Nyhetsarkiv

Nordens överläkare enades om utbildningspolicy

Överläkarföreningarna i Norge och Danmark samt Sjukhusläkarna i Sverige samlades i Stockholm för en tid sedan för att diskutera läkarutbildningsfrågor som är aktuella i Europasamarbetet.

En aktuell fråga är utvecklingen av gemensamma europeiska specialistexamina.

De nordiska överläkarföreningarna underströk att examinationer och utfärdande av specialistbevis även i fortsättningen ska vara en nationell angelägenhet.

Överläkarföreningarna anser även att globala eller pan-europeiska examinationer ska vara frivilliga och inte ses som ett krav för att omfattas av den fria rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden.

”Utbildningen bör vara likvärdig”
Överläkarföreningarna uttalade sig även för att all specialistutbildning i Europa bör vara av likvärdig kvalitet och ha samma minimilängd.
De skandinaviska utbildningssystemen för läkare kännetecknas av kontinuerlig bedömning (kallas även formativ bedömning) i motsats till examinering genom slutexamen, som förekommer i vissa andra europeiska länder.

Krav
De nordiska överläkarföreningarna förespråkar formativ bedömning, och anser att denna syn förbättrar lärandeprocessen, värdesätter klinisk utbildning och underlättar anpassning till varje students behov.
Slutligen enades de nordiska överläkarföreningarna även om att fortbildning av läkare ska vara en nationell angelägenhet, med EU-kommissionens och de europeiska läkarorganisationernas gemensamma överenskommelse från 2006 som riktlinjer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera