:

Marie-Louise Hänel Sandström:

– Fortbildning för specialister i allmänmedicin ska vara tio dagar per år, men det är för lite, tycker jag. I vårt uppdrag ingår att vara uppdaterad om vad som händer och då måste man få utbildning i det och tid att fortbilda sig. Självklart ska man satsa på detta, man får kompensera ekonomiskt så att man kan avsätta dagar för fortbildning och styra politiskt så att man ekonomiskt kan täcka upp för personal som fortbildar sig.

Marie-Helena Fjällås:

– Läkare ska ha rätt till fortbildning, jag tycker att man bör satsa på detta.

5.Vilken vårdfråga är viktigast för dig att driva?

Marie-Louise Hänel Sandström:

– Korta vårdköerna och lösa vårdplatsbristen. Detta genom bättre planering, utbyggd primärvård och fast läkarkontakt.

Marie-Helena Fjällås:

– Dels fast läkarkontakt för alla som vill ha det, men också personalfrågor och vårdpersonalens inflytande över sin arbetstid.

6. Så började vi engagera oss politiskt:

Marie-Louise Hänel Sandström:

– Jag började i MUF när jag var 14. I skolan pågick en diskussion om man skulle ta bort eller ha kvar betygen. Jag ville ha dem kvar och engagerade mig politiskt. Nu när jag söker till riksdagen önskar jag en plats i socialutskottet, civilutskottet eller socialförsäkringsutskottet för jag tror att jag kan påverka mycket där.

Marie-Helena Fjällås:

– Jag har alltid varit en ganska diskuterande och ifrågasättande person. En nära vän till familjen som även var partiledare för ett parti. tyckte att jag ifrågasatte och pratade hela tiden, och föreslog inför valet 2002 att jag skulle bli politiker. Jag fick rådet att lista de fem frågor jag ansåg viktigast och se vilket parti som passade mig bäst. Jag är från Norrbotten, intresserad av glesbygdsfrågor och engagerad i HBTQ-frågor och RFSL. Till min rådgivares-centerpartistens- förtvivlan landade jag i Miljöpartiet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera