Nyhetsarkiv

Ny handbok för visslare

Har jag på arbetstid rätt att ringa till en tidningsreporter och framföra kritik mot min arbetsgivare? Kan jag delta i en protestaktion iklädd arbetskläder? Får arbetsgivaren utfärda en policy om att alla frågor från medier ska hänvisas till chefen?*

Dessa frågor och andra frågor om yttrandefrihet besvaras i TCO-skriften Rätten att slå larm: En handbok om yttrandefriheten på jobbet – råd för whistleblowers.

Handboken går igenom begrepp som yttrandefrihet, meddelarskydd, källskydd samt repressalie- och efterforskningsförbund, och skillnaderna mellan att vara anställd i offentlig och privat verksamhet.

I boken finns många konkreta exempel på hur yttrandefrihetslagstiftningen fungerar, illustrerat av domar från arbetsdomstolen och utlåtanden från justitieombudsmannen och justitiekanslern. Boken går även igenom hur man gör en anmälan till JO och JK.

TCO ger även förslag på reformer för att stärka anställdas yttrandefrihet på jobbet, till exempel:

• Efterforsknings- och repressalieförbundet bör utökas, i ett första steg till all offentligt finansierad verksamhet.
• Förbud mot att köpa ut offentliganställda arbetstagare som sägs upp eller avskedas på grund av att de slagit larm om oegentligheter. Dessa bör ha en ovillkorlig rätt att återgå i anställning.
• En statlig myndighet, till exempel Arbetsmiljöverket, bör få i uppgift att verka för yttrandefrihet på arbetsplatsen för anställda oavsett huvudman.
• Rättsligt bindande meddelarskydd bör vid all offentlig upphandling skrivas både i kollektivavtal och avtalet med utföraren.

* Svaret på frågorna: För offentliganställda är det tillåtet att under arbetsdagen kontakta en journalist eller redaktion, så länge det inte hindrar att arbetet utförs. Det är inte tillåtet att delta i en demonstration eller protestaktion i arbetskläder som betalats av arbetsgivaren om du inte deltar som representant för arbetsgivaren. Arbetsgivare får utfärda en policy om vem som får uttala sig på arbetsgivarens vägnar, men får inte bestämma hur anställdas privata åsikter ska förmedlas till medierna. Arbetsgivare måste vara noga med att inte skicka ut instruktioner eller uppmaningar som kan tolkas som en inskränkning av yttrandefriheten.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera